Detta har hänt i Macchiarini-ärendet

Publicerat 2016-02-22 19:33. Uppdaterat 2016-09-13 18:53This page in English

Felrekrytering, forskningsfusk och fallerande implantat som aldrig borde opererats in i patienter – det är allvarliga anklagelser som under en längre tid riktats mot Paolo Macchiarini och KI:s agerande kopplat till hans verksamhet. Här följer en översikt av händelseförloppet hittills.

Hösten 2010. Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Samtidigt anställs han på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset.

2011–2012. Paolo Macchiarini genomför tre transplantationer av stamcellsbeklädda konstgjorda luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset beslutar att genomföra operationerna som vård på så kallad vitalindikation – det vill säga ett försök att rädda patienternas liv. I november 2011 publicerar Macchiarini en artikel i The Lancet som beskriver operationen av den första patienten.

2012. Den andra patienten i ordningen som opererades vid Karolinska Universitetssjukhuset avlider några månader efter operationen, den som opererades först överlever i två och ett halvt år, den tredje är ännu vid liv, men vårdas fortfarande på sjukhus, i USA.

2013. Karolinska Universitetssjukhuset stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar och beslutar att inte förlänga Paolo Macchiarinis anställning som kirurg.

December 2013. Paolo Macchiarini inleder kliniska studier i Krasnodar, Ryssland, där patienter ska opereras i forskningssyfte. Detta är en bisyssla som godkänts av hans institution på KI.

Januari 2014. Den första patienten, som opererades i juni 2011 avlider.

Juni 2014. En belgisk forskare anmäler Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning, forskningsfusk. Rektor vänder sig till KI:s etikråd för yttrande.

Juni–augusti–september 2014. Två olika anmälningar om misstanke om forskningsfusk lämnas in av fyra läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt anmälarna har forskningsresultat beskrivits på ett alltför positivt sätt i sju av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar, som de menar felaktigt återspeglar patienternas tillstånd och implantatens funktion efter operationerna. De fyra är också forskare vid KI och tre av dem är medförfattare till några av de anmälda artiklarna.

Augusti 2014. Paolo Macchiarini inkommer med svar på anmälan 1, som gäller en artikel i Nature Communications.

November 2014. KI uppdrar åt Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, att som sakkunnig granska materialet i ärendet som gäller de två anmälningarna mot Macchiarini och ge sitt utlåtande.

Mars 2015. Etikrådet vid KI lämnar sitt yttrande över anmälan från den belgiske forskaren. Etikrådet skriver att de frågor som tas upp av forskaren är av vetenskapsteoretiskt slag snarare än av forskningsetiskt slag.

April 2015. Paolo Macchiarini inkommer med svar på anmälan 2 mot honom, som avser sex olika artiklar.

April 2015. KI bedömer att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk enligt den anmälan som lämnades av den belgiske forskaren.

Maj 2015. Bengt Gerdin överlämnar sitt särskilda yttrande till Karolinska Institutet. Slutsatsen är att Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk i de artiklar som de fyra läkarna anmält.

Juni 2015. Paolo Macchiarini och medförfattare inkommer med yttranden över Bengt Gerdins särskilda yttrande.

Augusti 2015. KI konstaterar vid en sammantagen bedömning att Paolo Maccharini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, men säger samtidigt att hans forskning inte uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet. KI:s bedömning görs med hänvisning till att ny information har framkommit genom Paolo Macchiarinis och övriga medförfattares yttranden som svar på Bengt Gerdins särskilda yttrande. En sammanfattning av skillnaderna mellan Bengt Gerdins slutsats och KI:s beslut återfinns i KI:s beslut (”Överväganden och bedömning”).

November 2015. Paolo Macchiarinis gästprofessur vid KI avslutas och han får en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI, till och med 30 november 2016

December 2015. Bengt Gerdin står fast vid sin slutsats efter att på eget initiativ gått igenom KI:s beslut och det utredningsmaterial som inkom efter hans egen rapport stod klar. Gerdin mejlar sina slutsatser till rektor Anders Hamsten.

Januari 2016. Tidningen Vanity Fair publicerar en artikel där Paolo Macchiarini anklagas för att ha ljugit om bland annat sitt CV. KI påbörjar en utredning för att granska riktigheten i det CV som Paolo Macchiarini lämnat till KI i samband med sin anställning.

13, 20 och 27 januari 2016. Dokumentärserien Experimenten sänds i SVT. Dokumentären som följer Macchiarini visar hur patienter far illa och dör i efter transplantationer med artificiella luftstrupar och väcker många vård- och forskningsetiska frågor. Omvärlden reagerar kraftfullt och resultatet blir en förtroendekris för KI.

1 februari 2016. KI:s första granskning av Paolo Macchiarinis CV är klar och bekräftar att det innehåller flera felaktigheter. Dessa bedöms dock inte vara tillräckligt allvarliga för att motivera avsked eller uppsägning. Slutlig granskning ännu inte klar.

4 februari 2016. Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Institutet kommer inte att förlängas, beslutar rektor Anders Hamsten.

4 februari 2016. En extern utredning tillsätts av Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Den ska granska Karolinska Institutets hantering av hela ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 till idag - och leds av juristen Sten Hecksher. Konsistoriet beslutar också att ge rektor Anders Hamsten fortsatt förtroende under granskningens genomförande.

7 februari 2016. Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén vid Karolinska Institutet, meddelar att han på egen begäran avgår från sin post. Anledningen är ”omsorg om Nobelprisarbetet” då han uppfattar att han kan komma att innefattas i den externa utredningen.

13 februari 2016. Rektor Anders Hamsten meddelar att han avgår. Samtidigt meddelar han att KI kommer att öppna ett nytt oredlighetsärende kring forskaren Paolo Macchiarini efter att KI fått nya uppgifter som bland annat ger en annan bild av den första patienten, från Island, vars fall ligger till grund för några av Macchiarinis artiklar. KI har dessutom mottagit en ny anmälan om misstänkt oredlighet i forskning riktad mot Macchiarini.

13 februari 2016. Prorektor Karin Dahlman-Wright går in och fullföljer rektors uppgifter som ställföreträdande rektor.

13 februari 2016. Fyra professorer ur Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiariniärendet. Det är avgående rektor Anders Hamsten, dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren, Katarina Le Blanc samt Urban Lendahl som väljer att avstå eftersom de kommer att omfattas av Sten Heckschers utredning.

17 februari 2016. KI:s styrelse – konsistoriet – beslutar att hos regeringen begära att Karin Dahlman-Wright förordnas som vikarierande rektor för Karolinska Institutet efter Anders Hamsten.

18 februari 2016. Regeringen beslutar att anställa Karin Dahlman-Wright som vikarierande rektor vid Karolinska Institutet. Dahlman-Wright utnämndes till prorektor den 1 januari 2016 och är professor i molekylär endokrinologi sedan 2009.

Februari 2016. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutar att öppna oredlighetsärendet som rör Paolo Macchiarini på nytt och att de totalt sju vetenskapliga artiklarna ska bedömas av expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

19 februari 2016. Rekryteringsutskottet vid KI skärper och förtydligar rutinerna vad gäller granskningen av sökande till anställningar. 

22 februari 2016. Dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren begär entledigande från uppdraget som dekanus.

22 februari 2016. Professor Jan Carlstedt-Duke begär att få lämna sitt uppdrag som rektorsråd och i stället få andra arbetsuppgifter.

22 februari 2016. Paolo Macchiarini, som har en anställning som forskare vid Karolinska Institutet till och med den 30 november 2016, blir underrättad av KI om att KI överväger att avskeda honom.

Mars 2016. KI:s vikarierande rektor ger vikarierande prorektor i uppdrag att genomföra en systematisk inventering på KI för att identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå åtgärder.

Mars 2016. Karin Dahlman-Wright beslutar att Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar ska granskas på nytt, den här gången av expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Den nya utredningen gäller de sju vetenskapliga artiklar som tidigare granskats av professor Bengt Gerdin, och friats från forskningsfusk av tidigare rektor Anders Hamsten.

3 mars 2016. Regeringen fattar beslut om att ge en nomineringsgrupp uppdraget att komma med förslag som innebär delvis nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet).

5 mars 2016. Uppdraget till KI:s etikråd ska ses över och eventuellt utvidgas.

23 mars 2016. Personalansvarsnämnden fattar beslut om att avskeda Paolo Macchiarini från sin anställning som forskare vid KI. 

1 april 2016. Regeringen får förslag på de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen.

21 april 2016. Regeringsbeslut om ny styrelse för KI. Beslutet följer det förslag som tidigare lämnats av den nomineringsgrupp som består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant.

22 april 2016. Karolinska Institutet utreder nytt ärende med forskaren Paolo Macchiarini. Fallet gäller en vetenskaplig artikel där forskaren Paolo Macchiarini är en av författarna och ärendet upptäcktes vid en inventering som universitetet genomför för att upptäcka oredlighet i forskning.

Maj 2016. De fyra läkarna som anmälde Paolo Macchiarini 2014 skickar in ytterligare en anmälan om forskningsfusk, gällande en artikel som redan ingår i den pågående utredningen.

22 juni 2016. Åklagare delger Paolo Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

21 juni 2016. Professor Anders Gustafsson utses till ny dekan för forskning vid Karolinska Institutet.

30 augusti 2016. Ytterligare en anmälan om forskningsfusk inkommer till Karolinska Institutet, denna gång gällande en vetenskaplig poster som användes för att presentera Paolo Macchiarinis forskning på en vetenskaplig konferens 2012.

31 augusti 2016. Kjell Asplunds utredning ”Fallet Macchiarini” som har granskat omständigheterna kring Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset presenteras. Utredningen riktar skarp kritik mot sjukhuset men även mot Karolinska Institutet. Utredaren konstaterar bland annat att operationerna var forskning och inte vård samt att KI var pådrivande i rekryteringen av Macchiarini, som inledningsvis anställdes både på sjukhuset och KI.

2 september 2016. Lars Leijonborg avgår som styrelseordförande för KI.

5 september 2016. Sten Heckscher överlämnar sin externa utredning ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet”, som han genomfört på uppdrag av KI:s styrelse, konsistoriet. KI får kritik på flera punkter: bland annat att rekryteringen av Macchiarini år 2010 och beslutet att förlänga hans anställning 2013 drevs igenom i olämpliga former.

6 september 2016. Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, ger KI:s rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på. Planen ska presenteras vid ett styrelsesammanträde den 10 oktober.

9 september 2016. Ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, bedömer att Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning.

Tidslinjen kommer att uppdateras.

Granskning