Årsredovisning 2015: Forskarutbildning

This page in English

 

Utbildning på forskarnivå är en viktig del av Karolinska Institutets (KI:s) verksamhet och doktoranderna har en betydelsefull roll i den forskning som utförs.

Ansvaret för forskarutbildningen är delegerat till institutionerna. Det är framför allt de enskilda handledarna som ser till att de närmare 400 doktorander som tar sin examen varje år utvecklats till kompetenta och självständiga forskare. För att detta ska vara möjligt bistår universitetet med ett ramverk bestående bland annat av handledarutbildning, studierektorer på institutionerna, forskarskolor, fakultetsmedel att söka för doktorandfinansiering samt regler och riktlinjer.

"Ett stort fokus för styrelsen för forskarutbildning under 2015 har varit en ökad internationalisering. Styrelsens strävan är att fler av våra doktorander ska tillbringa en del av sin utbildning utanför Sverige. Vi vill också öka vår internationella samverkan inom forskarutbildning, både med viktiga utländska universitet och inom ramen för olika Marie Skłodowska Curie-program.”

Anders Gustafsson, dekan för forskarutbildning

Resultat

Årets resultat visar inga större förändringar vad gäller antal doktorander, även om det går att skönja en svag trend mot allt färre nyantagna doktorander. Detta är en väntad utveckling på grund av ökade doktorandkostnader, bland annat till följd av att utbildningsbidrag har begränsats från två år till ett år.

Under 2016 tas möjligheten till utbildningsbidrag bort helt vilket ytterligare kommer att öka kostnaden för doktorandförsörjning. Minskningen av antal doktorander på utbildningsbidrag, från 17 procent höstterminen 2014 till 9 procent höstterminen 2015, motsvaras av en ökning av antal doktorander med doktorandanställning, från 45 procent till 52 procent. Den ökade kostnaden har alltså inte inneburit att en högre andel doktorander vid KI har rekryterats bland de med externa stipendier eller de med anställning utanför universitetet, utan institutionerna har i de flesta fall kunnat erbjuda anställning istället. Vid årsskiftet 2015–2016 fanns 2 069 aktiva doktorander registrerade vid KI. Av dessa rapporterade 935 att de under höstterminen bedrivit studier på deltid (10–99 procent av heltid).

Andelen nyantagna doktorander med behörighetsgrundande utbildning från annat land än Sverige låg under 2015 på 37 procent. De länder som är vanligast förekommande är dels Kina (fyra procent av alla nyantagna) och dels västeuropeiska länder som Italien, Nederländerna, Danmark och Tyskland. Det är viktigt att notera att land för behörighetsgivande utbildning inte är samma sak som nationalitet eller medborgarskap.

Utbildning på forskarnivå: nyantagna, registrerade, examina 2012–2015
Examen 2012 2013 2014 2015
Nyantagna forskarstuderande 438 373 408 395
Forskarstuderande (aktiva > 10%) 2111 2090 2071 2069
Licentiatexamen 14 12 9 8

Doktorsexamen

- varav tidigare licentiatexamen

359

3

306

10

340

6

359

7

Kvalitet

Utbildning på forskarnivå innebär att avhandlingar av hög vetenskaplig kvalitet produceras men också att KI utexaminerar anställningsbara, kompetenta och självständiga forskare. För att uppnå detta krävs, förutom framstående forskning, en miljö präglad av gott ledarskap med fokus på doktorandens lärande och utveckling.

Forskarutbildningsprogram – nätverk för doktorander

Forskarutbildningsprogrammen är tematiska nätverk för doktorander med uppdrag att samordna utbudet av kurser och andra lärandeaktiviteter inom det aktuella forskningsområdet. Programmens övergripande syfte är att bidra till en bra lärandemiljö utöver vad som erbjuds av institutionerna och forskargrupperna.  Under året har utbudet av forskarutbildningsprogram setts över och en kravspecifikation tagits fram där ansvarsområden och ekonomiska ramar tydliggjorts. Inför 2016 har vissa program inkluderats i eller gått samman med andra program och ett nytt forskarutbildningsprogram inom kardiovaskulär forskning har tillkommit.

Forskarutbildningsprogram

Doktorandernas måluppfyllnad

Att arbeta med målformulering och måluppfyllnad för doktorander är en kvalitetsåtgärd. Utifrån konkreta lärandemål läggs en individuell utbildning upp för varje doktorand och på så sätt möjliggörs att doktorandens lärande sätts i fokus. Framsteg, progress och måluppfyllnad kan sedan följas under hela utbildningen. Det blir lättare att bedöma hur långt doktoranden har kommit och åtgärder kan vid behov sättas in i ett tidigt skede.

Under 2015 har en förstudie påbörjats avseende ett elektroniskt system för uppföljning av de individuella studieplanerna. Ett sådant system ger en överblick av samtliga doktorander och därmed kan doktorandernas utbildning följas upp på ett mer kvalitetssäkert sätt.

Nettostudietid

Det finns en svag trend mot en allt längre genomsnittlig nettostudietid, det vill säga den tid som läggs på forskarstudier mellan antagning och disputation. Enligt högskoleförordningen ska en utbildning på forskarnivå motsvara fyra års studier. För deltidsdoktorander finns ett visst tolkningsutrymme för hur tid rapporteras och därför kan förändringen i statistiken vara ett utslag av ändrat beteende vid aktivitetsrapporteringen.

Uppföljning

För åttonde året i rad inbjöds samtliga doktorander att i samband med disputation delta i en anonym enkätundersökning, en så kallad ”exit poll”, rörande den genomgångna utbildningen. Svarsfrekvensen har under de senaste åren legat stadigt på drygt 80 procent.

Ur enkäten kan nämnas att 94 procent av de som svarat under 2014 kan tänka sig att rekommendera KI till blivande doktorander (antal svar på svarsalternativen ”agree” och ”somewhat agree” kombinerat). Detta är en positiv utveckling då svaren tidigare år varit 91 procent (2013), 86 procent (2012) och 89 procent (2011).

Under hösten 2015 genomfördes dessutom ytterligare en enkätstudie om doktorandernas lärande och miljö. Denna enkät kommer samtidigt att besvaras av doktorander vid flera andra universitet i Europa vilket kommer att möjliggöra intressanta jämförelser med omvärlden. Resultatet kommer att presenteras under 2016.

Exit poll 2015

Internationalisering

I KI:s Strategi 2018 anges bland annat att ett begränsat antal djupare samarbeten ska vidareutvecklas inom utbildning på forskarnivå samt att doktoranderna ska ges möjlighet att genomföra internationella utbyten. Projekt inom samarbetet med Stellenbosch University i Sydafrika och Makerere University i Uganda har tilldelats extra medel för studiefinansiering inom utbildning på forskarnivå. Under året har också 40 doktorander erhållit resebidrag från KI på upp till 25 000 kr för att göra en del av sin forskarutbildning utomlands.

China Scholarship Council, CSC (Kina)

Under året har ett samarbetsavtal med CSC arbetats fram. Avtalet innebär att CSC kommer att betala stipendier för upp till fem masterstudenter, 30 doktorander, 20 postdoktorer och fem visiting researchers till KI. KI:s forskargrupper har visat stort intresse för denna satsning.

Singapore

Under året förnyades samarbetsavtalen om gemensamma doktorandprogram med både National University of Singapore och Nanyang Technological University.

National Institutes of Health, NIH (USA)

KI har sedan 2001 ett etablerat doktorandsamarbete med NIH inom området neurovetenskap. Detta är det största internationella institutionaliserade samarbetet för utbildning på forskarnivå vid KI. Doktoranderna inom programmet tillbringar omväxlande tid vid laboratorier på KI och vid NIH. Handledning sker från båda institutionerna. Under 2014 enades KI och NIH om att utveckla samarbetet och under 2015 påbörjades förhandlingar om ett nytt avtal.

Lika villkor

I handledarutbildningen, som är obligatorisk för nya huvudhandledare, finns ett halvdagspass om lika villkor där frågor om jämställdhet, diskriminering och trakasserier behandlas. Handledarutbildningen ges flera gånger per år och deltagarna handleder eller planerar att handleda forskarstuderande. Ett komplement till utbildningen är också KI:s webbutbildning för lika villkor tillgänglig för alla studenter och anställda.

Sedan 2010 ingår ett avsnitt om lika villkor i introduktionsdagen som är obligatorisk för nyantagna forskarutbildningsstudenter. KI finansierar också doktorandombudsmannen som bistår forskarstudenter och kan föra deras talan. I exit poll ställs också frågor om trakasserier och diskriminering.

Kostnader för utbildning på forskarnivå

  2011 2012 2013 2014 2015
Handledarkostnad:          
Lön 151 153 158 158 166
Drift 46 50 49 54 56
Lokaler 25 28 31 32 31
Avskrivningar 8 9 8 10 11
Delsumma 230 240 246 254 264
Doktorandkostnad:          
Lön/utbildningsbidrag 341 327 323 350 418
Drift 237 256 251 277 288
Lokaler 130 143 159 162 160
Avskrivningar 42 46 42 53 56
Delsumma 750 772 775 842 922
Indirekta kostnader på lön och drift 181 178 177 189 212
Total kostnad 1161 1190 1198 1285 1398
Årsredovisning