Årsredovisning 2015: Forskning

This page in English

Karolinska Institutet (KI) har under året fortsatt arbetet med att stärka de grundförutsättningar som fordras för att ta ytterligare steg mot den absoluta internationella forskningsfronten. Detta innebär satsningar på infrastruktur både inom universitet och i samarbete med hälso- och sjukvården. Nya karriärvägar har skapats, förutsättningar för strategiska rekryteringar har förbättrats liksom ökad fokusering på att konkurrensutsätta medel för forskning. Samverkan med näringslivet har förstärkts.

"En allt viktigare uppgift för KI är samverkan med det omgivande samhället. I Stockholmsregionen utvecklar KI sin samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) liksom med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Även på den internationella nivån sker ett utökat samarbete med organisationer och ledande universitet. KI verkar aktivt för en ökad samverkan också med delar av den regionala och globala läkemedelsindustrin. Bred samverkan och interaktioner med det omgivande samhället är en förutsättning för KI:s fortsatta utveckling."

Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning

Kvalitet

Mått på vetenskaplig produktion – bibliometri

KI och många andra universitet använder bibliometri för att följa forskningsresultatens spridning och genomslagskraft. Bibliometri är tillämpningen av matematiska och statistiska metoder på artiklar, böcker och andra kommunikationsmedia. Redovisade data ska ses över en längre tidsperiod. Antal publikationer är ett grovt volymmått på vetenskaplig produktion och kan variera bland annat på grund av publiceringsmönster inom olika discipliner. Staplarna i figuren nedan representerar publikationer med någon adress som kan anknytas till KI. Huvudsakliga adressträngar som ingår i analysen är: Karolinska, Huddinge Hospital/Sjukhus, Danderyd Hospital/Sjukhus, Sodersjukhuset/Soder hospital, St Goran Hospital/Sjukhus, St Erik Hospital/Sjukhus, Astrid Lindgren Hospital/Sjukhus.

Siffrorna grundas på publikationsår och ofraktionerad beräkning. Eftersom databasen uppdateras med en viss eftersläpning finns vid tidpunkten för årsredovisningen inte en fullständig uppgift för det senaste året. För att ge en rättvisande bild av utvecklingen redovisas därför inte uppgifter för år 2015. Delposterna antal ”articles” och ”reviews” har ökat med 47 procent sedan 2005, varav hälften av ökningen har skett sedan 2010. För samtliga redovisade delposter är ökningen sammantaget sedan 2005 cirka 52 procent.

Fältnormerad citeringsgrad

Den fältnormerade citeringsgraden speglar en artikels citeringsgrad jämfört med citeringsgraden för publikationer av samma slag, det vill säga av samma dokumenttyp, från samma år och inom samma ämne. En enskild artikels indikator blir 1 om den är citerad lika många gånger som medelciteringen i världen för liknande artiklar. I mittendiagrammet på motstående sida visas medelvärdet av den fältnormerade citeringsgraden för alla ”articles” och ”reviews” från KI per år. Förändringarna från tidigare år är relativt små vilket innebär att KI bibehåller en nivå som överstiger världsgenomsnittet. Publikationer från 2015 kan inte utgöra underlag för stabila och tillförlitliga resultat och har exkluderats från redovisningen.

Arbetet med det sammanhållna kvalitetssystemet påbörjades 2015 i enlighet med Strategi 2018. Inom ramen för detta pågår arbete med att definiera och utveckla kvalitetsindikatorer och kvalitetshöjande processer. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2016.

Rekryteringsstrategi

KI:s rekryteringsstrategi omfattar bland annat samordning och behovsinventering, finansiering av gruppen professorer, strategiska rekryteringar och rekryteringsverktyg samt karriärstruktur för juniora forskare, bland annat ”tenure track”. Resurser har avsatts för att stödja institutioner i rekrytering av särskilt meriterade och internationellt ledande forskare samt för så kallad motrekrytering. Medel finns också för rekrytering av juniora forskare (Karriärtrappan). En viktig del av en forskares utveckling är att genomföra en postdoktorperiod i högkvalitativ internationell miljö. Detta utgör en av flera meritgrunder vid tillsättning av anställning inom Karriärtrappan.

Uppdrag som forskargruppledare

Särskilda kriterier har utarbetats för akademiskt uppdrag på forskargruppnivå i syfte att lyfta fram det akademiska ledarskapet på forskargruppnivå. Forskargruppen utgör basen för forskningen och är en viktig del av institutionen. Vid kvalitetsutvärdering utgör forskargruppen en lämplig utvärderingsenhet. Uppdraget som forskargruppledare ska också ge möjlighet till utveckling, ökad självständighet och meritering för fortsatt karriär och andra ledningsuppdrag.

Forskningsfinansiering

Den tidigare fleråriga ökningen av statsanslagen har planat ut. De externa medlen fortsätter att öka. I förhållande till år 2014 är ökningen 8,6 procent. Medel från forskningsråden har ökat med 14,8 procent medan medlen från svenska företag har ökat med 27,3 procent. Andelen extern finansiering i förhållande till de statliga anslagen har ökat något, till 65 procent.

Intäkter forskning totalt 2012–2015, mnkr (exklusive kapitalförvaltning)
  2012 2013 2014 2015 Förändring
2014-2015 (%)
Finansiär          
Statliga forskningsråd 729 800 844 969 14,8
Övriga statliga 349 344 288 307 6,6
Kommuner och landsting 475 396 376 400 6,4
Svenska stiftelser och organisationer 692 779 904 974 7,7
Utländska stiftelser och organisationer 343 351 409 405 -1,0
Svenska företag 168 182 198 252 27,3
Utländska företag 73 85 94 89 -5,3
Utdelning från KI-fonder 56 68 70 76 8,6
Finansiella intäkter 50 35 18 6 -66,7
Summa externa medel 2935 3040 3202 3478 8,6
Statsanslag 1723 1763 1920 1897 -1,2
Totalt 4669 4802 5121 5375 5,0
Andel extern finansiering (%) 63 63 63 65  

Europeiska unionen

KI är alltjämt den största mottagaren av EU-anslag inom området hälsa bland svenska aktörer och en av de största mottagarna i Europa inom detta område. Det totala antalet EU-finansierade projekt på KI under 2015 var 214. Intäkterna av dessa uppgick till 232 miljoner kronor. I tolv av projekten är KI koordinator. KI deltar även i projekt inom programmen för livsmedel, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap, säkerhet och miljö.

KI deltar i 14 av totalt 57 pågående Innovative Medicine Initiativeprojekt (IMI), varav i ett som koordinator. KI påbörjade också två nya projekt inom EU:s Health Programme under 2015. Den första utlysningen av medel inom European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health skedde 2015. Det skandinaviska huvudkontoret, vilket utgör ett av sex europeiska ”Co-Location Centres har lokaliserats till Stockholm vid KI Science Park. Mer om EIT redovisas även i kapitlet Samverkan och innovation.

KI behåller sin nationella topposition med avseende på mängden forskningskonstellationer inom området hälsa i så kallade ”top-down” projekt, där forskningsämnen är bestämda av EU. KI har däremot fallit från första placering till fjärde i listan över svenska mottagare av EU-anslag. Detta beror bland annat på att anslagen i Horizon 2020 varit mer inriktade på tillämpad forskning.

Europeiskt stöd till individuella forskare

Europeiska anslag till enskilda forskare kommer huvudsakligen ifrån European Research Council (ERC) och Research Executive (REA). Under 2015 startade fyra nya projekt med stöd från ERC. Vid utgången av 2015 fanns 29 aktiva ERC-projekt vid KI. ERC ger stöd till individuella forskare för idéer med potential att revolutionera respektive forskningsfält.

Universitetet har fått ta emot två Consolidator Grants, anslag som är ämnade för excellenta forskare på väg att befästa sin forskningsposition. Därtill utdelades ett anslag med syfte att föra ERC-projektets idéer vidare, ett Proof of Concept Grant. KI har nio löpande ERC Advanced Grants, fjorton Starting Grants, fem Consolidator Grants och ett Proof of Concept Grant.

Marie Skłodowska Curie-programmet inrymmer både individuella och nätverksbaserade stödformer med det gemensamma syftet att stärka Europas intellektuella kapital och konkurrenskraft.

Under 2015 uppgick de individuella Marie Skłodowska Curie-anslagen till 18. KI hade 21 stycken nätverksbaserade anslag, varav sex nytillkomna. KI är för första gången koordinator för ett sådant nätverksprojekt.

Forskningsfinansiering från EU.

Antal EU-projekt 2011–2015*
  2011 2012 2013 2014 2015
Totalt antal projekt 222 234 229 202 214
varav koordinator** 31 21 19 15 12

* Antal pågående projekt inom FP6, FP7, H2020 och Folkhälsoprogrammet. Beslutade men ej påbörjade ingår inte.
** I siffran som avser KI som koordinator räknas inte projekt med stöd från Europeiska forskningsrådet, European Research Council (ERC).
Källa: EU database KI.

Strategisk infrastruktur

Modern forskning behöver i större utsträckning arbeta med samlade avancerade forskningsinfrastrukturer som kan bistå forskare med högkvalitativ service. KI och övriga svenska lärosäten har under 2015 genomfört en behovsorientering för att identifiera komplicerade metoder och dyr instrumentering som med fördel kan lokaliseras till ett eller flera lärosäten där det finns hög vetenskaplig kapacitet för att upprätthålla en bra service för hela landet. KI ansvarar eller medverkar i flera viktiga infrastrukturer.

Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox), en infrastruktur för forskning och utbildning inom de toxikologiskt relaterade vetenskaperna, har vidareutvecklats under 2015.

Swetox är ett samarbete mellan elva universitet med en stor forsknings- och testfacilitet i Gärtuna i Södertälje. SciLifeLab har fortsatt sin nationella utveckling och inkluderar nu verksamheter även vid andra lärosäten utöver de fyra värdinstitutionerna, varav KI är en part. SciLifeLab ger forskare från hela Sverige tillgång till moderna instrument för teknikkrävande och storskaliga forskningsprojekt med inriktning på studier om geners och proteiners funktion. SciLifeLab har en plattform för läkemedelsutveckling som delar vissa tekniker med den nationella verksamheten inom området kemisk biologi, Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS), där KI är värd.

SWEDSTRUCT arbetar för en sammanhållen infrastruktur inom området strukturbiologi och har även vissa synergier med SciLifeLab. Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI.se) syftar till att skapa en nationell standard för insamling av biobanksprover samt kostnadseffektiva möjligheter till långtidsförvaring och analyser av prover. KI verkar även gemensamt med SLL för flera regionala faciliteter för samverkan inom biobanking. Mer om infrastruktur och företagsparker redovisas i kapitlet Samverkan och innovation samt avsnittet Infrastruktur.

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)

INCF inrättades av OECD i augusti 2005, med syftet att utveckla området neuroinformatik (datadelning och datorbaserad modellering) för att möjliggöra en utveckling av olika typer av standarder och annan infrastruktur. Neuroinformatik är en separat del av bioinformatiken som har stor betydelse för utvecklingen av kunskap om nervsystemets funktion och dess sjukdomar inom det psykiatriska och neurologiska området.

Under 2015 tillkom Malaysia som det senaste av totalt 18 medlemsländer i Europa, Nordamerika, Australien och Asien, och finansieras genom medlemsavgifter relaterade till ländernas investeringar i forskning och utveckling. INCF samarbetar även inom ramen för olika EU-projekt, bland annat The Human Brain Project, där expertis inom området neuroinformatik är viktig, och i TBI-projektet (Traumatic Brain Injury Project) inom den kliniskt neurovetenskapliga domänen.

Internationalisering

KI:s internationaliseringsarbete syftar till att förbättra kvalitet och mångfald inom forskning, utbildning och administration och därmed stärka både det egna universitetets och samverkanspartners konkurrenskraft. Begreppet internationalisering omfattar både internationella relationer och mobilitet samt alla aktiviteter som tillför verksamheten en internationell dimension.

TRAC (Vietnam)

Training and Research Academic Collaboration (TRAC) är ett treårigt samarbetsprojekt mellan fem svenska lärosäten: KI (koordinator), Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Lärosätena har gemensamt erhållit fem miljoner kronor från Stiftelsen för internationaliserng av högre utbildning och forskning (STINT) för att etablera en gemensam plattform/gemensam infrastruktur för forsknings- och utbildningssamverkan mellan Vietnam och Sverige.

Projektet bygger vidare på de kontakter som skapats under de många år svenska lärosäten varit verksamma i Vietnam.

Mayo Clinic (USA)

I september ägde det 21:a nätverksmötet inom plattformssamarbetet mellan KI och Mayo Clinic rum. Runt 140 gäster från USA deltog i den hittills största gemensamma konferensen med fokus på forskning, utbildning, administration och innovation. Medarrangör för årets evenemang var Karolinska Universitetssjukhuset.

Under året utdelades medel för projektbidrag (39 ansökningar varav tio beviljades), stödverksamhet (administrationsanslag; tre ansökningar varav två beviljades) och resebidrag (20 ansökningar varav nio beviljades).

The Rockefeller University (USA)

KI samarbetar med The Rockefeller University via postdokutbyten, korttidsutbyten för teknisk och akademisk personal samt genom föreläsningsserien Nicholson Lectures. Föreläsningarna hålls omväxlande vid respektive lärosäte.

National University of Singapore och Nanyang Technological University (Singapore)

KI har sedan många år ett samarbete inom forskning, utbildning och forskarutbildning med Singapore. Som ett led i att vidareutveckla KI:s relation med Singapore och för att initiera ett djupare samarbete inom områdena immunologi och infektion genomfördes i slutet av året ett vetenskapligt symposium med National University of Singapore med medverkan från Nanyang Technological University.

Seoul National University (Sydkorea)

KI förnyade under året avsiktsförklaringen om samarbete med Seoul National University. Forskningssamarbeten finns inom flera områden, bland annat inom cancer och biomedicinsk teknik.

The University of Edinburgh (Storbritannien)

KI och University of Edinburgh har under året identifierat varandra som strategiska samarbetspartners. Ett samförståndsavtal om att utveckla samarbetet inom flera olika forskningsområden, där KI och the University of Edinburgh kompletterar varandra, har signerats.

Hongkong (Kina)

I februari tillkännagavs att KI erhållit en donation på 50 miljoner US-dollar från den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau. Ming Wai Lau Center för Regenerativ Medicin kommer att bestå av två noder, en i Stockholm och en i Hongkong, där forskare från Hongkong, Kina och övriga delar av världen ges möjlighet att arbeta tillsammans i en fristående forskningsmiljö som leds av KI. Under året har arbete pågått för att realisera projektet så att centret under 2016 kan börja ta form vid Hong Kong Science and Technology Park och forskningsmedel till ett antal forskare verksamma vid KI utlysas.

Max Planck Society (Tyskland)

Under året tecknade KI avtal med Max Planck Society i Tyskland om att etablera ett gemensamt laboratorium vid KI inom området medfödda metabola sjukdomar: Max Planck Institute for Biology of Ageing – Karolinska Institutet Laboratory. Genom samarbetet fördjupas redan pågående forskning kring medfödda metabola sjukdomar.

Makerere University (Uganda)

Under året har ett nytt avtal signerats som reglerar möjligheten till dubbel examen. Tillsammans med College of Health Sciences arrangerades även ett öppet seminarium och en alumnträff. Fyra projektansökningar från KI godkändes under 2015 av Sida inom ramen för utlysningen Research and Training Partnership Programme 2015–2020.

Muhimbili University of Health and Allied Sciences, MUHAS (Tanzania)

Under 2015 har sex projektansökningar med medel från Sida godkänts för samarbete med MUHAS 2015–2020, varav fem koordineras från KI. Ett av projekten gäller kapacitetshöjning inom forskarutbildning och forskning vid MUHAS.

Internationellt samarbete.

Årsredovisning