Årsredovisning 2015: Finansiell redovisning

This page in English

Karolinska Institutet (KI) har en fortsatt stark ekonomi och omsättningen, mätt i intäkter, ökade år 2015 med 318 miljoner kronor eller 5,2 procent jämfört med 2014. Den största intäktsökningen ser vi inom kategorin externa bidrag, med 269,4 miljoner kronor jämfört med 2014. Forskningsverksamheten är fortsatt dominerande och uppgår till cirka 84 procent av den totala omsättningen. Årets positiva kapitalförändring är totalt 75,9 miljoner kronor (62,7 mnkr), varav lärosätets verksamhet står för 80,4 miljoner kronor (78,3 mnkr) och KI:s dotterbolag Karolinska Institutet Holding AB för -4,5 miljoner kronor (-15,7 mnkr).

Finansieringskällor

Finansieringen av KI:s verksamhet under 2015 är indelat i finansiärskategorier enligt diagrammet nedan. Vi ser en minskning i kategorin statsanslag från 45 till 43 procent, medan statliga rådsmedel och övriga statliga finansiärer ökade med motsvarande procentandel. Övriga finansiärers andel är oförändrad mellan åren.

Den sammanlagda statliga finansieringen av KI:s verksamhet uppgår till 64 procent vilket är på samma nivå som 2014.

Resultat per verksamhetsgren

Årets positiva kapitalförändring på 80,4 miljoner kronor (78,3 mnkr) relateras till verksamheten utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 20,4 miljoner kronor (-22,8 mnkr) samt forskning och utbildning på forskarnivå med 60 miljoner kronor (101,1 mnkr).

Utbildningens positiva kapitalförändring kopplas främst till den anslagsfinansierade delen av verksamheten. Vid delåret erhöll KI ett utökat takbelopp, cirka 9 miljoner kronor, till utökat antal studieplatser. En tröghet i dimensioneringen av utbildningsplatser i programmen gör att de utökade medlen inte hunnit användas fullt ut och en del reserveras därför till kommande år. Detta gäller även de tilldelade kvalitetsbaserade statsanslagen om cirka 12 miljoner kronor, där 3 miljoner kronor reserveras för satsningar nästa år. Överskott i den studieavgiftsfinansierade delen återinvesteras för utveckling av verksamheten kommande år.

Det positiva resultatet inom forskningen uppstår framför allt inom anslagsfinansierad verksamhet och en del förklaras av att de strategiska forskningsområdena, vars satsningar löper över en längre tidsperiod. Den största förklaringen till överskottet inom anslagsfinansierad verksamhet är att KI tar höjd för kommande infrastruktursatsningar och för att finansiera dessa har årets anslag till viss del ej förbrukats under innevarande år. Statsanslag som inte använts för finansiering under året resultatförs som årets kapitalförändring.

Forskningsverksamheten inkluderar även kapitalförvaltningens resultat på 44,9 miljoner kronor (22,4 mnkr). Ökningen beror till en del på uppskrivning av värdet på de finansiella anläggningstillgångarna från bokfört värde till marknadsvärde (ny redovisningsprincip 2015) och på reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar.

Resultaträkning per verksamhetsgren 2015, mnkr
  Totalt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkter:      
Anslag 2803,1 906,4 1896,7
Avgifter och andra ersättningar 717,7 123,9 593,8
Bidrag 2882,3 19,8 2862,5
Finansiella intäkter 71,4 0,0 71,4
Summa intäkter 6474,5 1050,1 5424,4
       
Kostnader:      
Personal 3359,4 551,2 2808,2
Lokaler 753,9 90,8 663,1
Övriga driftkostnader 2017,2 373,6 1643,6
Finansiella kostnader 19,5 0,2 19,3
Avskrivningar 244,1 14,0 230,1
Summa kostnader 6394,1 1029,8 5364,4
       
Årets kapitalförändring (exkl. dotterföretag och uppbörd): 80,4 20,4 60,0
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -4,5    
Resultat från uppbördsverksamhet 0,0    
       
Årets kapitalförändring (inkl. dotterföretag och uppbörd): 75,9    
Balanserad (IB) 1358,8 146,1 1164,3
Totalt (UB) 1434,8 166,4 1224,3

Utfall i jämförelse med prognos

Utfall jämfört med prognos hade en avvikelse på 1,8 procent för intäkter och 1,08 procent för kostnader.

Intäkter

Skillnaden mellan utfall och prognos för posten statsanslag, beror på att transfereringsbeloppen till andra lärosäten skattades för högt vid delåret, vilket påverkar anslagen positivt. Största differensen återfinns inom intäktsslaget bidrag, med plus 67 miljoner kronor eller 2,4 procent jämfört med prognosen. Bidragsintäkterna är svåra att uppskatta, då det är ovisst vid prognostillfället hur mycket av de externa bidragsmedlen som slutligen kommer att användas för att finansiera verksamheten. Externa medel blir intäkt först då de förbrukas till skillnad mot erhållna statsanslag som intäktsförs i sin helhet oavsett förbrukning. De finansiella intäkterna är avsevärt högre än prognosen, vilket främst beror på en uppskrivning av värdet på de finansiella anläggningstillgångarna med cirka 31 miljoner kronor. Det togs ingen höjd för denna uppskrivning i delårsprognosen.

Kostnader

Personalkostnader är något högre än prognostiserat, beroende på ökande verksamhet under hösten. KI:s lokalbestånd uppgick vid slutet av året till 220 759 kvm (220 628 kvadratmeter), lokalkostnaderna är lägre än prognos och föregående år vilket förklaras av lägre kostnader för el och media. De finansiella kostnaderna ökade mer än förväntat beroende på högre kostnader för valutakursförluster samt negativ ränta på behållningen på räntekontot i Riksgälden.

Resultaträkning 2015 utfall mot prognos, mnkr
  Utfall Prognos Differens %
Intäkter:      
Statsanslag 2803 2795  
Avgifter och andra ersättningar 718 720  
Bidrag 2882 2815  
Finansiella 71 30  
Summa intäkter 6475 6360 1,80
       
Kostnader:      
Personal 3359 3250  
Lokaler 754 765  
Drift 2017 2050  
Finansiella 20 16  
Avskrivningar 244 245  
Summa kostnader 6394 6326 1,08
       
Verksamhetsutfall 80 34  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Intäkter

KI nådde inte det så kallade takbeloppet vid avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer under 2015. KI kan ändå tillgodoräkna sig hela takbeloppet genom att tillföra medel för decemberprestationer från 2014 samt avräkna tidigare års överproduktion med cirka 0,6 miljoner kronor.

KI:s regleringsbrev reviderades vid delåret 2015 och KI fick då cirka 9 miljoner kronor i utökat takbelopp.

Statsanslagen har pris- och löneomräknats med 0,79 procent (2,06 procent).

Verksamhet inom ramen för ALF-avtalet redovisas under kapitlet Samverkan och innovation.

Intäkter under posten avgifter och andra ersättningar har ökat jämfört med 2014 vilket kan hänföras till en ökning av studieavgifter och uppdragsutbildning.

Intäkter av bidrag består till största delen av bidragsmedel från andra statliga myndigheter transfererade till KI för verksamhet inom utbildningsområdet i enlighet med respektive myndighets regleringsbrev.

Kostnader

Årets kostnader för utbildning är på samma nivå som 2014. Utbildningsverksamheten står för cirka 16 procent av KI:s totala kostnader.

Personalkostnaderna minskade något jämfört med förra året. 2014 års siffror innehåller en omfördelning av personalkostnader från forskning till utbildning, vilket påverkade utbildningsverksamheten negativt 2014. Kostnadsminskningen för lokaler, jämfört med 2014, härleds också till en korrigering som gjordes 2014 på 22 miljoner kronor mellan forskning och utbildning, vilket påverkade lokalkostnaderna negativt. Detta gör att jämförelserna mellan åren inte är helt rättvisande.

Finansiella kostnader består av posten dröjsmålsräntor och kostnadsränta på behållning i Riksgälden.

Skillnaden i avskrivningar mellan 2014 och 2015 beror på en korrigering med -7 miljoner kronor som gjordes 2014. Bortsett från korrigeringen är avskrivningarna i nivå med föregående års avskrivningar.

Kostnadsökningen för utbildningslokaler beror främst på en korrigering av tidigare års felaktigt debiterade kostnader med cirka 22 miljoner kronor. Forskningsverksamheten har korrigerats med motsvarande minskning.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå totalt, mnkr
  2012 2013 2014 2015
Intäkter:        
Anslag 833,1 874,8 870,6 906,4
Avgifter och andra ersättningar 100,6 97,3 118,0 123,9
Bidrag 19,8 18,9 18,5 19,8
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 953,6 991,0 1007,1 1050,1
         
Kostnader:        
Personal 507,7 483,4 559,9 551,2
Lokaler 109,2 100,4 121,9 90,8
Övriga driftskostnader 335,7 350,3 340,1 373,6
Finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,2
Avskrivningar 12,2 15,7 7,8 14,0
Summa kostnader 965,0 949,9 1029,9 1029,8
         
Transfereringar:        
Medel från staten 7,6 7,6 4,5 4,5
Medel från myndigheter 0,0 0,0 0,0 0,1
Medel från övriga 0,0 0,1 0,4 0,0
Lämnade bidrag -7,6 -7,7 -4,9 -4,6
         
Kapitalförändring:        
Årets -11,4 41,1 -22,8 20,4
Balanserad (IB) 139,1 127,8 168,9 146,1
Totalt (UB) 127,8 168,9 146,1 166,4

Forskning och utbildning på forskarnivå

Intäkter

Årets forskningsintäkter är 5 424,4 miljoner kronor (5 148,9 mnkr). Statsanslagen minskade med 22,8 miljoner kronor eller 1,2 procent jämfört med 2014, vilket är i enlighet med regleringsbrevet. Statsanslagen har pris- och löneomräknats med 0,79 procent (2,06 procent).

Verksamhet inom ramen för ALF-avtalet redovisas under kapitlet Samverkan och innovation.

Avgifter och andra ersättningar minskade med 7,3 miljoner kronor jämfört med förra året vilket främst förklaras av minskad uppdragsforskning finansierad av statliga finansiärer.

Den största ökningen av intäkter återfinns inom posten intäkter av bidrag som ökade med 268 miljoner kronor eller 10,3 procent. Större andel externa medel har finansierat forskningen under 2015 jämfört med tidigare år. Vetenskapsrådet står för en intäktsökning med 112 miljoner kronor jämfört med 2014. Inom kategorin organisationer och stiftelser återfinns den största ökningen hos Wallenbergstiftelserna. I kategorin företag har Astra-Zeneca stått för en stor ökning under 2015.

De finansiella intäkterna ökade 2015 med 37,6 miljoner kronor jämfört med 2014. Årsgenomsnittet för räntesatsen på räntekontot i Riksgälden år 2015 är -0,25 procent (0,47 procent). Ränteintäkterna från Riksgälden är cirka 1,5 miljoner kronor, och härleds till negativa räntekostnader för myndighetens avistalån. Övriga finansiella intäkter består av uppskrivning av värdet på finansiella anläggningstillgångar inom kapitalförvaltningen med cirka 31 miljoner kronor samt reavinst vid försäljning av värdepapper inom kapitalförvaltningen med cirka 32 miljoner kronor.

Kostnader

Årets totala kostnader ökade med 316 miljoner kronor eller 6,3 procent i jämförelse med 2014.

Posten personalkostnader ökade totalt med cirka 239,7 miljoner kronor eller 9,3 procent jämfört med förra året. Under året har en lönerevision genomförts med ett utfall på 4,67 procent och antalet anställda har ökat under året vilket förklarar de ökade personalkostnaderna. 2014 års siffror innehåller en omfördelning av personalkostnader från forskning till utbildning vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

KI:s totala lokalkostnader sjönk något jämfört med 2014. Förklaringen till detta är att KI under året börjat tillämpa förbättringsutgift på annans fastighet vilket fått en positiv effekt på lokalkostnaderna då vissa kostnader hanteras som avskrivningar istället för hyrestillägg. Under 2014 gjordes en korrigering av lokalkostnader mellan forskning och utbildning på 22 miljoner kronor vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Rensat för korrigeringen så ligger kostnaderna i nivå med föregående år.

Ökade driftskostnader, 2,4 procent, är en konsekvens av utökad verksamhet och ökningen återfinns främst inom kostnadskategorin köp av tjänster.

De finansiella kostnaderna består främst av räntekostnader, 8,9 miljoner kronor (2,6 mnkr) för behållning på räntekontot i Riksgälden, och valutakursförluster som uppgår till 8,9 miljoner kronor (7,9 mnkr). Årsgenomsnittet för räntesatsen på räntekontot år 2015 är -0,25 procent (0,47 procent). Valutakursförluster härleds främst till valutasäkring med 3,6 miljoner kronor (4,3 mnkr) och 5,3 miljoner kronor (3,6 mnkr) beror på starkare valutakurs för framförallt US dollar och euro, kopplat till leverantörsfakturor.

Avskrivningar ökade mellan åren vilket främst beror på ökade investeringar.

Forskning och utbildning på forskarnivå totalt (inkl. kapitalförvaltning), mnkr
  2012 2013 2014 2015
Intäkter:        
Anslag 1732,4 1762,8 1919,5 1896,7
Avgifter och andra ersättningar 670,1 612,2 601,1 593,8
Bidrag 2234,6 2379,1 2594,5 2862,5
Finansiella intäkter 54,9 50,7 33,8 71,4
Summa intäkter 4692,0 4804,8 5148,9 5424,4
         
Kostnader:        
Personal 2363,5 2507,0 2568,5 2 808,2
Lokaler 557,7 640,8 640,7 663,1
Övriga driftskostnader 1433,2 1494,2 1604,5 1643,6
Finansiella kostnader 8,9 9,5 11,7 19,3
Avskrivningar 177,8 195,6 222,3 230,1
Summa kostnader 4541,1 4847,1 5047,8 5364,4
         
Transfereringar:        
Medel från staten 12,2 13,4 12,5 13,2
Medel från myndigheter 34,7 42,2 40,5 68,8
Medel från övriga 84,7 86,9 90,9 136,1
Lämnade bidrag -131,6 -142,5 -143,9 -218,1
         
Kapitalförändring:        
Årets 150,9 -42,3 101,1 60,0
Balanserad (IB) 954,5 1105,4 1063,2 1164,3
Totalt (UB) 1105,4 1063,2 1164,3 1224,3

Nettoförskott från externa finansiärer och likvida medel

Oförbrukade bidragsintäkter och förutbetalda uppdragsintäkter avser icke upparbetade kostnader för verksamhet där finansiärerna betalar ersättning i förskott. Upplupna bidrags- och uppdragsintäkter avser upparbetade kostnader för pågående externfinansierad verksamhet, där ersättning erhålls i efterhand och där avtal/kontrakt finns som styrker detta.

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av förskott från bidrags- och uppdragsverksamhet reducerade med pågående arbeten som faktureras/rekvireras i efterhand, samt likvida medel. Den stora ökningen av oförbrukade bidragsintäkter är hänförbar till Ming Wai Lau-donationen (MWLC) på 422,7 miljoner kronor som är donerade medel för etablering av verksamhet i Hongkong och Stockholm.

Nettoförskott och likvida medel, mnkr
  2012 2013 2014 2015
Oförbrukade bidragsintäkter 2313 2445 2621 3062
Förutbetalda uppdragsintäkter 294 260 260 282
Upplupna bidragsintäkter -208 -256 -244 -332
Upplupna uppdragsintäkter -8 -10 -4 -7
Nettoförskott 2391 2439 2633 3005
Likvida medel, bank och Riksgäldskontoret 3388 3290 3709 3794

Lån i Riksgälden

Varje år tas lån upp i Riksgälden för de anläggningstillgångar som är finansierade av statsanslag. Detta sker två gånger per år, i juni respektive december, på investeringar gjorda till och med maj respektive november månad. Vid lånetillfället görs samtidigt amortering som motsvarar årets avskrivningar och utrangeringar. Under 2015 har nya investeringar gjorts motsvarande 148,5 miljoner kronor och avskrivningarna har uppgått till 148,5 miljoner kronor. Total låneskuld i Riksgälden är 612,1 miljoner kronor. KI:s låneram uppgår till 650 miljoner kronor. Årsgenomsnittet för 2015 års räntesats var -0,25 procent (0,47 procent).

Myndighetskapital

Det ackumulerade myndighetskapitalet inklusive årets kapitalförändring uppgår till 1 434,8 miljoner kronor (1 358,8 mnkr) uppdelat på dotterbolag 44,1 miljoner kronor (48,6 mnkr), kapitalförvaltning 98,9 miljoner kronor (53,9 mnkr) och ordinarie verksamheter 1 291,8 miljoner kronor (1 256,3 mnkr).

Kapitalförvaltning

Karolinska Institutet förvaltar enskilda donationer avsedda för medicinsk vetenskap vid KI. Donationerna delas upp i:

 1. Fonder, som ingår i myndighetens redovisning.
 2. Fristående stiftelser som är egna rättssubjekt med till KI anknuten förvaltning.

För fonderna, som förvaltas och redovisas inom KI, gäller att både avkastning och kapital får förbrukas. Stiftelserna är egna juridiska enheter och avger var för sig separata årsredovisningar. Stiftelsers utdelade avkastning till KI, redovisas som externa bidrag i KI:s redovisning. Redovisning från KI:s stiftelser visas summariskt för att ge en total bild av KI:s donationskapital oavsett juridisk form.

Fonder

Marknadsvärdet på fondportföljen, redovisad inom KI:s kapitalförvaltning, uppgick vid årets slut till totalt 640,9 miljoner kronor (247,1 mnkr). Den stora ökningen är hänförbar till Ming Wai Lau center (MWLC). Donationen för MWLC har placerats i en egen portfölj med enbart räntebärande papper. Marknadsvärdet för MWLC-portföljen uppgick vid årets slut till 424 miljoner kronor. Nedan kommenteras fondportföljen exklusive MWLC.

Under 2015 har nettoutflödet (skillnad mellan köpta och sålda fonder) varit -23,9 miljoner kronor (-48,4 mnkr) och värdeförändringen totalt 13,1 miljoner kronor (27,4 mnkr). Innehavet i fondportföljen fördelas enligt nedan.

Avkastning

Fondportföljen exklusive MWLC avkastade sammantaget 5,2 procent under 2015. Den relativa avkastningen i jämförelse med marknadsindex blev 0,4 procentenheter. Det positiva resultatet härleds till svenska och utländska aktier samt alternativa investeringar. Räntebärande värdepapper har under 2015 haft en negativ avkastning på -0,7 procent.

Placeringarna för MWLC-portföljen har påbörjats under december månad vilket medför att någon årsavkastning inte kan anges.

Avkastning i procent jämfört med referensindex
  2012 2013 2014 2015
KI:s fonder 6,4 9,8 15,4 5,2
Referensindex 6,9 12,6 15 4,8

Avkastning anges netto, det vill säga inklusive utdelningar och avdrag för förvaltningskostnader. Aktieindex anges inklusive återinvesterade utdelningar.

Jämförelseindex för fondmedel 2015
Svenska räntebärande OMRX Bond 30 %
Aktier MS CI World Net Div (SEK) 40 %
Alternativa investeringar OMRX T-Bill + 3 % 30 %

Utdelning från KI:s fonder

Under år 2015 har 76,3 miljoner kronor delats ut till verksamhet inom KI. Dessa är fördelade på ändamål enligt nedanstående tabell.

Utdelning från KI:s fonder, mnkr
  2012 2013 2014 2015
Forskningsbidrag 35,1 61,4 69,5 75
Resebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6
Grundutbildning 0,1 0,4 0,1 0,7
Övrigt 20 5,3 0 0
Summa 55,8 67,7 70,2 76,3

Externa medel till kapitalförvaltningen

Under 2015 har KI erhållit 502,6 miljoner kronor (70,3 mnkr) i inbetalda medel från externa donatorer. I nedan tabell redovisas enskilda donationer uppgående till 2,0 miljoner kronor eller mer.

Medel från externa donatorer uppgående till 2,0 miljoner kronor eller mer
Syfte Donator Belopp
Forskning inom regenerativ medicin inkl. etablering av Ming Wai Lau Center for Regenerative Medicine Ming Wai Lau 422732000
The Endre A. Balazs Professorship in Innnovation and Entrepreneurship Dr Endre A. Balazs och Dr Janet L. Denlinger 17183700
Medicinsk forskning och utbildning på forskarnivå Stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne 15148000
Professur i klinisk behandling MEDA AB 7000000
Kognitiv neurovetenskap med fokus på den friska hjärnans åldrande Stichting af Jochnick Foundation 5000000
Stöd till unga forskarassistenter Hållstens Forskningsstiftelse 4000000
Vetenskaplig forskning, i första hand kring cancersjukdomar Sune och Charlotta Hays stiftelse 3952800
Stöd till unga forskarassistenter/post docs William K. Bowes Jr. Foundation 3293000
Forskning inom haematologi Dr Åke Olssons stiftelse 2500000
Forskning inom gastoenterologi och hepatologi Ruth och Richard Julins Stiftelse 2264000
Forskningsbidrag till Igor Adameyko Hållstens Forskningsstiftelse 2000000
Investor's Professorship in Innovative Care Investor AB 2000000
Forskningsbidrag till Sten Eirik Jacobsen Tobias Stiftelsen 2000000
Specialistkompetens knuten till Amorisdatabasen – IMM Gunnar och Ingmar Jungners Stiftelse för Laboratoriemedicin 2000000

KI Stiftelser

Utanför myndighetens redovisning finns 178 (192) anknutna stiftelser, vilka avger separata bokslut och årsredovisningar. Under 2015 har tre (0) nya stiftelser bildats. Förmögenheten i dessa uppgår till 20,4 miljoner kronor. Sjutton stiftelser har avslutats efter beslut från antingen Kammarkollegiet eller KI:s styrelse för forskning att hela kapitalet får ianspråktas i syfte att uppfylla stiftelsens ändamål.

Nya donationer som placerats i befintliga stiftelser har erhållits med 4,1 miljoner kronor (2,9 mnkr). Förmögenheten, 1 683 miljoner kronor, har i jämförelse med 2014 ökat med 77 miljoner kronor, eller 4 procent, efter utdelningar men inklusive nya donationer.

Stiftelseförmögenheten bestod vid utgången av året av svenska aktier 19 procent (19 procent), utländska aktier 42 procent (46 procent), hedgefonder 19 procent (19 procent), räntebärande värdepapper 18 procent (16 procent) samt likvida medel 2 procent (0 procent). Under året har 28,8 miljoner kronor (33 mnkr) delats ut till KI från stiftelserna, varav 2,9 miljoner kronor (4,6 mnkr) utgjordes av ianspråktaget bundet kapital. Det är det enskilda syftet med varje stiftelse som styr ändamål och inriktning av bidraget. För stiftelser med anknuten förvaltning, har KI erhållit ersättning med 1,4 miljoner kronor (1,0 mnkr) för administrationskostnader.

Stiftelser, mnkr
  2012 2013 2014 2015
Förmögenhet 1235 1398 1605 1683
Beviljade bidrag 35,8 29,6 32,7 28,8

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning (tkr)

  Utfall 2015-01-01 - 2015-12-31 Utfall 2014-01-01 - 2014-12-31
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag 2 803 083 2 790 123
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 717 751 719 165
Intäkter av bidrag 2 882 354 2 612 920
Finansiella intäkter 71 358 33 817
Summa intäkter 6 474 547 6 156 024
     
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal -3 359 431 -3 128 457
Kostnader för lokaler -753 922 -762 632
Övriga driftkostnader -2 017 193 -1 944 673
Finansiella kostnader -19 459 -11 819
Avskrivningar och nedskrivningar -244 163 -230 119
Summa kostnader -6 394 167 -6 077 700
     
Verksamhetsutfall 80 379 78 324
Resultat från aktier och andelar i hel- och delägda företag -4 472 -15 683
     
Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 2 279 2 306
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -2 277 -2 267
Saldo 2 39
     
Transfereringar    
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 17 675 17 005
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 68 869 40 496
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 136 119 91 391
Lämnade bidrag -222 664 -148 892
Saldo 0 0
     
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 75 909 62 680

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling 4 346 6 002
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 6 634 4 187
Summa immateriella anläggningstillgångar 10 980 10 190
     
Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 31 557 26 061
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 783 715 824 764
Pågående nyanläggningar 110 140 81 590
Summa materiella anläggningstillgångar 925 412 932 415
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i hel- och delägda företag 44 127 48 599
Andra långfristiga värdepappersinnehav 640 932 199 421
Summa finansiella anläggningstillgångar 685 060 248 021
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 154 146 145 491
Fordringar hos andra myndigheter 109 701 113 022
Övriga kortfristiga fordringar 1 364 376
Summa kortfristiga fordringar 265 211 258 890
     
Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 164 070 167 742
Upplupna bidragsintäkter 332 012 244 378
Övriga upplupna intäkter 9 973 7 396
Summa periodavgränsningsposter 506 055 419 516
     
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket -399 -405
Summa avräkning med statsverket -399 -405
     
Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 617 853 3 599 344
Kassa och bank 176 151 109 263
Summa kassa och bank 3 794 004 3 708 607
     
SUMMA TILLGÅNGAR 6 186 323 5 577 234
KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31
Myndighetskapital    
Statskapital 5 238 5 238
Resultatandelar i hel- och delägda företag 43 599 59 282
Balanserad kapitalförändring 1 310 010 1 231 647
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 75 909 62 680
Summa myndighetskapital 1 434 757 1 358 847
     
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 562 5 088
Övriga avsättningar 33 214 30 757
Summa avsättningar 36 776 35 845
     
Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 612 091 612 138
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 139 429 136 363
Leverantörsskulder 262 277 292 660
Övriga kortfristiga skulder 205 664 127 695
Summa skulder 1 219 462 1 168 857
     
Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 139 102 123 564
Oförbrukade bidrag 3 062 310 2 620 924
Övriga förutbetalda intäkter 293 916 269 198
Summa periodavgränsningsposter 3 495 328 3 013 685
     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 186 323 5 577 234
     
Ansvarsförbindelser    
Övriga ansvarsförbindelser 84 062 58 595
Summa ansvarsförbindelser 84 062 58 595

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Karolinska Institutet följer god redovisningssed enligt ESV:s allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Inkomsterna och utgifterna periodiseras enligt bokföringsmässiga grunder. Periodavgränsningsbeloppet är 50 tkr. Gränsbelopp för direktavskrivning är satt till 20 tkr.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringarna har upptagits till det belopp som, efter individuell prövning, beräknas bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag (2016-01-05) eller om fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Värdering av bankmedel i utländsk valuta

Behållning på bankkonton i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Donationer

Karolinska Institutet medges rätt att förvalta donationsmedel i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförordningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex. En donations anskaffningsvärde värderas till marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten. Vid testamenterade gåvor anses förvärvstidpunkten föreligga vid utskiftet av dödsboet.

Värdering av immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är egenutvecklade tillgångar avsedda att öka KI:s administrativa servicepotential. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 tkr. I anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och KI:s egna direkta kostnader. Anläggningar skrivs av linjärt med maximalt fem år från och med anskaffningsmånaden.

Värdering av materiella anläggningstillgångar

Tillgångar, exklusive datorer, avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Datorer med ett anskaffningsvärde upp till 30 tkr kostnadsförs direkt då den beräknade ekonomiska livslängden understiger tre år.

Objekt som utgör en fungerande enhet vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till 20 tkr eller mer klassificeras som anläggningstillgång. Anläggningarna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstider för maskiner, inventarier, installationer med mera tillämpas enligt beräknad livslängd på tre år, fem år eller tio år.

Finansiella anläggningstillgångar

Obligationer: Vid köp bokförs köpeskillingen som finansiell tillgång i balansräkningen. Vid försäljning minskas de finansiella tillgångarna med bokfört värde och eventuell differens bokförs som realisationsvinst eller som realisationsförlust i resultaträkningen.

Aktier/andelar: Vid köp bokförs köpeskillingen som finansiell tillgång i balansräkningen. Vid försäljning minskas de finansiella tillgångarna med bokfört värde och differensen bokförs som realisationsvinst eller realisationsförlust i resultaträkningen.

Nedskrivning och uppskrivning: Av 5 kap. 13 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) framgår att finansiella instrument som i första hand innehas för att ge avkastning eller värdestegringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde) från och med 2015. De nya bestämmelserna om finansiella instrument hanteras enligt bestämmelserna om byte av redovisningsprinciper i ESV:s föreskrifter till 2 kap. 7 § FÅB.

Tidigare värderades dessa innehav till det lägre av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Principbytet innebär att om portföljens sammanlagda marknadsvärde överstiger bokfört värde görs en uppskrivning. Uppskrivning redovisas som ökning av finansiella intäkter i resultaträkning samt ökning av finansiella tillgångar i balansräkning. En nedskrivning redovisas som finansiell kostnad i resultaträkning samt minskning av finansiella tillgångar i balansräkning. Återföring av nedskrivning, hanteras enligt samma princip som uppskrivning, dvs. redovisas som ökning av finansiella intäkter i resultaträkning samt ökning av finansiella tillgångar i balansräkning.

Externfinansierad verksamhet: Vid periodisering av bidrag eller avgifter bestäms periodens intäkter av periodens kostnader. Överskjutande bidragsinkomster eller avgiftsinkomster periodiseras som oförbrukade bidrag/uppdrag respektive övriga förutbetalda intäkter. Oförbrukade inkomster, som inte är bidrag eller avgifter, resultatförs mot årets kapitalförändring. För projekt där betalning erhålls i efterhand och där avtal/kontrakt styrker detta, periodiseras kostnaderna mot övriga upplupna intäkter (vid avgiftsfinansiering) eller som upplupna bidragsintäkter (vid bidragsfinansiering). Vid avsaknad av avtal/kontrakt resultatförs kostnaderna och påverkar årets kapitalförändring.

KI Holding AB

I årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar i hel- och delägda företag som resultatandel enligt kapitalandelsmetoden. Innehavet redovisas i balansräkningen under posterna andelar i hel- och delägda företag, myndighetskapital samt resultatandelar i hel- och delägda företag.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Under perioden 2011–2014 har KI inte tillämpat principen förbättringsutgift på annans fastighet vilket har ändrats 2015. Förbättringsutgift i annans fastighet hanteras som direkt kostnad när beloppet uppgår till max 500 tkr. Investeringar som uppgår till högre belopp hanteras som hyrestillägg eller som förbättringsutgift på annans fastighet.

Undantag från vissa bestämmelser för universitet och högskolor enligt regleringsbrevet

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt regleringsbrevets bilaga 6, Väsentliga uppgifter.

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra stycket om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen.

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras.

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

Upplysningar

Enligt ESV:s handledning om flerfinansierad verksamhet ESV2006:28 bör samtliga finansieringskällor förbrukas parallellt. Detta för bland annat ge en rättvisande bild av hur resurserna förbrukas. KI har stor extern finansiering, framförallt för bidragsfinansierad forskning, där medel har ansökts om och beviljats för forskning inom ett visst ämne. Beviljade medel är villkorade enligt avtal och ska förbrukas enligt den beslutade planen i avtalet. Erhållna bidragsmedel är inte direkt kopplade till en prestation utan till de kostnader forskarna ansökt om för att forska inom ett visst ämne. Mot denna bakgrund tillämpar KI inte parallellförbrukning fullt ut eftersom bidrag oftast beviljas för specifika kostnader och inte prestationer.

Under året har Karolinska Institutet utvecklat noterna vilket medför att vissa jämförelsetal har fått en annan disposition.

Kostnader för prestationer

I likhet med tidigare år redovisar Karolinska Institutet, KI, följande prestationsmått:

 • kostnad per helårsstudent (exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning)
 • kostnad per helårsprestation (exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning)
 • kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation
 • kostnad för en doktorand med anställning eller utbildningsbidrag

Definitioner

Helårsstudenter och helårsstudenter är de prestationer som utförts under året och definieras enligt regleringsbrevet. Kostnaderna avser årets redovisade inom verksamhetsområdet anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I kostnaderna ingår också bidrags- och avgiftsfinansierade kostnader som hör samman med den verksamheten. Däremot ingår inte uppdragsutbildning och beställd utbildning.

Det bör observeras att helårsstudenter och helårsprestationer var och en ställs i relationen till kostnaderna. Det går således inte att relatera kostnaderna per helårsstudent och helårsprestation till de prislappar som används i statens resursfördelning till lärosätena.

Det ska i sammanhanget noteras att i kostnaderna ingår också de kliniska delarna av läkar- och logopedutbildningen (motsvarande ALF-anslaget) samt tandläkarutbildningen (tandvårdscentralen).

Måtten kostnader per helårsstudent respektive helårsprestation bedöms som relativt säkra eftersom de ingående delarna avser aktuellt år och är vedertagna.

I kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation ingår alla kostnader som hör samman med forskning och utbildning på forskarnivå, även uppdragsforskning. Någon urskiljning av själva kursdelarna i forskarutbildningen görs inte eftersom de inte kan utläsas av redovisningen.

I begreppet vetenskaplig publikation har KI valt att hämta dokumenttyperna artiklar och översiktsartiklar från sin bibliometridatabas som baserar sig på data från Thomson Reuters citeringsdatabaser (Web of Science).

KI har valt att under väsentliga uppgifter redovisa antalet publikationer, ofraktionerade (det vill säga utan hänsyn till hur stor del av en publikation som faller på det aktuella lärosätets författare). För publikationer redovisar KI inte någon uppgift för det senaste året eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Måttet kostnad per refereegranskad artikel ska ses med försiktighet eftersom det inte finns någon direkt koppling mellan årets kostnader med samma års publicerade artiklar. Forskningsarbetet bakom en artikel kan ha pågått i många år. Mot bakgrund av vad som angetts ovan ska måttet ses som ett närmevärde. Slutligen ska framhållas att dessa prestationsmått inte säger något om kvaliteten i verksamheten.

Kostnad för en doktorand med anställning eller utbildningsbidrag

Kostnaden för studieförsörjningen för doktorander med anställning och utbildningsbidrag är ett vägt genomsnitt. Dessa kostnader kan fås direkt ur ekonomi- och personalredovisningssystemen. Härtill kommer följande kostnader:

 • handledning
 • driftkostnader
 • lokaler
 • utrustning (avskrivningskostnader)
 • indirekta kostnader

Handledarinsatserna beräknas till cirka 20 procent av en helårsarbetskraft utifrån en enkät. Därmed kan den genomsnittliga lönekostnaden för en handledare beräknas.

Drift- och lokalkostnader samt avskrivningar proportioneras utifrån antalet anställda helårsarbetskrafter inklusive doktorander med utbildningsbidrag inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå. Det görs på samma sätt för doktoranden som för handledaren.

Den totala kostnaden för en doktorand inklusive handledarkostnaden kan därmed beräknas efter pålägg för indirekta kostnader.

Uppgifterna bygger till en del på antaganden varför den ska ses som ungefärlig.

Årsredovisning