Sektionen för allmänmedicin och primärvård

This page in English

Sektionsledning

Sektionschef

Professor/distriktsläkare

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Biträdande sektionschef, utbildningsansvarig

Universitetslektor/klinisk anställning

Helena Salminen

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Helena.Salminen@ki.se

Sektionsadministratör

Administratör

Angelici Gompaki

Telefon: 08-524 887 13
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Angelici.Gompaki@ki.se

Forskning

Sektionen bedriver en bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander. Forskningen är knuten till Karolinska Institutet, och Stockholms läns landsting är huvudfinansiär. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Den mesta forskningen har en tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Här utvecklas kunskaper om allt från benskörhet, astmavård, kranskärlssjukdomar, diabetes, fysisk aktivitet, mag-/tarmbesvär och psykiska besvär till hur man farmgångsrikt kommunicerar med patienter och olika beslutsstöd i vården. Årligen publiceras cirka 70 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Inom de närmaste åren satsar de totalt 5 forskargrupperna speciellt på följande områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

  • Hjärta/kärl, respiration och infektion
  • Gastroenterologi, nutrition och endokrina funktioner
  • Mental hälsa
  • Muskuloskeletala funktioner och smärta
  • Hälso- och sjukvårdsutveckling 

Lista över medarbetare

Verksamhet och målgrupp

Sektionen har stark förankring inom allmänmedicin och primärvård med frågeställningar som förenar hög vetenskaplig klass med patient- och samhällsnytta. Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet är våra huvudmän. Våra målgrupper är personal och studenter i primärvården.Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära den allmänmedicinska vardagen till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, astma och KOL, infektionssjukdomar, stroke, fysisk aktivitet och mag-/tarmsjukdomar. I vårt uppdrag ingår även att ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser och att driva ett regionalt kunskapscentrum inom kris- och katastrofpsykologi. En annan kärnverksamhet är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis specialistutbildning i allmänmedicin, verksamhetsförlagd utbildning för studenter i primärvården samt fortbildning för många yrkesgrupper och forskarutbildning. Att utveckla verktyg och kvalitetsindikatorer för att förbättra vården av patienterna i primärvården och att erbjuda analysstöd är andra viktiga uppgifter.

En bärande idé är att utgå från patienternas och vårdpersonalens verklighet och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Det gör vi på olika sätt, exempelvis genom en fortbildningsmodell där aktiviteter erbjuds nära primärvårdens personal. Satsningen på akademiska vårdcentraler (AVC) och att de flesta av våra medarbetare även är kliniskt verksamma i primärvården, banar också väg för ett ömsesidigt utbyte och flöde av erfarenheter, kunskaper och idéer. Genom nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, kommuner, universitet och högskolor, företag och myndigheter, i och utanför Sverige, får sektionen den grund som behövs för att stärka och utveckla verksamheten.

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Sektionen för allmänmedicin
Alfred Nobels allé 23, våning 2, korridor D
141 83 Huddinge

Faxnummer: 08-524 88 706

AllmänmedicinEpidemiologiVårdvetenskap