Årsredovisning 2015: Översikt

This page in English

Karolinska Institutets (KI:s) vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. KI är ett modernt medicinskt universitet som står för en betydande del av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och som har det största utbudet av medicinska utbildningar i landet. Vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas gör att KI kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet.

KI:s uppdrag och styrning

KI:s uppdrag har sin utgångspunkt i högskolelagen där det framgår att universitetets uppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt bedriva forskning och utvecklingsarbete. Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Föreliggande resultatredovisning utgår från regeringens uppdrag i högskolelagen och regleringsbrevet.

Den akademiska friheteten, grundfäst i lag, ger utrymme för självständigt bedriven forskning och utbildning. KI:s verksamhet har endast ett fakultetsområde; medicin, som bedrivs i en starkt decentraliserad organisation. KI:s styrmodell innebär att universitetets styrelse (konsistoriet) fattar beslut om budget på verksamhetsövergripande nivå och rektor fastställer därefter om budgetramar för verksamhetsstyrelserna som fördelar resurserna vidare i organisationen. Därutöver beslutar rektor om årliga uppdrag utifrån fastställda strategier och fokusområden.

KI har under hösten 2015 fastställt en treårig verksamhetsplanering som omfattar åren 2016–2018 där processen kring den interna styrningen och kontrollen är integrerad. Processen möjliggör en konkretisering av KI:s Strategi 2018 och syftar till att tydliggöra de centrala frågor och utmaningar som kommer att få betydelse för långsiktighet, kontinuitet och förnyelse.

KI:s verksamhet ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig roll. Omvärlden har rätt att ställa långtgående krav på vårt förhållningssätt och vår verksamhet. Därför baseras KI:s strategi på en utvecklad värdegrund med fyra principer för att utgöra ett stöd i det dagliga arbetet för de anställda på universitetet. KI ska värna om forskningens frihet och vår verksamhet ska präglas av:

  • Mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt.
  • Tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens.
  • Gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre.
  • Ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning

Organisation

Forskningen och utbildningen vid KI bedrivs huvudsakligen vid 22 institutioner i Stockholms län. I anslutning till lärosätets campusområden ligger Karolinska Universitetssjukhuset som har en avgörande roll när det gäller klinisk forskning och utbildning. Samarbete sker även med andra sjukhus och kliniker i närområdet.

KI genomför tillsammans med Akademiska Hus en stor satsning på nya byggnader och moderna lokaler för att bättre möta behov inom forskning och utbildning. KI har aktivt deltagit i planeringen av Hagastaden och det nya universitetssjukhuset samtidigt som utvecklingen av KI:s eget campus i Solna genomförts. Inte minst är det viktigt att dra fördel av de samarbets- och effektiviseringsmöjligheter som det nya universitetssjukhuset kan erbjuda. Sjukhuset är universitetets närmaste granne i Solna och planen är att förbinda det nya forskningslaboratoriet Biomedicum med sjukhusets forskningsdel. Motsvarande uppbyggnad sker också vid KI:s södra campus i Flemingsberg. Infrastrukturen ska ge bättre förutsättningar för den moderna medicinska forskningen som i allt högre utsträckning kräver tillgång till patienter och avancerad samt dyrbar utrustning. Detta bör finnas att tillgå för många forskare och samutnyttjas för att bli kostnadseffektiv.

Kvalitet

Kvalitet framför kvantitet är ett av ledorden i KI:s Strategi 2018. Kvalitetsmålen formuleras i styr- och strategidokument. I maj 2015 beslutade rektor att tillsätta ett projekt med uppdrag att skapa ett sammanhållet kvalitetssystem för universitetet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ständig kvalitetsutveckling av verksamheten utifrån tydliga målrelaterade och mätbara kriterier med utgångspunkt i Strategi 2018 och externa krav. Detta sker bland annat genom kontinuerlig kvalitetssäkring och utvärdering. En förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att detta är integrerat i ordinarie verksamhet och förankrat i hela organisationen. Det blir utmaningen för 2016.

Verksamheten vid KI:s institutioner

Karolinska Institutet, baserat i Stockholm med omnejd, bedriver forskning och utbildning på två campusområden och vid flera av länets sjukhus. Verksamheten vid KI:s institutioner är förlagd till följande platser: 

Campus Solna och Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Helårsstudenter  2684
Forskningsintäkter (mnkr) 3141
Helårsarbetskrafter  3392
Campus Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Helårsstudenter  3073
Forskningsintäkter (mnkr) 1079
Helårsarbetskrafter  1214
Danderyds sjukhus
Helårsstudenter  243
Forskningsintäkter (mnkr) 38
Helårsarbetskrafter  25
Södersjukhuset
Helårsstudenter  185
Forskningsintäkter (mnkr)  35
Helårsarbetskrafter  35
Swetox, Södertälje
Forskningsintäkter (mnkr)  36
Helårsarbetskrafter  27

Forskningsintäkter exkl. central administration, ALF-medel och lokalkostnader. 

Konsistoriets sammansättning

Lars Leijonborg, ordf

Ordförande i SwedNanoTech AB, ordförande i Lars Leijonborg AB, ledamot i MittMedia AB och ledamot i SSC, Svenska Rymd AB.

Karin Dahlman-Wright

Vikarierande rektor. Inga externa uppdrag

Annika Andersson, vice ordf

Ordförande i Pantor Engineering AB, ledamot i Karolinska Institutet Holding AB, ledamot i Invisio Communications AB (publ), ledamot i G5 Entertainment AB (publ), ledamot i AR Advisory AB och ledamot i Moira AB.

Dan Andersson

Ledamot. Ledamot i Cancerfondens finansnämnd.

Eskil Franck

Ledamot. Ledamot i Insynsrådet för Statens historiska museer och ledamot i Daniel Franck Förvaltning AB.

Anders Blanck

Ledamot. Ledamot i Karolinska Institutet Holding AB, ledamot i Institutet mot mutor (IMM), ledamot i Swecare AB och ledamot i Stiftelsen Swecare.

Per Bengtsson

Huvudföredragande.

Charlotte Strömberg

Ledamot. Ordförande i Castellum AB (publ), ledamot i Aktiemarknadsnämnden, ledamot i Ratos AB (publ), ledamot i Intrum Justitia AB (publ), ledamot i Skanska AB (publ), ledamot i Rezidor Hotel Group AB (publ) och ledamot i Bonnier Holding AB.

Elias Arnér

Ledamot. Ledamot i PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB, ordförande i Evidensrådet, ledamot i IMCO Corporation Ltd, redaktör för Biochimica et Biophysica Acta – General Subjects (Elsevier), redaktör för Journal of Biological Chemistry, sakkunnig på Cancerfonden och sakkunnig på Vetenskapsrådet.

Lena von Koch

Ledamot. Inga externa uppdrag.

Petter Berg

Ledamot. Inga externa uppdrag.

Susana Borrás

Ledamot. Ledamot i Center for Ledelse, sakkunnig European Commission, sakkunnig Universitat Pompeu Fabra och granskare i Portuguese Science and Technology Foundation.

Torbjörn Rosdahl

Ledamot. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Matilda Liljedahl

Ledamot. Inga externa uppdrag.

Arash Hellysaz

Ledamot. Ordförande i Isabell Yalda Hellysaz AB och suppleant i Hope Group AB.

Anna Karlsson

Ledamot. Vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden.

Gunnar Stenberg

Facklig representant, SEKO.

Erika Franzén

Facklig representant, SACO.

Anne Edgren

Facklig representant, OFR.

Avgående ledamöter

Kerstin Tham

Adjungerad ledamot t.o.m. 2015-10-31. Ledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, ledamot i Stiftelsen Flemingsberg Science och ledamot i Karolinska Institutet University Press.

Anders Hamsten

Rektor och ledamot t.o.m. 2016-02-18. Ledamot i Karolinska Institutet Holding AB, ledamot i Doktor Åke Olssons Stiftelse för forskning inom heamatologi, ledamot i Stockholm School of Entrepreneurship, ledamot i Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse och ledamot i Forum för Välfärd.

Elin Ekeroth

Ledamot t.o.m. 2015-12-31. Inga externa uppdrag.

Sammanfattning

  2011 2012 2013 2014 2015
Utbildning och forskning          

Totalt antal helårsstudenter 1

– varav kvinnor

5815

73%

5885

73%

6014

73%

5978

72%

6062

72%

Kostnad per helårsstudent, tkr * 146 154 147 160 155
Totalt antal helårsprestationer 1 5351 5307 5589 5613 5534
Kostnad per helårsprestation, tkr * 159 170 158 170 170

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2

– varav kvinnor

10

54%

34

57%

51

64%

74

56%

107

50%

Totalt antal nyantagna doktorander

– varav kvinnor

409

61%

438

57%

373

55%

408

59%

395

60%

Totalt antal doktorander totalt >10% aktivitet

– varav kvinnor

2045

62%

2111

60%

2090

59%

2071

58%

2069

58%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)

– varav kvinnor

544

64%

572

65%

595

64%

650

59%

770

58%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)

– varav kvinnor

349

62%

380

63%

375

62%

281

57%

122

61%

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto) 2,56 3,03 2,41 2,56 3,10
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto) 4,21 4,26 4,24 4,37 4,44
Totalt antal doktorsexamina 349 359 306 340 359
Totalt antal licentiatexamina 14 14 12 9 8
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer ** 4149 4334 4752 4858 i.u.
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr *** 1028 1048 1020 1039 i.u.
Personal          

Totalt antal årsarbetskrafter

– varav kvinnor

4109

65%

4192

64%

4283

63%

4473

62%

4694

61%

Medelantal anställda **** 4699 4716 4736 4924 5193

Totalt antal lärare totalt (årsarb.)

– varav kvinnor

845

47%

846

46%

827

46%

844

47%

853

48%

Totalt antal disputerade lärare (årsarb.)

– varav kvinnor

707

41%

714

41%

717

42%

739

43%

776

45%

Totalt antal professorer (årsarb.)

– varav kvinnor

347

26%

367

27%

373

28%

367

28%

372

29%

Ekonomi          
Intäkter totalt (mnkr), varav 5340 5646 5796 6156 6475

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

– andel anslag (%)

– andel externa intäkter (%)

926

87%

13%

954

87%

13%

991

88%

12%

1007

86%

14%

1050

86%

14%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

– andel anslag (%)

– andel externa intäkter (%)

4415

37%

63%

4692

37%

63%

4805

37%

63%

5149

37%

63%

5424

35%

65%

Kostnader totalt (mnkr)

– andel personal

– andel lokaler

5188

53%

11%

5506

52%

12%

5797

52%

13%

6078

52%

13%

6394

53%

12%

Lokalkostnader per kvm (kr) 3 2916 3118 3386 3438 3415
Balansomslutning (mnkr) 4899 5017 5165 5577 6186

– varav oförbrukade bidrag

– varav årets kapitalförändring

– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring)

2277

145

1196

2313

108

1289

2445

8

1296

2621

63

1359

3062

76

1435

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Exklusive beställd utbildning.
3 Enligt resultaträkningen.
* Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen.
** Mått anges ej för 2015 på grund av att eftersläpning i registrering inte ger en rättvisande bild av utvecklingen. Siffrorna för 2011–2014 har
justerats på grund av nämnda eftersläpning samt breddning av underlaget av tidskrifter, detta påverkar även kostnad per publikation.
*** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.
**** Medelantal anställda motsvarar genomsnittet av antal anställda i april och oktober.

Länkar

Årsredovisning