Årsredovisning 2015: Samverkan och innovation

This page in English

Karolinska Institutet (KI) har ett omfattande samarbete med lärosäten, sjukhus, myndigheter, företag och organisationer över hela världen. Denna samverkan är en förutsättning för att vara ett framgångsrikt universitet. Merparten av KI:s forskning bedrivs i samverkan med någon extern part, över hälften tillsammans med en internationell part.

Den enskilt största samarbetspartnern till KI, Stockholms läns landsting (SLL) möjliggör den så viktiga kliniska forskningen och utbildningen. Över hälften av KI:s verksamhet bedrivs i den kliniska miljön, i första hand på sjukhus men även inom primärvård och äldrevård.

Områdena kring campus Solna och Huddinge utvecklas kontinuerligt som starka noder för livsvetenskaperna. KI är samlokaliserat med bland andra Karolinska Universitetssjukhuset, KI Science Park, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Stockholms universitet, Södertörns högskola, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Handelshögskolan är de närmast lokaliserade akademierna i Stockholm som KI samverkar med. Under 2015 implementerades, en med KTH gemensam, utbildning och examen på forskarnivå inom medicinsk teknologi.

Elva universitet står bakom satsningen på den nationella, akademiska centrumbildningen Swetox i Södertälje, med forskning, utbildning och bred samverkan inom toxikologi. Swetox blev 2015 den första akademiska forskningsmiljön i Sverige med& GLP-status för toxikologiska studier, analytisk och klinisk kemi (The OECD Principles of Good Laboratory Practice). I regionen finns också nära samarbeten med bland andra Uppsala universitet, flera företag och stiftelserna Flemingsberg Science och Vetenskapsstaden.

De två senare stöds av KI med verksamhetsbidrag om en respektive en halv miljon kronor årligen. I samarbete med Max Planck Gesellschaft i Tyskland och dess Institute for Biology of Ageing har ett Max Planck-laboratorium etablerats vid KI med verksamhet inom området sällsynta medfödda metabola sjukdomar.

Utvalda nyckeltal för samverkan och innovation
  2011 2012 2013 2014 2015

A. Externfinansierad forskning totalt (mnkr)

– därav från företag totalt (mnkr)

– därav från utländska företag (mnkr)

2792

250

79

2935

241

73

3040

268

85

3260

289

97

3478

341

89

B. Uppdragsforskning (mnkr)

– därav från företag totalt (mnkr)

422

129

395

124

291

131

252

113

248

105

C. Uppdragsutbildning, intäkter totalt (mnkr)

– därav från företag (mnkr)

69

17

63

14

56

8

70

11

74

8

D. Uppdragsutbildning (helårsstudenter) 235 250 241 304 279

E. Antal adjungerade professorer (headcount)

– varav finansierade av SLL

71

51

75

56

84

64

85

67

91

71

F. Antal doktorander med anställning i näringsliv och offentliga organisationer (årsarbetskrafter) 446 455 479 500 511

G. Antal EU-projekt (FP6, FP7, H2020 och Folkhälsoprogrammet)

– därav som koordinator

222

31

234

21

229

19

202

15

214

12

H. Antal behandlade idérådgivningsärenden vid KI Innovations AB och Innovationskontoret sammanräknat 157 178 123 139 150
I. Antal aktiva projekt vid årets slut vid KI Innovations AB 13 11 30 50 55
J. Antal företag inom KI Science Park 65 63 70 82 86
K. Antal anställda i företag inom KI Science Park 580 420 575 651 672
L. Vetenskapliga artiklar, andel sampublicerade med part utanför KI (%) 84 83 85 84 i.u.
M. Vetenskapliga artiklar, andel sampublicerade med part utanför Sverige (%) 62 63 63 63 i.u.

Källor: A–C: Ekonomisystemet Agresso, D: Studentdatabasen Ladok E: KI Rekryteringsenheten, F: Studentdatabasen Ladok, G: Grants Office, H–K: Uppgifter från respektive verksamhet, L, M: Web of Science/KI Universitetsbibliotek.

Noter: A: Uppgiften för 2013 korrigerad efter feltryck i 2013 års upplaga. C: Exklusive beställd utbildning från andra lärosäten. E: Avser antal som vid något tillfälle under 2014 varit adjungerad. Tidigare årsredovisningar användes brytdatum 1/10. Samtliga år är omräknade enligt helt kalenderår. F: Beräkningsmetod enligt LW10. G: Avser pågående projekt. Beslutade men ej påbörjade ingår inte. Från och med 2013 finns ej något aktivt FP6. Siffran som avser KI som koordinator inkluderar inte projekt med stöd ifrån europeiska forskningsrådet (ERC). Första projekten inom Horizon 2020 bokförs 2015. H: Avser nettoantal, efter avräkning av ärenden som hanterats vid både innovationskontoret och KI Innovations AB. Till dessa räknas projektförslag som har tagit mer än en timme i anspråk för bedömning, rådgivning och eventuell uppföljning. Inkluderade är bland annat projekt med medel från Vinnovas program Verifiering för Tillväxt och ALMIs förstudiemedel. Detta har påverkat antalet aktiva projekt (I) vilket gör att uppgifter till och med 2012 inte är direkt jämförbara med senare uppgifter. K: Uppgift om antal anställda samlas in genom enkät. L, M. Data för 2015 var vid tidpunkt för denna redovisning inte fullständig. Certain data included herein are derived from the Web of Science® prepared by THOMSON REUTERS®, Inc. (Thomson®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS® 2016. All rights reserved.

Samverkan med Stockholms läns landsting

SLL är KI:s enskilt viktigaste samarbetspartner; en betydande del av KI:s forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården. Omfattande omstruktureringar av hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen kräver en intensifierad samverkan mellan KI och landstinget och den sker på olika organisatoriska nivåer. Inom ramen för samverkansorganisationen KI-SLL medverkar KI i planering och driftssättning av nya Karolinska Universitetssjukhuset liksom i utformningen av den nya verksamhetshetsmodellen vid universitetssjukhuset. Därutöver medverkar KI fortsatt i det gemensamma KI-SLL-projektet Program 4D och i etableringen av ett akademiskt specialistcentrum. Ytterligare ett viktigt fokusområde är informationsförsörjningen. KI finns representerat i RSIT (regional samverkan IT) inom landstinget och har bjudits in att ingå i arbetsgrupper som rör landstingets satsning på Program 3R, framtidens vårdinformationsmiljö.

Nytt regionalt ALF-avtal

I november 2015 undertecknade KI och landstinget ett nytt regionalt ALF-avtal som gäller från och med 1 januari 2016. Det ersätter bland annat det tidsbestämda regionala ALF-avtal mellan KI och landstinget som undertecknades i april 2015. Med det nya avtalet är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom translationell och klinisk forskning, utbildning, utveckling och innovation. En gemensam, långsiktig strategi kommer att utarbetas för samverkan inom universitetssjukvården i Stockholmsregionen och en förnyad samverkansorganisation etableras under 2016.

Samverkan för fördelning av FoUU-resurser

Samverkan för fördelning av ALF-medel och de FoUU-resurser som landstinget för in i samarbetet för gemensam prioritering organiseras inom amverkansorganisationen KI-SLL.

KI-SLL utlyser årligen medel för olika aktiviteter, bland annat projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forsknings- och utvecklingsprojekt och medel för kliniska anställningar på olika nivåer såsom klinisk postdoktor och klinisk forskare. Utöver resurser till verksamhet på upplåtna enheter, fördelas medel även till exempelvis kliniska forskarskolor och core-faciliteter, det vill säga serviceenheter som erbjuder tjänster som inte enkelt kan implementeras och/eller utföras av enskilda forskargrupper.

Huvuddelen av resurserna för utbildning används för de verksamhetsförlagda delarna inom läkarprogrammet och logopedprogrammet. Medel avsätts även för bland annat adjungerade kliniska adjunkter, pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt och till KUA-, KUM- och KTC-verksamheterna (klinisk utbildningsavdelning, klinisk utbildningsmottagning och kliniskt träningscentrum).

På infrastrukturens område har KI-SLL fortsatt att stödja Stockholms medicinska biobank och Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Finansiell summering

I enlighet med regleringsbrevet har KI lämnat uppgift till Utbildningsdepartementet om fördelningen av 2015 års ALF-ersättning enligt följande:

 • personalkostnader 52,3 %
 • lokaler 20,2 %
 • övriga kostnader 27,6 %

De samlade intäkterna för KI-/SLL-samarbetet uppgick till:

 • ALF-medel 588,4 mnkr
 • SLL-medel 430,7 mnkr
 • externa medel 205,4 mnkr
 • sammanlagt 1 224,5 mnkr

Samverkan med allmänheten

KI arbetar målmedvetet med att, till det omgivande samhället, sprida den kunskap som skapas vid lärosätet. Massmedierna är en viktig kanal för spridning av framförallt forskningsresultat till universitetets externa målgrupper och en bredare allmänhet. KI omnämndes i cirka 16 000 svenska press- och webbklipp eller etermedieinslag under 2015. Motsvarande siffra för utländska nyhetsmedier var år 2015 högre jämfört med året innan och den totala bevakningen i dessa översteg för första gången den svenska bevakningen (källa: Retriever). Publiciteten gällde oftast nya forskningsrön.

KI är aktivt på sociala medier och finns sedan 2015 även på Instagram. Det centrala kontot lånas ut till medarbetare och studenter som publicerar aktuella bilder från verksamheten.

KI:s populärvetenskapliga magasin, Medicinsk Vetenskap, distribueras till press, politiker, finansiärer, sjukhus och skolor samt till betalande prenumeranter och lösnummerköpare. Tidningen ökade under förra året sin tryckta upplaga till 25 500 exemplar och finns även på flera digitala magasinsajter och en årlig samlingsutgåva på engelska distribueras till bland annat utländska journalister och ambassader.

Många av KI:s forskare och lärare är engagerade i offentlig debatt, som författare till debattartiklar och böcker, som föreläsare samt genom deltagande i mässor och konferenser. Under året har också både forskare och studenter vid KI startat podcasts som delvis riktar sig till allmänheten. Forskare från KI har under 2015 bland annat deltagit vid aktivitetsdagen ForskarFredag i Stockholm samt vid Almedalsveckan i Visby och på Vetenskapsfestivalen i Göteborg då föreläsningarna även filmades och senare sändes på Utbildningsradion.

KI har sedan 2001 ett nära samarbete med flera gymnasieskolor framförallt i Stockholms kransområden. Syftet är att öka skolelevers intresse för naturvetenskap, uppmuntra till högre studier och att bredda rekryteringsbasen. Fokus är riktat mot naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Innovationsstöd och samverkan med näringsliv

En betydande del av forskningen vid KI sker i nära samarbete med både svenska och utländska företag. Det ger kunskapsutbyte och är samtidigt en finansieringskälla. Under 2015 finansierades forskning vid KI med 341 miljoner kronor från företag (289 miljoner kronor året före), varav 89 miljoner kronor från företag baserade utomlands.

Hela utvecklingsarbetet för samverkan och innovation utgår från den så kallade kunskapstriangeln – forskning, utbildning och företagsutveckling med entreprenören i centrum. Under 2015 har arbetet fortsatt med den strategiska planen för innovation och samverkan med näringslivet. Syftet är att samordna och i ännu högre grad integrera och tydliggöra de olika innovationsaktörerna och deras roller och ansvar, både inom KI och hos externa samverkansparter.

Gemensamma samarbetsformer och mål utarbetas för att optimera resultat och effekter i form av nytta för kunder och det omgivande samhället. För att möjliggöra detta krävs både kraftfull styrning, monitorering och uppföljning, bland annat genom följande insatser:

 • Ett innovationsråd, Advisory Council, har inrättats med representanter från KI, SLL, Länsstyrelsen i Stockholms län, privata företag och investerare.
 • Ny styrning med tydligare rollfördelning och integrering av KI:s olika innovationsaktörer planeras.
 • Nya samverkansformer med industri har analyserats och tillämpas stegvis.

Vid KI finns KI Science Park och flera viktiga centrum för samverkan. SciLifeLab som är en nationell resurs inom molekylär biovetenskap drivs gemensamt av KI, KTH, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Finansiering sker med statliga anslag, medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca.

Ett nytt centrum, ICMC, för translationell forskning i samarbete med AstraZeneca, invigdes under 2015. Centrets övergripande mål är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. I februari 2015 undertecknade KI och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk A/S ett samarbetsavtal om forskning inom området diabetes. Forskningsprogrammet sträcker sig över fem år och förläggs i huvudsak till KI samt, under perioder, även till Novo Nordisk i Danmark.

Ytterligare exempel på långsiktiga företagssamarbeten som etablerats under 2015 är Johnson & Johnson Innovation, som avser att stärka innovationskraften vid KI och omsätta den i produkt- och företagsutveckling samt implementering i hälso- och sjukvården.

Samtidigt inledde KI också ett samarbete med läkemedelsföretaget Janssen (inom Johnson & Johnson). I detta projekt analyseras uppföljning av sjukdom och behandling, med hjälp av data från hälso- och sjukvården, och hur detta relaterar till effekter i kliniska prövningar.

Ett betydelsefullt projekt som utgår från kunskapstriangeln är EIT Health som är en ”Knowledge and Innovation Community” (KIC) för hälsosamt liv och aktivt åldrande. European Institute for Innovation and Technology (EIT), inrättade 2014 denna KIC. EIT Health är en av EU:s största satsningar på innovation och utbildning inom hälsoområdet och finansieras med upp till 700 miljoner Euro fram till 2020.

KI medverkar i EIT Health för att tillsammans med framstående svenska och europeiska institutioner och företag gemensamt ta sig an de utmaningar den förändrade demografin medför. Under 2015 har de legala och finansiella strukturerna för EIT Health etablerats. Det skandinaviska huvudkontoret, vilket utgör ett av sex europeiska Co-Location Centres har lokaliserats till Stockholm vid KI Science Park. Den första utlysningen av medel inom EIT Health skedde 2015. KI beviljades medel för ansökningar som ska leda ett antal utbildningsprojekt med fokus på Innovation Fellowships, EIT Health Starter Labs och Massive Open Online Courses (MOOCs) and Digital Engagement. Vidare ska två innovationsprojekt, inom området ”Ageing with a Healthy Brain”, koordineras från KI.

Innovationssystemet

Företag, forskare eller studenter som önskar samverka med näringslivet och andra organisationer utanför akademin eller utveckla kommersialiserbara och andra innovativa idéer, erbjuds konkreta stödinsatser av KI:s innovationsaktörer. Målsättningen är att stimulera till nyttiggörande av vetenskapsbaserad kunskap inom medicin och hälsa, till exempel i form av nya produkter eller tjänster. Innovationssystemet stärker den translationella förmågan och bidrar till en mer professionell interaktion mellan akademisk forskning och utbildning och det omgivande samhället med industriellt företagande och nyttiggörande i fokus.

Innovationssystemets uppgifter:

 • Inspirera till nya innovativa idéer
 • Stödja idéutveckling mot nyttiggörande
 • Identifiera affärsmöjligheter med innovativ potential
 • Säkerställa ”proof-of-concept” och finansiering i tidig fas
 • Främja kommersialisering med kundnytta
 • Etablera samarbeten med industri och investerare

Idérådgivning och näringslivssamverkan

KI har sedan 2010 ett innovationskontor som på uppdrag av regeringen i enlighet med propositionerna 2008/09:50 och 2012/13:30 bedriver en verksamhet som fokuserar på att stödja nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap inom medicin och hälsa. Innovationskontoret ger samlad och integrerad service riktad mot forskare, studenter och företag.

Under 2015 har 97 idérådgivningsärenden hanterats vid innovationskontoret av vilka sju ärenden rörde idérådgivning i tidig fas till studenter. Av dessa rådgivningsärenden har 30 följts upp med olika typer av fördjupade insatser varav 22 har gått vidare till utvidgade patentutredningar. Sex rådgivningsärenden har vidarebefordrats till KI Innovations för VFT-medel (verifiering för tillväxt) från Vinnova. Företagssamverkan med redan etablerad forskning på KI har under året omfattat totalt 17 ärenden med både stora och små företag varav fem ärenden har lett till konkreta samarbeten och/eller avtal inkluderande tre strategiska partnerskap med större företag.

Innovationskontoret medverkar i flera regionala och nationella projekt som syftar till att utveckla förutsättningarna för nyttiggörande av idéer och kunskap, bland annat flera Vinnovafinansierade projekt:

 • SciLife Innovation: KI samarbetar med Uppsala universitet i syfte att underlätta samarbete mellan små företag och SciLifeLab. Projektet har framgångsrikt initierat och stöttat sju samarbetsprojekt mellan forskare och företag med planer på att ge konceptet nationell spridning.
 • Drug Discovery & Development Collaboration, D3RCN: KI har tillsammans med Uppsala universitet och Lunds universitet genomfört den första omgången av en nationell forskarskola med ett tydligt inslag av innovation och entreprenörskap.
 • SWElife: KI medverkar aktivt i Vinnova-programmet som är en nationell, strategisk satsning på tillväxt i små företag. En modell för projektstöd med utnyttjande av existerande expertnätverk har utarbetats för utlysningar med fokus på folksjukdomar.
 • Verifiering för samverkan: Idérådgivning tillsammans med Uppsala innovation avslutades under året.

Med stöd av regionala strukturfondsmedel har Innovationskontoret samverkat med SLL för att ytterligare stärka möjligheterna för tillväxt i små företag i regionen. KI samarbetar med Södertörns högskola under rubriken CoLab Flemingsberg – en mångvetenskaplig mötesplats för studenter där idéer och innovationer utvecklas genom samverkan mellan akademi, näringsliv och det omgivande samhället.

Innovationskontorets verksamhet finansierades under 2015 med särskilda statliga medel 7,7 miljoner kronor och med överskott från tidigare år 1,4 miljoner kronor. Medlen har i huvudsak använts till allmän drift 7,4 miljoner kronor och till specifika innovationsstödjande insatser 1,7 miljoner kronor.

Innovationskontoret

KI:s inkubator för kommersiella projekt

KI har en inkubator med kommersiell rådgivning och projektledning i form av Karolinska Institutet Innovations AB. Här utvärderas forskningsbaserade idéer och uppfinningar, främst från forskare vid KI. KI Innovations AB ansvarar för att fördela medel från Vinnova till lovande projekt för utvärdering av kommersiell potential. KI Innovations AB har under 2015 granskat, bedömt och följt upp 66 idéer och uppfinningar. Av de 66 inkomna idéerna har 31 stycken gått vidare till verifiering med hjälp av externa experter finansierade av Verifiering för Tillväxt (Vinnova), förstudiemedel (ALMI) eller nyttiggörandemedel (Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF).

Under året har fyra nya bolag/projekt tagits in i KI Innovations inkubatorverksamhet. Av de projekt eller bolag som har genomgått verifiering vid KI Innovations har tio stycken framgångsrikt säkrat extern finansiering (investering eller annan form av stöd) under året.

Ett projekt där KI Innovations har haft ett signifikant ägande har under året gjort en framgångsrik exit i form av försäljning av rättigheterna till en patentskyddad teknologiplattform. Vid årsskiftet var 55 kommersiella projekt aktiva vid KI Innovations. Över 1 500 idéer och uppfinningar har utvärderats sedan bolaget bildades 1996. På uppdrag av KI har KI Innovations dessutom utfört uppdrag kopplade till de strategiska samarbetena med EIT Health, Stockholm Brain Institute och Johnson & Johnson Inno­vation samt de strategiska forskningsområdena inom neuroveten­skap, cancer och diabetes.

Karolinska Institutet Innovations AB

KI Science Park

Science Park erbjuder lokaler i en affärsutvecklande miljö på campus Solna och Huddinge. KI Science Park har 86 företag (varav nio börsnoterade), med 672 personer anställda, sprungna ur KI:s forskning, sjukvården samt mer mogna företag som valt att lokalisera sig i KI:s närmiljö. Parken fungerar som en tillväxt och mötesarena för bolagen och dess intressenter. För att stödja företagens utveckling erbjuder KI Science Park bland annat ett life science-inriktat mentorprogram, seminarier, workshops och affärsutvecklingsstöd.

KI Science Park

Utbildning och forskning inom innovation och entreprenörskap

Enheten för bioentreprenörskap (UBE), är en akademisk enhet vid KI som bedriver forskning om innovation och entreprenörskap, kunskapsspridning och utbildning, bland annat genom ett tvåårigt internationellt masterprogam som ges vid KI. Under 2015 har närmare 300 studenter vid KI fått utbildning i entreprenörskap och innovation. En betydande del av forskningen och utbildningen sker i samverkan med företag och organisationer – under 2015 genom totalt 56 olika samverkansprojekt. Interdisciplinära studier möjliggörs inom Stockholm School of Entrepreneurship, ett akademiskt samarbete mellan KI, Handelshögskolan, KTH, Konstfack och Stockholms universitet. Under 2015 genomfördes en ettårig satsning för att initiera implementering av entreprenörskap i KI:s forskarutbildning.

Forskningen inom innovation och entreprenörskap vid KI syftar till kunskapshöjning och utveckling av innovationssystem och innovationsprocesser inom Life-science-området. Exempel på pågående forskningsprojekt är KIIP (Karolinska Institutet Intellectual Property) – ett projekt som innefattar kartläggning av KI:s patent-och uppfinnarlandskap, spin-off bolag, utveckling av patentdatabas och open innovation mellan företag och akademi.

Nytt för 2015 är CLEOS® (CLinical Expert Operating System), i samverkan med Robert Bosch Stiftung, Stuttgart – en plattform för datoriserad hantering av patienters sjukdomshistoria (anamnes) och som utgör ett värdefullt verktyg såväl för forskning som för vidare innovationsutveckling.

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

KI Holding AB

Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) äger, försäljer och förvaltar aktier och andelar i flera projekt- och tjänstebolag. Deras syfte är att kommersiellt exploatera projekt eller kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid KI så att kunnande och forskningsresultat kommer till tillämpning. KIHAB har sex helägda dotterbolag: KI Innovations AB, KI Science Park AB, KI Housing AB, KI University Press AB, det nyligen aktiverade KI Information AB samt vilande KI Support AB. KIHAB är röstmässigt (25,6 procent) största ägare och kapitalmässigt (6,8 procent) tredje största ägare i det fristående investmentbolaget Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV, KD). Dess portfölj bestod per den 31 december 2015 av tolv bolag. I december 2015 tecknade KIHAB och KD ett nytt icke-exklusivt deal flow-avtal. Genom det nya avtalet får KD möjlighet att ytterligare öka sitt fokus på att bygga en mer balanserad investeringsportfölj genom att investeringsmöjligheter identifieras från andra akademiska institutioner i Norden.

Karolinska Institutet Holding AB

Årsredovisning