Årsredovisning 2015: Rektor har ordet

This page in English

Ett universitet beroende av samtliga medarbetare

Varje dag går alla medarbetare till sitt arbete på Karolinska Institutet (KI) med ett gemensamt mål – att på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa. Det är en vision som vi delar med många andra medicinska universitet i världen. En vision som gör att vi idag har ett stort nätverk och ett gott samarbete med både universitet, andra institutioner och företag i världen. Vi är tacksamma för att kunna konstatera att KI har haft en fortsatt positiv utveckling. Under 2015 har universitetets totala omsättning ökat med 5,2 procent. En ökning som till stor del beror på att universitetet lyckats attrahera högre externa forskningsintäkter. KI är ett medicinskt universitet med stor internationell räckvidd och mycket stark ställning i Europa. KI bärs upp av sina medarbetare och studenter. För att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa och välbefinnande har vi under året infört en uppförandekod (Code of Conduct) som omfattar samtliga medarbetare. Med glädje kan jag också konstatera att andelen kvinnor bland nyanställda professorer och gästprofessorer under året blev 45 procent, att jämföra med 35 procent under föregående år.

KI bygger för framtiden

Under året har många av de satsningar som vi startade under arbetet med Strategi 2018 börjat ta form. Uppförandet av forskningslaboratoriet Biomedicum pågår liksom arbetet med den angränsande byggnaden för komparativ medicin. Under 2015 inleddes även uppförandet av Neo på campus Huddinge, en byggnad som samlar huvudsakligen grundvetenskaplig forskning i omedelbar närhet till Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska högskolans (KTH:s) nyetablering. Genom att bygga om befintliga lokaler skapar vi även Framtidens laboratorium med beräknad byggstart sommaren 2016.

Jag är särskilt nöjd med att kunna erbjuda våra studenter en helt ny lärandemiljö på campus Huddinge. Den omfattar 1 000 kvadratmeter inbjudande miljö för studier och social samvaro.

Något som förhoppningsvis kommer att påverka studenterna positivt är vår satsning på att stärka utbildningarnas forskningsanknytning. För att tydliggöra institutionernas ansvar för utbildningens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning har vi inlett arbetet med en förändrad utbildningsorganisation. I den nya organisationen delegeras ansvaret för merparten av programmen till en institution. Ett nytillkommet masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna gör att programutbudet breddats ytterligare. Programmet leder till en gemensam examen vid Stockholms universitet och KTH och genomförs med stark koppling till Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

På forskarutbildningssidan vill jag lyfta fram att ett samarbetsavtal har tagits fram med China Scholarship Council (CSC). Avtalet innebär att CSC kommer att betala stipendier för ett antal mastersstudenter, doktorander och forskare.

Djupare samarbete med hälso- och sjukvården

Stockholms läns landsting (SLL) är vår enskilt viktigaste samarbetspartner. Ungefär hälften av KI:s verksamhet genomförs i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Efter ett drygt års intensivt arbete har vi nu ett nytt regionalt avtal som reglerar samverkan mellan KI och SLL.

Genom detta avtal är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett vidgat samarbete inom translationell och klinisk forskning, utbildning, utveckling samt innovation. KI och SLL kommer därför att utarbeta en gemensam och långsiktig strategi för samverkan inom universitetssjukvården i Stockholmsregionen.

I avtalet slås fast att universitetet och universitetssjukvården ska integreras i betydligt större omfattning än vad som tidigare varit fallet. Avtalet beskriver dessutom en tydligare rollfördelning mellan universitet och vårdgivare inom universitetssjukvården.

Translationell och klinisk forskning ska ges optimala förutsättningar i hälso- och sjukvården. De verksamhetsförlagda delarna av KI:s utbildningsprogram kommer i högre utsträckning än tidigare att äga rum i miljöer med mycket hög vårdkvalitet samt med kvalificerad och tillräcklig handledning. KI och SLL ska också gemensamt utveckla informatikområdet för att på ett effektivt sätt kunna tillgodose behovet av patientdata ur journaler, kvalitetsregister och biobanker samt annan information för vårdens och forskningens behov. Forskningens resultat ska komma patienter till nytta genom en väl utvecklad organisation och process för kunskapstillämpning och kunskapsspridning i hälso- och sjukvården, och genom en effektiv innovationsprocess. I detta sammanhang är det också av yttersta vikt att gränslandet mellan forskning och vård tydliggörs.

Internationalisering – framtiden är global

KI har idag samarbeten med ett stort antal internationella universitet, såväl inom forskning som utbildning. Vi arbetar nu med en långsiktig strategi för hur, och med vilka internationella partners vi ska samverka. Vi vill förstärka de globala forskningssamarbetena och stötta utvecklingen av universitet i utvecklingsländer.

Vi vill också att våra studenter ska vara väl rustade för att möta möjligheter och utmaningar på global nivå. För att förverkliga denna ambition har KI tillsatt en vicerektor med övergripande ansvar för arbetet med internationella frågor.

Innovation och näringslivssamverkan – ett sätt att ge tillbaka kunskap

Innovationsfrågorna intar en allt mer framträdande roll inom KI. Vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet leder arbetet med att utforma en konkret strategi för innovationsprocessen. I fokus står flera viktiga frågor, som att skapa en ny ledningsstruktur förstärkt med internationell expertis. Vi behöver också formulera tydliga och samordnade uppdrag för innovationssystemets pre-kommersiella och kommersiella stödfunktioner. Även strukturerad resultatuppföljning och fler finansieringsmodeller är prioriterade frågor. Jag ser innovation som en viktig komponent inom samtliga utbildningar samt att vi behöver nya former av partnerskap mellan universitetet och olika näringslivsaktörer.

Ett innovationsråd har etablerats och i detta ingår nyckelaktörer representerande med kompetenser inom hela life science-sektorn.

Oberoende myndighet bör utreda forskningsfusk

KI har utrett ett uppmärksammat ärende om misstänkt oredlighet i forskning. Ärendet har väckt starka känslor och aktualiserat behovet av att utredningar och beslut i frågor om misstänkt oredlighet i forskning bör hänskjutas till en oberoende myndighet, i enlighet med tidigare önskemål från KI och många andra lärosäten. Svåra gränssnittsfrågor mellan forskning och sjukvård behöver också belysas ytterligare.

Tack!

Starkt stöd och stor generositet har under det gångna året visats KI genom donationer och bidrag från privatpersoner, stiftelser och andra forskningsfinansiärer, för vilket jag vill framföra ett varmt tack.

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor

Årsredovisning