Årsredovisning 2015: Intern styrning och kontroll

This page in English

Karolinska Institutet (KI) bedriver ett systematiskt arbete med intern styrning och kontroll på alla nivåer i verksamheten för att på så sätt eftersträva att universitetet fullgör sina uppgifter, uppnår fastställda målsättningar och samtidigt säkrar att arbetet bedrivs med beaktande av regeringens verksamhetskrav på myndigheten.

KI omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) och har därmed en skyldighet att upprätthålla en kvalitetssäkrad process för intern styrning och kontroll. Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll innebär att KI måste upprätta en riskanalys, genomföra kontrollåtgärder och systematiskt följa upp samt dokumentera detta arbete.

Universitetets process för intern styrning och kontroll är utformad enligt regler och riktlinjer som är fastställda av konsistoret år 2009 där mer detaljerade anvisningar löpande beslutas av rektor.

Konsistoriet beslutade i april 2014 om KI:s Strategi 2018 som innehåller insatser inom fyra huvudområden. Under året har strategins intentioner integrerats i processen för verksamhetsplanering, uppföljning samt intern styrning och kontroll som omfattar åren 2016–2018.

Riskanalys

Utgångspunkten för riskanalysarbetet är KI:s uppdrag i enlighet med högskolelag och -förordning, regleringsbrev, samt KI:s Strategi 2018. Därutöver har väsentliga iakttagelser i samband med intern och extern revision beaktats.

En mer genomgripande analys ska genomföras vid institutioner och verksamhetsstyrelser vart tredje år vilket har infallit under 2015. Konsistoriet har den 12 oktober 2015, utifrån ett aggregerat underlag, fastställt tolv verksamhetsövergripande risker. Dessa områden har till övervägande del anknytning till universitetets kärnverksamhet i kombination med osäkra omvärldsfaktorer.

De tre högst värderade riskområdena har beröringspunkter med Stockholms läns landsting där KI måste finna effektiva samverkansformer för möjligheter till klinisk forskning och utbildning samt en sammanhållen informatikstruktur.

Kontrollåtgärder

Utifrån den bedömning som konsistoriet gjort om vilka prioriterade risker som måste hanteras, beslutas årligen om nödvändiga kontrollåtgärder så att uppgifter och mål kan uppfyllas.

Mot bakgrund av den förenklade riskanalys som genomfördes för 2015 beslutade konsistoret om kontrollåtgärder och ansvariga riskägare för de olika områdena. Väsentliga resultat i framtagna handlingsplaner har därefter redovisats för konsistoriet vid två tillfällen under året. En sammanvägd bedömning om effekterna av kontrollåtgärderna är att risknivån har minskat inom några områden men flera risker på verksamhetsövergripande nivå är kontinuerligt återkommande och kräver långsiktiga lösningar.

En central del av kontrollstrukturen upprättas därutöver genom universitetets process för verksamhetsplanering på samtliga organisatoriska nivåer men även inom ramen för löpande manuella eller automatiska kontroller inom olika områden.

Uppföljning

Konsistoriet är ytterst ansvarig för att processen för intern styrning och kontroll följs upp och utvärderas för att kunna försäkra sig om att riskanalys och därmed tillhörande kontrollåtgärder är tillräckliga. Uppföljningen ligger också till grund för slutsatserna som kan dras inför bedömningen av den interna styrningen och kontrollen i årsredovisningen.

En del i uppföljningen av KI:s process för intern styrning och kontroll utgörs av internrevisionens löpande granskningar där identifierade risker utgör ett viktigt underlag. Utvärdering och granskning av universitetets verksamhet sker även av externa parter, exempelvis av Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. Sammantaget ger detta universitetet löpande förslag och rekommendationer till ytterligare förbättringar.

Kvalitet i verksamheten är ett viktigt mått för måluppfyllelse och indirekt mått på den interna styrningen och kontrollen. I maj månad 2015 beslutades om att tillsätta ett projekt med uppdrag att skapa ett sammanhållet kvalitetssystem för universitetet. Målsättningen är att detta ska bidra till en kontinuerlig kvalitetsutvärdering, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av verksamheten utifrån Strategi 2018 och externa krav.

Dokumentation

Konsistoriet beslutar årligen vilken dokumentation som ska utgöra grunden för bedömningen av den interna styrningen och kontrollen i samband med undertecknandet i årsredovisningen. Dokumentationen har sin utgångspunkt i genomfört arbete med de i processen obligatoriska momenten för intern styrning och kontroll. Konsistoriets bedömning grundar sig även på rektors årliga sammanställning med förslag till beslut samt rapportering från Riksrevisionen och internrevisionen.

Sammanfattande bedömning och redovisning av åtgärder

I samband med konsistoriets sammanvägda bedömning av den interna styrningen och kontrollen vid KI konstateras att det kan föreligga brister. Det är ett aktuellt ärende vid KI kring forskaren Paolo Macchiarini, som föranleder detta konstaterande.  Konsistoriet har tillsatt en extern utredning för att utreda fallet.

Årsredovisning