Årsredovisning 2015: Nya forskningsrön – några exempel

This page in English

KI:s forskning omfattar allt från grundläggande molekylärbiologiska studier till kliniska kartläggningar och patientnära forskning. Flera av 2015 års vetenskapliga arbeten har handlat om sjukdomar som drabbar många människor, exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdom. Här följer några exempel.

Patientstudier pekar på överlevnadsfaktorer

Andelen patienter som får livräddande hjärt-lungräddning har ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade SMS-livräddare (The New England Journal of Medicine, NEJM, juni). Att ge hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp (NEJM, juni). Nyhet: Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

För patienter med mekanisk klaffprotes var överlevnaden bättre jämfört med för patienter med biologisk klaffprotes. Fynden kan få stor betydelse eftersom användningen av biologiska klaffproteser har ökat i alla åldersgrupper de senaste åren (European Heart Journal, november). Nyhet: Mekanisk hjärtklaffprotes bättre än biologisk

En annan studie identifierade inkomst som en påverkande faktor: ju högre inkomst en patient har, desto bättre var överlevnaden efter hjärtkirurgi, på både kort och lång sikt (Journal of the American College of Cardiology, JACC, oktober). Nyhet: Tydligt samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi

Forskare kunde också konstatera att lagrat blod inte försämrar överlevnaden för hjärtopererade, blod som var lagrat mellan 14 och 42 dagar var lika säkert som färskt blod (The Journal of the American Medical Association, JAMA, oktober). Nyhet: Transfusioner med lagrat blod säkert för hjärtopererade

Så påverkar andra sjukdomar hjärt-kärlhälsan

Det har visats att bra blodsockerkontroll minskar risken för problem efter bypass-operation av patienter med diabetes typ 1 (JACC, juli). Den sedan tidigare kända ökade risken för negativa verkningar efter bypass-operation på diabetespatienter visade sig framför allt gäller patienter med diabetes typ 1 (JACC, april). Reumatoid artrit kopplades till mer allvarliga symptom och sämre utfall vid akuta hjärtproblem (European Heart Journal, september).

Fynd ger effektivare och bättre sjukvård

Forskare visade att man med ett enda blodprov och ett EKG kan utesluta risken för hjärtinfarkt hos patienter som söker akut med bröstsmärtor. Forskarna tror att detta fynd kan få stor betydelse för de 15 till 20 miljoner patienter i USA och Europa som söker akutvård för bröstsmärtor varje år (JACC, april).

Forskning kunde även visa att svensk sjukvård minskat antalet blödningskomplikationer och räddat liv genom ett snabbt införande av en ny blodförtunnande behandling vid hjärtinfarkt (JAMA, februari). Nyhet: Införande av ny blodförtunnande hjärtbehandling räddade liv

Hjärtmuskelceller kan nybildas

Människans hjärtmuskelceller kan nybildas, men nybildningen sker i huvudsak under de första tio åren i livet. Resultaten ger stöd för att det finns potential att stimulera återbildning av förlorad hjärtvävnad (Cell, juni). Nyhet: Störst nybildning av hjärtmuskelceller under barndomen

Riskfaktorer kring bröstcancer har kartlagts

Många kvinnor som får hormonterapi för att minska risken för återfall i bröstcancer fullföljer inte den rekommenderade fleråriga behandlingen. Olika faktorer som ökar risken för att behandlingen inte följs har identifierats (Journal of Clinical Oncology, juni). Karakteristik och riskfaktorer vid bröstcancer som diagnosticeras mellan två mammografiundersökningar rapporterades också (Journal of Clinical Oncology, februari) och i en tredje studie visades kopplingen mellan vissa riskfaktorer för bröstcancer och sjukdomsprognos (Journal of Clinical Oncology, november).

Mer precisa riskbedömningar kan göras vid cancer

Borttagande av äggledare minskar påtagligt risken för äggstockscancer (Journal of National Cancer Institute, januari). Graviditet ökar inte risken för återfall i cancerformen Hodgkins lymfom hos kvinnor som friskförklarats (Journal of Clinical Oncology, december). Nyhet: Ingen ökad risk för återfall i hodgkin efter graviditet

Forskning visade också att analysen av en biopsi från gastroskopi, en inspektion av magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen, kan förutsäga risk för att utveckla magcancer (BMJ, juli).

Farlig prostatacancer kan upptäckas bättre

Ett nytt test för prostatacancer, det så kallade STHLM3-testet, presenterades och är enligt forskarna bättre på att upptäcka farlig cancer jämfört med dagens diagnostik med PSA-prov (Lancet Oncology, november). Nyhet: Nytt test för prostatacancer kan ersätta PSA

En studie kunde också förklara varför kastrering tillsammans med strålning ökar chansen till överlevnad för patienter med prostatacancer, jämfört med om de enbart får strålbehandling (Science Translational Medicine, november). Nyhet: Därför ökar kombinationsbehandling överlevnaden i prostatacancer

Nya rön kring cancerbehandlingar

Vid operation av matstrupscancer är det vanligt att kirurgen tar bort ett stort antal lymfkörtlar, i syfte att förhindra spridning av cancern och öka patientens överlevnadschans. Men enligt en ny studie påverkade detta inte prognosen (Journal of National Cancer Institute, mars). Nyhet: Ingen ökad överlevad av omfattande lymfkörtelutrymning

Forskare föreslog också för första gången att celler i tumörens blodkärl bidrar till en miljö som skyddar cancercellerna från tumördödande immunceller. Resultaten kan bidra till utvecklingen av bättre immunbaserade cancerbehandlingar på sikt (Journal of National Cancer Institute, augusti). Nyhet: Celler i blodkärlen hjälper tumörer undkomma immunsystemet

Därför kan vi stanna när vi går

En grupp av ”stoppceller” i hjärnstammen hos möss som är nödvändiga för djurens förmåga att stanna när de går identifierades (Cell, november). Nyhet: "Stoppceller" i hjärnstammen får oss att stanna när vi går

En ny regleringsmekanism för så kallad autofagi och så småningom celldöd hos dopaminproducerande nervceller vid Parkinsons sjukdom har beskrivits (Nature Neuroscience, april). Nyhet: Ny förklaring till varför celler dör vid Parkinsons sjukdom

Hälsosam livsstil och hjärnträning kan förebygga minnesstörningar

Hälsosamt åldrandeMinnesstörningar hos äldre personer visade sig kunna förebyggas av ett interventionsprogram inriktat på riskfaktorer för demens. Under de två år som studien pågick var risken att drabbas av försvagad minnes- och tankefunktion 31 procent högre hos kontrollgruppen än hos den grupp som fått aktiv rådgivning i form av kostråd och deltagande i rörelse- och minnesträning samt stöd med att kontrollera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar (Lancet, mars). Nyhet: Hälsosam livsstil och hjärnträning kan förebygga minnesstörningar

Nya metoder förenklar kartläggning av celler

En detaljerad karta av celltyperna i hjärnbarken och vilka gener som är aktiva i de olika cellerna presenterades (Science, februari). Nyhet: Ny kartläggning av hjärnan avslöjar okända celltyper

En ny metod lades också fram som gör det möjligt att identifiera nya och tidigare okända celltyper i hjärnan – och även ge en uppfattning om deras funktion kopplat till specifika beteenden (Nature Biotech, december). Nyhet: Kraftfull kombination av två metoder avslöjar nervcellers identitet

Små strukturer men stora framsteg

Ett enklare sätt att göra nanostrukturer av DNA som tål de låga saltkoncentrationer som finns i kroppen presenterades. Det möjliggör nya biologiska tillämpningar av DNA-nanoteknologi (Nature, juli). Nyhet: 3D-‘utskrifter’ på nanonivå med hjälp av självbyggande DNA-strukturer

En annan studie visade att benmärgsceller även kan bilda fettväv. På sikt är förhoppningen att upptäckten kan leda till nya behandlingsmetoder för patienter med metabola sjukdomar, där just fettceller spelar en stor roll (Cell Metabolism, juli). Nyhet: Nya rön om hur fettväv bildas i människa

Ny metod kan förebygga självmord

Självmordsbeteende kan förebyggas hos unga med en metod där skolelever får lära sig upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och hantera svåra känslor (Lancet, januari). Nyhet: Självmordsförsök hos unga kan minskas med 50 procent

En ny studie kunde också avfärda farhågan att rökavvänjningsläkemedlet vareniklin skulle öka risken för bland annat självmordsförsök, psykoser, aggression och trafikolyckor (BMJ, juni). Nyhet: Risker med rökavvänjningsläkemedel saknar stöd i forskningen

Ålder hos föräldrarna påverkar risk för autism

Föräldrarnas sammantagna ålder och stora åldersskillnader mellan föräldrarna kan kopplas till ökad risk för autism hos barn. Ju större åldersskillnaden är, desto större är risken att barnet får autism (Molecular Psychiatry, juni). Nyhet: Åldersskillnad mellan föräldrarna ökar risk för autism hos barnet

Skydd mot malaria fick förklaring

Forskare klarlade mekanismerna bakom det skydd blodgrupp 0 ger vid svår malaria. (Nature Medicine, mars). Nyhet: Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria

Risker vid graviditet kartlagda

Ny forskning visade att mammans viktökning mellan graviditeter kan öka risken för dödföddhet och spädbarnsdöd för det andra barnet (Lancet, december). Nyhet: Viktökning mellan graviditeter kan påverka barnets överlevnad

Fetmaoperation påverkade riskerna för komplikationer vid en kommande graviditet och förlossning både positivt och negativt. Resultaten pekar på att mödravården bör betrakta dessa graviditeter som riskgraviditeter (NEJM, februari). Nyhet: Fetmakirurgi påverkar risker för graviditetskomplikationer

Barn till kvinnor som under sin graviditet vaccinerats mot H1N1-influensa visade sig inte löpa ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller att födas för tidigt (BMJ, november). Nyhet: Influensavaccin till gravida gav ingen ökad risk för fosterdöd

Viss form av manlig infertilitet förklarades

Manlig infertilitet kunde kopplas till autoimmun inflammation i prostata (Science Translational Medicine, juni). Nyhet: Ny mekanism bakom manlig infertilitet upptäckt

Avgörande studier kring aborthantering presenterades

Resultat presenterades som kan leda till nya internationella rekommendationer vid behandling av medicinsk abort och missfall. Den ena av studierna visar att det går att byta ut den efterkontroll som i dag rekommenderas vid medicinsk abort mot ett graviditetstest som kvinnan gör själv i hemmet. Den andra visar att barnmorskor på ett säkert och effektivt sätt kan hantera misslyckade aborter och missfall på landsbygden i Uganda (Lancet, mars). Nyhet: Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner

Riskgener identifierades i stora kartläggningar

Forskare vid KI har medverkat i en rad studier som syftat till att kartlägga gener och hur de hänger ihop med sjukdom, bland annat har man varit med och identifierat riskgener för bröstcancer, atopiskt eksem, multipel skleros och farlig hudcancer samt medverkat i studier om kopplingen mellan gener och övervikt (flera studier i Nature och Nature Genetics, 2015).

Gen för tolerans mot miljögift funnen i människan

För första gången visas att människor anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö. Forskare har hittat genen som ger en förändrad ämnesomsättning som skydd mot arsenik hos vissa grupper av ursprungsbefolkningar i Anderna, norra Argentina, där befolkningen sannolikt exponerats för höga halter av arsenik i dricksvattnet i tusentals år (Molecular Biology & Evolution, mars). Nyhet: Gen för tolerans mot miljögift funnen i människan

Miljön viktigare än arv för immunförsvaret

Människors immunförsvar varierar mer som konsekvens av miljöinflytande än av arv. Fynden pekar även på att miljöns inflytande på immunförsvaret blir allt större under livets gång (Cell, januari). Nyhet: Miljö viktigare än arv för variation mellan individers immunförsvar

Därför fungerar högintensiv träning

En cellulär mekanism bakom de förvånansvärt goda effekterna av kortvarig, högintensiv intervallträning har identifierats (PNAS, från National Academy of Sciences, november). Nyhet: Högintensiv träning förändrar muskelcellers kalciumhantering

Årsredovisning