Årsredovisning 2015: Personal

This page in English

Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter, bra arbetsmiljö samt ett engagerande och utvecklande ledarskap har under året varit nyckelbegrepp i Karolinska Institutets (KI:s) arbete för att främja en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Alla dessa faktorer utgör grundläggande förutsättningar för att KI ska kunna utvecklas och förstärka sin position som ett av världens ledande medicinska universitet.

En attraktiv och utvecklande arbetsplats

KI har under 2015 fortsatt arbetet med att möta de utmaningar inom HR-området som beskrivs i Strategi 2018, bland annat utveckling av ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, lika villkor och rekrytering. När det gäller den samlade kompetensen vid universitetet kommer det att behövas både spets och bredd med en tydlig fokusering på kvalitet. Strategiska rekryteringar av de skickligaste medarbetarna i internationell konkurrens är viktiga för att KI ska kunna stärka sin konkurrenskraft som ett internationellt framgångsrikt universitet. Lika viktigt är att tillhandahålla optimala förutsättningar för att medarbetare på både senior och junior nivå trivs och utvecklas i sitt arbete. Det gäller inte bara att kunna erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och bra anställningsvillkor, utan även en god arbetsmiljö samt ett engagerande och utvecklande ledarskap. Medarbetarna ska känna stolthet, motivation och engagemang i sitt arbete och förhoppningsvis rekommendera KI som arbetsplats.

Utifrån de målsättningar som Strategi 2018 slår fast inom området Medarbetare har ett flertal åtgärder planerats, påbörjats eller genomförts under 2015.

Personalredovisning

I oktober 2015 hade KI 5 233 personer anställda vilket motsvarar 4 694 årsarbetskrafter*. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2014. 60 procent av de anställda (3 163 personer) var kvinnor. Samtliga personalkategorier har ökat med undantag för prekliniska universitetslektorer (-11 procent) och universitetsadjunkter (-1 procent).

Under året har KI beslutat att avskaffa utbildningsbidrag som finansieringsform för doktorandutbildning från juli 2016, men redan under 2015 har det skett en successiv övergång och doktorandanställning som finansieringsform har ökat med 18 procent. Personalredovisningen omfattar endast medarbetare med formell anställning och inte personer som är anknutna till KI. I KI:s verksamhet deltar förutom medarbetare med formell anställning även ett stort antal personer som är anknutna till KI.

Personalomsättningen är i stort oförändrad i jämförelse med 2014, det vill säga 11 procent för tillsvidareanställd personal och 20 procent totalt för både tillsvidareanställd och tidsbegränsad personal inklusive doktorander.

Årsarbetskrafter, olika personalkategorier 2012–2015 (andel kvinnor inom parentes)
  2012 2013 2014 2015

Förändring 
2014-2015 (%)

Professor, preklinisk 219 (29 %) 221 (28%) 221 (28%) 230 (29%) 4
Professor, klinisk 153 (24%) 151 (27%) 146 (27%) 143 (27%) -2
Universitetslektor, preklinisk 122 (62%) 109 (64%) 110 (62%) 110 (63%) 0
Universitetslektor klinisk 37 (41%) 41 (47%)  48 (51%) 45 (46%) -5
Universitetsadjunkt 159 (75%) 155 (73%) 159 (75%) 157 (75%) -1
Forskare 364 (45%) 345 (47%) 360 (46%) 379 (48%) 5
Forskarassistent 161 (51%) 149 (53%) 161 (52%) 170 (53%) 5
Postdoktor med anställning 429 (60%) 493 (56%) 526 (56%) 539 (57%) 2
Doktorand med anställning 572 (64%) 595 (64%) 650 (59%) 770 (58%) 18
Teknisk och administrativ personal 1981 (75%) 2023 (74%) 2093 (72%) 2153 (70%) 3
Totalt 4192 (64%) 4283 (63%) 4473 (62%) 4694 (61%) 5

Med årsarbetskrafter avses här antal anställd personal omräknat till heltidsarbetande. I beräkningen ingår alla anställda som inte var helt tjänstlediga under mätmånaden oavsett omfattning och längd på anställningen. Dock ingår inte anställda på assistenttjänst i förening med utbildningsbidrag samt adjungerade lärare. Uppgifterna avser oktober 2015. Källa: Primula.

Nyanställda professorer och universitetslektorer

Under året har KI anställt 16 nya professorer, varav nio kvinnor, på utlysta anställningar i internationell konkurrens. Två så kallade rådsforskare, varav en kvinna, har anställts som professorer efter behörighetsprövning. KI har även rekryterat fem internationellt ledande och framgångsrika professorer, varav en kvinna, efter kallelseförfarande.

Universitetet har rekryterat 16 nya gästprofessorer under året, varav sju kvinnor, och 21 personer har nyanställts, alternativt fått förnyad anställning som adjungerad professor, varav sex kvinnor. I oktober 2015 motsvarade de adjungerade professorernas sammanlagda anställningsgrad vid KI knappt 21 årsarbetskrafter.

Tretton personer, varav åtta kvinnor, har anställts som universitetslektorer under året och 14 personer har nyanställts alternativt fått förnyad anställning som adjungerad universitetslektor, varav tre kvinnor. I oktober 2015 motsvarade samtliga anställda adjungerade universitetslektorer ungefär nio årsarbetskrafter.

Nyanställda professorer och universitetslektorer 2012–2015 (andel kvinnor inom parentes)
  2012 2013 2014 2015
Professorer        
Professor* 24 (33%) 23 (26%) 19 (36%) 23 (48%)
Gästprofessor 3 (0%) 3 (0%) 8 (25%) 16 (44%)
Adjungerad professor 9 (44%) 13 (38%) 13 (46%) 10 (30%)
Totalt 36 (33%) 39 (28%) 40 (37%) 49 (43%)
Universitetslektorer        
Universitetslektor* 19 (47%) 12 (100%) 17 (64%) 13 (62%)
Adjungerad universitetslektor 5 (40%) 5 (60%) 6 (0%) 5 (20%)
Totalt 24 (46%) 17 (88%) 23 (47%) 5 (20%)

*Befordrade professorer ingår åren 2012–2013.

**Befordrade universitetslektorer ingår åren 2012–2013.

Könsfördelning personal

Könsfördelningen har blivit något jämnare men fortfarande är cirka två tredjedelar kvinnor. Liksom föregående år ligger könsfördelningen inom intervallet 40–60 procent för universitetslektorer, forskare, forskarassistenter, postdoktorer och doktorander. Bland professorerna har andelen kvinnor ökat en procentenhet jämfört med 2014, det vill säga 29 procent av professorer är kvinnor. Bland teknisk/administrativa befattningar finns fortfarande en stor majoritet kvinnor men könsfördelningen har blivit något jämnare, från 72 procent kvinnor 2014 till 70 procent kvinnor 2015.

Disputerade lärare

Antalet och andelen disputerade lärare fortsätter att öka från 88 procent år 2014 till 91 procent år 2015. I personalredovisningen för disputerade lärare ingår professorer, universitetslektorer, forskarassistenter och universitetsadjunkter. Icke disputerade lärare finns enbart i gruppen universitetsadjunkter.

Antal disputerade lärare samt andel av samtliga lärare 2012–2015, årsarbetskrafter
År (%) Antal disputerade Andel av samtliga (%)
2012 714 84
2013 717 87
2014 739 88
2015 776 91

Sjukfrånvaro

KI har en låg rapporterad sjukfrånvaro jämfört med andra myndigheter, men statistiken ska tolkas med försiktighet då forskande och undervisande personal inte har reglerad arbetstid i samma omfattning som övrig personal, och därmed inte heller rapporterar sjukfrånvaro fullt ut. Den sammanlagda sjukfrånvaron för 2015 var i stort sett på samma nivå som föregående år.

Andelen långtidssjukskrivna hade ökat med ett par procentenheter sedan föregående år. Långtidssjukfrånvaron avser en sammanhängande tid av minst 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron hos kvinnor respektive män anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden inom gruppen. Siffrorna anger alltså inte sjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i åldersgrupper beräknas på motsvarande sätt. Sjukfrånvaron hos kvinnor är högre än sjukfrånvaron hos män på KI.

Sjukfrånvaro 2012–2015, procent
  2012 2013 2014 2015
Totalt 1,8 1,8 2,0 2,1
Andel långtidssjuka 32,1 35,1 40,5 42,7
Kvinnor 2,4 2,5 2,7 2,7
Män 0,8 0,8 0,8 1,0
Anställda -29 år 1,2 1,1 0,9 1,1
Anställda 30–49 år 1,6 1,8 1,9 1,9
Anställda 50 år– 2,3 2,2 2,5 2,8

Rekrytering

Rekryteringsstrategigruppen

Universitetsledningen har i Strategi 2018 fokuserat på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. För att möjliggöra detta har ledningen valt ut ett fåtal strategiområden och föreslagit övergripande insatser. Strategiområdet för medarbetare omfattar insatser relaterade till rekrytering och karriär för forskande och undervisande personal. KI tillsatte i mars 2015 en styrelsegemensam arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till rekryteringsstrategi för KI före sista december 2015. Då uppdraget är komplext och berör olika nivåer och instanser kommer arbetsgruppen att behöva mer tid.

Rekryteringsstrategigruppen har under 2015 träffats tio gånger för att diskutera hur olika delar av rekrytering och karriärer vid KI kan utvecklas. Gruppen har också framställt flera konkreta förslag som stämts av med verksamhetsstyrelserna, prefekter, ledning och rekryteringsutskottet. Vid konsistoriemötet den 30 november 2015 fattades beslut om att införa den nya lärarkategorin biträdande universitetlektor som ett led i att börja verkställa rekryteringstrategigruppens förslag.

Strategiska rekryteringar

För andra året i rad utlyste KI anställningar för att rekrytera framstående juniora forskare inom medicinsk vetenskap. Utlysningen är en strategisk satsning på juniora forskare med särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Det är en bred satsning som inriktar sig på både grundvetenskaplig forskning och kliniskt inriktad forskning.

Satsningen omfattar tre nivåer i den akademiska karriären; forskarassistent, förlängning av tidigare anställning som forskarassistent och forskare. Styrelsen för forskning finansierar de tilldelade sökandes lön under fyra, två respektive fem år. Totalt samlade årets utlysning över 500 sökande. Efter en rigorös urvalsprocess inkluderande intern panelbedömning, extern sakkunniggranskning och slutligen intervjuer tillsattes sju anställningar som forskarassistent, sju forskarassistentförlängningar och sex forskaranställningar.

KI startar forskningsverksamhet i Hongkong

I samband med att KI startar forskningsverksamhet i Hongkong har arbete påbörjats under 2015 med att bland annat utreda förutsättningarna för att agera arbetsgivare i Hongkong. Det har exempelvis inneburit att studera Hongkongs arbetsrätt och att kartlägga anställningsvillkor och -förmåner som tillämpas för forskare, i synnerhet vid universiteten. Den nu aktuella etableringen i Hongkong är tänkt att kunna tjäna som modellskapande för framtida liknande initiativ.

International Staff Service

Intensifierad internationell rekrytering har ställt ökade krav på information och support vid internationell flytt. Verksamheten för mottagandet av internationell personal har under 2015 förstärkts och omfattar nu även en tilläggstjänst för forskarassistenter, forskare, universitetslektorer och professorer. Tjänsten innebär att de möter en centralt placerad medarbetare som i samråd med aktuell institution tar hand om frågor i samband med flytten. Det kan till exempel handla om bostad, skola, sjukvård, bank, skatter, pension etcetera.

Antalet anställda med utlandsstationering har ökat till 82 personer jämfört med 73 personer 2014. För att underlätta för institutionerna har KI under 2015 centraliserat frågor kring anställningsavtal i samband med utlandsstationering (URA-avtal).

International Staff Services har under året även arrangerat ett flertal informationsmöten för institutionspersonal, doktorander och forskare om aktuella inresande- och utresandefrågor.

Ledarskap och kompetensutveckling

Medarbetarsamtal och lönesättning

KI har under 2015 infört en ny process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå genom nya riktlinjer för medarbetarsamtal och lönesättning. Syftet är att förtydliga hur en strukturerad dialog om resultat och lönesättning kan bidra till att säkerställa ett gott resultat i förhållande till verksamhetens mål.

Under 2015 har 122 chefer deltagit i en halvdagsutbildning inom området. I utbildningen ingick teori samt praktisk övning av genomförande av samtal med skådespelare.

Kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling

Under året har KI i en noggrann behovsanalys genom samtal med alla institutioner formulerat ett övergripande koncept för kompetensförsörjning och ledarutveckling (Talent Management @KI) samt definierat en processkedja som länkar från attraktiv arbetsgivare till introduktion, utveckling, exit och alumni. I detta ingår att utbilda och utveckla medarbetare och ledare/chefer till att skapa en effektiv process för karriärväxling och avveckling.

KI har vidare genomfört både individuella utvecklingsinsatser för chefer och ledare samt gett stöd till organisationen genom skräddarsydda utvecklingsinsatser för specifika professionella funktioner och arbetsteam.

Nytt för året är medverkande i mentorprogram genom Stockholms högskolors nätverk. Inom basutbudet för chefsutbildningar har en ny utbildning för forskargruppsledare startat. Kurstillfällen på engelska har ökat under 2015. Vidare har ett arbete med att införa ett ledarutvecklingsprogram för högre chefer påbörjats.

Arbetsmiljö och anställningsvillkor

Code of Conduct

I KI:s riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa formuleras bland annat ett mål att arbetsklimatet ska kännetecknas av trivsel och gemenskap, öppen kommunikation med en tillåtande attityd och förhållningssätt, respekt och hänsyn samt samverkan, delaktighet och inflytande. För att stärka och tydliggöra detta infördes våren 2015 en uppförandekod (Code of Conduct) som omfattar alla medarbetare, det vill säga även stipendiater och anknutna. Uppförandekoden har implementerats under året och utgjort en grund för många diskussioner kring etik, moral och bemötande i arbetet.

Nya utbildningar

Utöver de 15 grundläggande arbetsmiljöutbildningar som regelbundet genomförs för chefer, skyddsombud och andra som hanterar arbetsmiljöfrågor i sin verksamhet har KI det gångna året skapat och genomfört fördjupade utbildningar. Fyra utbildningar med fokus på riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och en utbildning kring skyddsombudens roll vid ny- och ombyggnationer har genomförts. I september 2015 startade en ny ledarskapsutbildning för forskargruppsledare där laboratoriesäkerhet finns med som ett delmoment.

Omställningsavtal

Parterna har under året tecknat ett nytt avtal för lokala omställningsmedel som gäller till 31 december 2018. Syftet med avtalet är att stärka det lokala omställningsarbetet. Utgångspunkterna i avtalet är verksamheten och dess behov av förändringar av kompetens, ny organisationsform, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer.

Bisysslor

Under 2015 har KI ändrat rutinerna för de anställdas redovisning av bisysslor. Redovisningen sker numera elektroniskt via inloggning i det personaladministrativa systemet. Tidigare har insamlingen gjorts via pappersblanketter. Fördelarna med den elektroniska hanteringen är flera. Bland annat ger det möjlighet att fortlöpande följa vilka bisysslor en anställd har. Det blir också lättare att ha kontroll över vilka anställda som har respektive inte har redovisat bisysslor. För den anställde blir det enklare att redovisa, oberoende var den befinner sig. Den förändrade hanteringen gör det också möjligt att minska antalet handlingar som ska diarieföras och arkiveras.

Pensionshantering

Från och med 1 januari 2015 är KI ansluten till Statens tjänstepensionsverks (SPV:s) tilläggstjänst Enklare pensionshantering. Det innebär att KI:s anställda kan vända sig direkt till SPV vid frågor om de statliga tjänstepensions- eller grupplivsförmånerna. SPV garanterar svar inom tre minuter och det finns även en självbetjäning dygnet runt på SPV:s hemsida under Dina pensionssidor.

Ny träningslokal och mötesplats för anställda och studenter

Den 7 oktober 2015 invigdes KI:s träningsanläggning för anställda och studenter vid campus Huddinge. Anläggningen är unik med sin design där stora ytor och plats för rörelse och social samvaro prioriterats. Tanken är att ytorna främst ska inspirera till funktionalitet, rörelseglädje, lärande och applikation i vardagen, men även fungera vid undervisning. Vidare har instruktörer och gruppledare, främst från KI, rekryterats med uppdrag att skapa en trygg och välkomnande atmosfär för alla besökare.

Interventioner och friskvård för studenter

I enlighet med det programförslag som antogs förra året, har KI utökat resurserna för att kunna erbjuda även studenter tillgång till lokaler, events och träningsklasser. Inom friskvårdens regi har ett antal nya träningsklasser startats och nya lokaler, enligt ovan, öppnats. Interventioner kopplade till resultaten från medarbetarenkäten har också genomförts under året. Bland annat har universitetet erbjudit engelskspråkiga kurser kring stöd vid sömn- och stressrelaterade problem.

Lika villkor

KI:s arbete kring lika villkor utgår från alla medarbetares och studenters lika rättigheter och möjligheter – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Konsistoriet, KI:s styrelse, och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete i enlighet med diskrimineringslagen. Rådet för lika villkor, som är direkt underställt rektor, arbetar strategiskt på en övergripande nivå och stödjer arbetet på lokal nivå (institutioner och utbildningsprogram med mera). Arbetet utgår ifrån KI:s handlingsplan för lika villkor 2013–2015 som omfattar samtliga anställda samt sökande och studenter på samtliga nivåer.

Rekryteringsmål för professorer

Andelen kvinnor bland nyanställda professorer och gästprofessorer under året var 45, att jämföra med 35 procent under föregående år. För hela rekryteringsmålsperioden 2012–2015 uppgår andelen kvinnor bland nyanställda professorer och gästprofessorer till 36 procent.

I KI:s regleringsbrev för budgetåret 2012 har Utbildningsdepartementet fastställt ett rekryteringsmål för universitet som innebär att minst 47 procent av de professorer som anställs under perioden 2012–2015 ska vara kvinnor. I rekryteringsmålet inkluderas inte adjungerade professorer. I en strävan mot målet upprättades en handlingsplan under 2013, som bland annat omfattade ekonomiskt stöd till de institutioner som anställer en kvinna som professor eller gästprofessor, kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen, särskilda KID-medel (delfinansiering för doktorandanställning) till kvinnor som handledare samt kompetenshöjande insatser. Som en del av den senare satsningen har rekryterande personal samt akademiska representanter med rekryteringsuppdrag under året erbjudits utbildning i jämställd rekrytering.

Ekonomiskt stöd har sedan 2014 tilldelats de institutioner som anställer en kvinna som professor eller gästprofessor. Stödet omfattar medel till åtta institutioner för anställning av kvinna som gästprofessor och medel till tretton institutioner för anställning av kvinna som professor. Satsningen har varit framgångsrik och Styrelsen för forskning har därför beslutat att låta satsningen fortlöpa till och med halvårsskiftet 2016.

Utbildningar och seminarier

Lika villkor har ingått i utbildningar, seminarier och andra kompetenshöjande insatser för såväl studenter och doktorander som chefer och övriga medarbetare. Bland de återkommande arrangemangen med utbildningspass inom lika villkor finns utbildningen inom det formella chefs- och ledarskapet och utbildningarna för forskargruppsledare och handledare. För institutionernas HR-personal och KI:s ombud för lika villkor arrangerades vidare ett seminarium om diskrimineringsgrunden religion och annan trosuppfattning med ett 40-tal deltagare.

Medel för förebyggande arbete inom lika villkor

För att stimulera förebyggande arbete och goda idéer inom lika villkor på institutioner och utbildningsprogram utlyser Rådet för lika villkor ekonomiska medel för längre projekt och enstaka arrangemang med fokus på en eller flera av diskrimineringsgrunderna enligt lagen. Under 2015 har medel tilldelats universitetsbiblioteket i Huddinge och Solna för en ny boksamling som komplettering till bibliotekets övriga litteratur. Syftet med samlingen är att särskilt lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi, att synliggöra perspektiv som ofta blir tystade, exkluderade eller stereotypt representerade och att skapa förutsättningar för ett nyfiket och kritiskt granskande av egna tanke- och handlingsmönster.

Årsredovisning