Utbildningar vid NVS på Grund- och Avancerad nivå

This page in English

Vid NVS utbildas framtidens vårdpersonal, forskare och lärare. Institutionen ansvarar för cirka 30 procent av universitetes utbildning. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Utbildningsprogram på grundnivå

Tre utbildningsprogram har sin hemvist vid vår institution; arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammet. Vi genomför även kurser inom psykologprogrammet. Studenterna på läkarutbildningen gör också några moment i sin utbildning vid institutionen, bland annat i primärvård och momentet Åldrande i geriatrik. 

Till sjuksköterskeutbildningen tas 167 studenter in per termin, och närmare 200 antas varje termin till specialistutbildning för sjuksköterskor. Till fysioterapeututbildningen tas 60 studenter in per termin och till arbetsterapeutbildningen 36 studenter per termin. 

Utbildningsprogram på avancerad nivå

NVS ansvarar för kurser inom specialistutbildning av sjuksköterskor, samt inom Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap och ett delmoment i masterprogrammet i biomedicin.

Fristående kurser och uppdragsutbildningar

Vid institutionen bedrivs ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar, till exempel Magisterutbildning i demensvård för läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Samverkan med forskning

Alla utbildningar på institutionen sker i nära samverkan med forskning och sjukvård. Vetenskaplig teori och metodik är en integrerad del av undervisningen. Lärarna är ofta ledande forskare inom sina respektive ämnesområden. Forskare inom allmänmedicin, arbetsterapi, geriatrik, omvårdnad och fysioterapi deltar i institutionens omfattande utbildningsverksamhet i moderna, ändamålsenliga lokaler. På sjukhuset finns ett modernt kliniskt träningscentrum (KTC), för studenter, lärare och personal, där både dagens och morgondagens vårdpersonal kan testa och träna sina färdigheter under ledning av lärare och kliniska handledare. Dessa ser till att momenten utförs tekniskt, hygieniskt, pedagogiskt och säkerhetsmässigt rätt. Många lärare och forskare vid Karolinska Institutet är anställda eller har förenad tjänst med sjukvården, vilket bidrar till en hög kvalitet på utbildningen, men det behövs fler förenade tjänster. För att ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna har även kraven på pedagogisk kompetens hos lärarna skärpts. Alla forskare som får en tjänst som adjunkt eller lektor på institutionen måste ha minst tio veckors utbildning i pedagogik.

Utbildningsprogram