Årsredovisning 2015: Hållbar utveckling

This page in English

Karolinska Institutets (KI:s) vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. En god folkhälsa är både en förutsättning och ett mål för en hållbar samhällsutveckling. KI bidrar också till en hållbar utveckling genom att ta ett miljöansvar och ett socialt ansvar i den dagliga verksamheten. En stor del av universitetets hållbarhetsarbete sker inom ramen för KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling som byggs upp för att möta kraven i den internationella standarden ISO 14001.

Forskning och utbildning för hållbar utveckling

Enligt Strategi 2018 ska KI:s verksamhet präglas av ett starkt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom utbildning och forskning.

KI har under 2015 genomfört insatser för att öka kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling för allmänheten, studenter, forskare och lärare. Resultatet från en webbenkät om hållbar utveckling, som besvarats av KI:s kursansvariga för kurser på forskarnivå, har sammanställts i en rapport som visar på goda exempel och andra ämnesområden där den hållbara utvecklingsaspekten kan förtydligas ytterligare inom forskarutbildningen. Under året har en interprofessionell valbar kurs, Hållbar utveckling i hälso- och sjukvården, erbjudits studenter på avancerad nivå, och antalet studenter på denna kurs har fördubblats i jämförelse med föregående år. Hållbarhetsfrågorna har även tydliggjorts på universitetets webbportal för miljö och hållbar utveckling.

En identifiering och kartläggning av forskning med särskild miljö- och/eller hållbarhetsrelevans vid KI har utförts under 2015. Resultatet från denna kartläggning ska synliggöras på KI:s webbplats 2016.

Hållbart campus

Enligt Strategi 2018 ska universitetets verksamhet präglas av omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. Under 2015 har KI genomfört flera projekt och åtgärder för att främja miljö och hållbar utveckling. Nedan följer ett urval av dessa.

KI har en målsättning att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Som ett bidrag till detta körs pendelbussen mellan Solna och Huddinge sedan 1 september 2015 enbart på förnybart bränsle efter överenskommelse mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset. En elbil har köpts in för cateringverksamheten på campus Solna. Elbilen har ett symbolvärde då den är ett litet steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta och bidrar till minskad klimatpåverkan, minskat buller och minskade utsläpp av partiklar på campus.

För att minska behovet av tjänsteresor finns olika lösningar för virtuella möten som utvecklas/kompletteras efter hand, dels för att följa utvecklingen och dels för att täcka olika behov.  Utbildning inom området kan erhållas från Universitetsförvaltningen vid behov.

Virtualiseringsprojektet inom den centrala IT-avdelningen är i stort sett klart. I nästa steg strävar KI efter att erbjuda institutioner möjligheten att ersätta sina fysiska servrar med virtuella i IT-avdelningens system. Därmed höjer universitetet både säkerheten för IT-miljön på institutionerna, minskar elkostnaderna och reducerar gammal utrustning. Även projektet Standardarbetsplats är genomfört centralt på universitetsförvaltningen och kommer framöver erbjudas institutionerna. Projektet innebär att ett urval ”gröna” standarddatorer som konfigureras så miljöeffektivt som möjligt finns att köpa.

KI har under 2015 arbetat med att se över möjligheterna att effektivisera universitetets ångförsörjningsnät. Målsättningen är att planering och genomförande av detta projekt ska ske under 2016. Ytterligare viktiga bidrag är institutionernas miljöaktiviteter, exempelvis att utveckla, planera och bedriva det laborativa arbetet så att användningen av farliga ämnen minskas.

Rollen som miljö- och hållbarhetsombud har formaliserats under året och finns nu med i bilaga till rektors besluts- och delegationsordning för KI. Miljö- och hållbarhetsombud utses numera på institutionerna genom delegering från prefekt och en utbildning för ombuden har genomförts under 2015.

För att förbättra kemikaliehanteringen med avseende på miljö, arbetsmiljö och säkerhet har även kemikalieombud utsetts på institutionerna genom delegering från prefekt. Utbildning, aktiviteter och möten har initierats. På liknande sätt har kemikalieinventerare för varje forskargrupp utsetts. Under året har även en KI-anpassad utbildning för föreståndare för brandfarlig vara tagits fram och erbjudits.

Under 2015 har kemikaliedatabasen KLARA:s streckkodssystem implementerats på KI och utbildning har genomförts. Streckkodssystemet kan användas för kemikalieinventering och kemikaliehantering och har införts för att öka säkerheten och minska mängden farliga kemikalier i verksamheten.

Årsredovisning