Årsredovisning 2015: Infrastruktur

This page in English

I likhet med föregående år har 2015 präglats av planering och projektering av de stora satsningarna på lokalsidan inom ramen för Strategi 2018. Den största enskilda satsningen är uppförandet av Biomedicum och den därmed sammanhängande byggnaden för Komparativ medicin (KM-B) på campus Solna. Båda byggnaderna har under året tagit språnget upp till full byggnadshöjd, även om mycket arbete återstår fram till färdigställande och inflyttning 2018. Sammantaget handlar det om cirka 55 000 kvadratmeter lokalarea med plats för drygt 1 600 medarbetare.

Fastighetsägaren Akademiska Hus investerar cirka 3,2 miljarder kronor och Karolinska Institutet (KI) har tecknat hyresavtal på 25 år. Kostnadsutvecklingen är under kontroll och prognosen är en hyreskostnad som ligger endast några procent över vad som redovisades i budget i juni 2012. Fem institutioner på campus Solna flyttar in i Biomedicum och merparten av de byggnader som dessa idag nyttjar kommer att lämnas av KI och hyras ut till andra verksamheter av Akademiska Hus.

Parallellt med uppförandet av KM-B utreds ett annex för kompletterande behov i nuvarande MTC-byggnaden, som frigörs då institutionen flyttar till Biomedicum. I Wargentinhuset pågår under åren 2015–2016 en etappvis anpassning av lokaler för KI Biobank. Under året har även en utredning av om- och tillbyggnad av Wargentinhuset inletts i syfte att skapa samlade lokaler för elektronmikroskopi i nära anslutning till Biomedicum.

Under hösten 2015 träffades en överenskommelse med Akademiska Hus om förlängt hyresavtal för Berzeliuslaboratoriet, inkluderande en om- och tillbyggnad för en ny och större skrivsal, färdigställd i början av 2018. I förlängningen möjliggör detta planering av förbättrade friskvårdslokaler på campus Solna, då examensskrivningarna lämnar den nuvarande idrottshallen.

Även i Huddinge planeras för förbättrade och utökade forskningslokaler. Det handlar dels om den nya forskningsbyggnaden Neo, dels om projektet Framtidens laboratorium.

I juni 2015 tecknades hyresavtal för drygt 15 000 kvadratmeter i Neo (80 procent av byggnaden) och bygget påbörjades med sikte på färdigställande i slutet av 2017. Byggnaden får en gemensam entréhall med KTH:s parallellbyggnad som står klar sommaren 2016. Det grundläggande syftet med Neo är att samla verksamheter i moderna medicinska forskningslokaler i omedelbar närhet till Karolinska Universitetssjukhuset för att underlätta translationell forskning som i relativ närtid kan omsättas i vård och behandlingsmetoder. Förutom forskningslokaler planeras inom Neo också lokaler för undervisning, konferenser och tentamina.

Parallellt med Neo planeras projektet Framtidens laboratorium, som omfattar genomgripande ombyggnad av flera våningsplan i befintliga lokaler på Alfred Nobels Allé 8 med cirka 10 000 kvadratmeter. Målet är att skapa moderna lokaler för forskning och utbildning som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik. Mot slutet av 2015 färdigställdes systemhandlingar som underlag för kalkyl och genomförande beslut i början av 2016. Beräknad byggstart är sommaren 2016. Inflyttning är planerad att ske etappvis under 2017 och 2018. Samtliga KI:s institutioner på campus Huddinge samt universitetsbiblioteket är involverade i projektet.

Under året har Akademiska Hus påbörjat uppförande av ett parkeringshus i anslutning till campus Solna som kommer att stå färdigt under 2016.

I samverkan med Akademiska Hus bevakar fastighetsavdelningen placering och utformning av uppgången från den nya tunnelbanelinjen med angöring vid Solnavägen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI. Tunnelbanetrafiken beräknas komma igång framåt 2022. Avsikten är att i anslutning till detta åstadkomma en strategisk byggrätt för en kontorsbyggnad.

Arbetet med detaljplan för bostäder i norra delen av campus Solna har fördröjts ytterligare på grund av upprepade överklaganden. Ärendet har passerat Länsstyrelsen i Stockholms län, men är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen. Det är inte längre möjligt med inflyttning under 2016, utan inflyttning kan ske tidigast i slutet av 2017. Avsikten är att KI ska blockförhyra de 400 planerade lägenheterna och förmedla till gästforskare och studenter via KI Housing.

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan avslutades inte som planerat under 2015. Den kommer istället att fastställas under våren 2016. Planen kommer att redovisa utvecklingen av lokalareor och kostnader i och med genomförandet av de stora, strategiska lokalprojekten samt en plan för vilka byggnader som kan lämnas.

Under året färdigställdes ett nytt friskvårdscenter på campus Huddinge. Hösten 2015 står 1 100 kvm till förfogande för studenter och personal för olika former av styrke- och motionsträning.

Förnyelsen av KI:s lärandemiljöer – såväl lärosalar och grupprum som mera informella miljöer – har fortsatt under 2015, främst i Huddinge, där lärandemiljökonceptet har tagits till en ny nivå i mycket kreativa och av studenterna uppskattade miljöer.

Generellt har inga stora förändringar av omfattningen av KI:s nyttjade lokaler skett under året. Den totala förhyrda arean ligger på nära 221 000 kvadratmeter.

Lokalarea och lokalkostnader 2011–2015
År Lokalarea (kvm) Lokalkostnad (mnkr) Andel av total kostnad
2011 200 859 586 11
2012 213 881 667 12
2013 218 870 741 13
2014 220 628 763 13
2015 220 759 754 12

I lokalkostnad ingår hyror, el, media och lokalvård med mera.

Årsredovisning