Utbildningar vid NVS på Grund- och Avancerad nivå

This page in English

Karolinska Institutet är landets största universitet för medicinsk utbildning och forskning. Lärosätet har Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom det medicinska området. Över 30% av platserna på grund- och avancerad nivå är förlagda på vår institution. Nära specialistsjukvård och internationellt bärkraftig forskning utbildas morgondagens vårdpersonal, forskare och lärare.

Utbildningsprogram på grundnivå

Tre utbildningsprogram har sin hemvist på vår institution; arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammet. Här sker också all specialistutbildning av sjuksköterskor på avancerad nivå. Dessutom gör studenterna på läkarutbildningen några moment i sin utbildning på institutionen, bland annat i primärvård och geriatrik. Institutionen ansvarar även för ett par kurser på psykologprogrammet. Till sjuksköterskeutbildningen tas ca 190 studenter in varje termin, varav 30 går till distansutbildning i Visby och närmare 200 antas varje termin till specialistutbildning för sjuksköterskor. Till fysioterapeut-(f.d. sjukgymnast-) utbildningen tas ca 60 studenter in per termin och till arbetsterapeutbildningen ca 36 studenter per termin. Vid institutionen bedrivs dessutom ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Specialistsjuksköterskeprogram

NVS har fått uppdraget att ansvara för 10 specialistsjuksköterskeprogram vid KI.

Psykologprogrammet: två kurser

2PS027 Samhälle och hälsa (6 hp)

2PS029 Kognitiva processer (15hp), kursplanen är dock registrerad på inst klinisk neurovetenskap

Läkarprogrammet: Klinisk medicin - Momentet Åldrande

Momentet "Åldrande" består av en halv dags introduktion (halv dag Klinisk farmakologi), följt av en veckas klinisk undervisning (VFU) på en geriatrisk klinik och avslutas med en veckas föreläsningar och seminarier, delvis integrerat med Klinisk farmakologi i slutet av kursen. Momentet avslutas med delexamination (DX5) i Åldrandet, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2. 

Magister- och masterutbildning

Magister- och masterutbildning på avancerad nivå är en del av den nya högskoleutbildningen inom Europa. I Sverige finns en ettårig magisterutbildning och en tvåårig masterutbildning. Det här är en gemensam vidareutbildning för olika yrkesgrupper för att höja den akademiska kompetensen och ge behörighet till forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet finns flera nya masterprogram, bl.a.i biomedicin, folkhälsovetenskap och klinisk medicinsk vetenskap.

Institutionen NVS ansvarar för utbildningen i klinisk medicinsk vetenskap samt för ett delmoment i biomedicin.

Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Programmet vänder sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är tvärprofessionell och ger en vetenskaplig och ämnesmässig fördjupning inom såväl ditt eget som andra professioners kunskapsområden.

Universitetskanslerämbetet gav utbildningen betyget "Hög kvalitet" januari 2014. Läs mer om utvärderingen.

Länk till Utbildning vid Karolinska Institutet.

 

Samverkan med forskning

Alla utbildningar på institutionen sker i nära samverkan med forskning och sjukvård. Vetenskaplig teori och metodik är en integrerad del av undervisningen. Lärarna är ofta ledande forskare inom sina respektive ämnesområden. Forskare inom allmänmedicin, arbetsterapi, geriatrik, omvårdnad och sjukgymnastik deltar i institutionens omfattande utbildningsverksamhet i moderna, ändamålsenliga lokaler. På sjukhuset finns ett modernt kliniskt träningscentrum (KTC), för studenter, lärare och personal, där både dagens och morgondagens vårdpersonal kan testa och träna sina färdigheter under ledning av lärare och kliniska handledare. Dessa ser till att momenten utförs tekniskt, hygieniskt, pedagogiskt och säkerhetsmässigt rätt. Många lärare och forskare vid Karolinska Institutet är anställda eller har förenad tjänst med sjukvården, vilket bidrar till en hög kvalitet på utbildningen, men det behövs fler förenade tjänster. För att ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna har även kraven på pedagogisk kompetens hos lärarna skärpts. Alla forskare som får en tjänst som adjunkt eller lektor på institutionen måste ha minst tio veckors utbildning i pedagogik.

Utbildningsprogram