Klinisk forskning

This page in English

 

En del av sektionens forskning är starkt kliniskt orienterad. Vi bedriver patientnära forskning på äldre patienter och det sker i nära samarbete med Geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. En stor del av forskningen rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdom,   men vi bedriver även forskning om Parkinsons sjukdom och stroke. Dessutom har vi fokus på äldre och läkemedel samt geriatrisk skörhet. 

Victor Bloniecki

Forskarstuderande

Victor Bloniecki Kallio

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: victor.bloniecki.kallio@ki.se

Syftet med detta forskningsprojekt är öka kunskaperna kring de patologiska mekanismer associerade med neuropsykiatriska symptom vid demenssjukdom samt utvärdera, hur olika för närvarande använda behandlingsalternativ, påverkar förekomsten av vissa proteiner i cerebrospinalvätskan.  Genom att analysera ett flertal olika biomarkörer, neurotransmittorer och metaboliter i cerebrospinalvätskan före och efter behandling hos patienter med demenssjukdom och neuropsykiatriska symtom hoppas vi kunna öka förståelsen för uppkomsten av dessa symptom, vilket i förlängningen eventuellt kan leda till utveckling av effektivare behandlingsstrategier.

Anne Ekdahl

Anknuten

Anne Ekdahl

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: anne.ekdahl@ki.se

Ordförande i Svensk Geriatrisk Förening. Sitter i styrelsen för den Europeiska Geriatriska Unionen sedan 2010. Disputerade hösten 2012 med en avhandling om den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut (AnneEkdahlsavhandling) som på flera sätt avslöjade den olämpliga uppbyggnaden av sjukhusvården för äldre.

Sedan 2010 varit projektledare för projektet ”Dirigenter finns” som är en randomiserad studie som jämför vård given via en geriatrisk mottagning (inklusive hembesök) jämfört med vanlig vård. Utvärderingen fokuserar på och effekterna av Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) på utfallsmått som hälsoekonomi och ålderskörhet.

Maria Eriksdotter

Prefekt

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

I Sverige finns idag 150.000 personer med olika demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Maria Eriksdotter har stor klinisk erfarenhet av patienter med minnesstörningar och demenssjukdomar. Hennes forskning handlar om att förbättra vård och behandling av patienter framför allt med Alzheimers sjukdom och fokuseras på två huvudinriktningar:

1. Cellterapi med nerve growth factor (NGF) till patienter med Alzheimers sjukdom. Kapslar med celler som frisätter NGF placeras med neurokirurgi i den basala framhjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom med hypotesen att NGF skall hindra nedbrytningen av nervceller och därmed hämma sjukdomsförloppet. Vi har visat att metoden är säker och väl tolererad och fortsatta kliniska studier pågår där bla effekten på kolinerga markörer undersöks. Vidare pågår studier med syftet att finna nya substanser med NGF-liknande effekter med potential att utvecklas till nya läkemedel.

2. Studier på världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar, SveDem.

SveDem utvecklades av Maria Eriksdotter och kollegor i syfte att förbättra demensvården i hela landet. Nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom följs över tid. Studier om utredning, läkemedelsbehandling och mortalitet pågår liksom samkörning med andra kvalitetsregister såsom hjärtsviktsregistret. 

Helga Eyjolfsdottir

Forskarstuderande

Helga Eyjolfsdottir

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: helga.eyjolfsdottir@ki.se

Nerve Growth Factor vid Alzheimer´s sjukdom: biologiska effekter och terapeutisk potential 

NGF är ett neurotrofin som tycks medverka i patogenesen av Alzheimers sjukdom via dess påverkan på hjärnans kolinerga funktion. Att tillföra NGF genom riktad leverans av inkapslade NGF-producerande celler, har potential att hämma nedbrytning av kolinerga celler, med möjlig sjukdomsmodifierande effekt. 

Vår forskningsgrupp har nyligen visat att implantering av inkapslade NGF frisättande celler i basala framhjärnan i AD patienter är möjligt, säkert och biverkningsfritt och har visat sig ha positiva effekter hos vissa patienter. 

Det övergripande syftet med doktorandprojektetet är att undersöka om behandling med  NGF har en terapeutisk potential vid AD.  Ett underordnat mål är studera biologin av NGF utifrån klinisk relevans där nivåer i likvor av NGF och övriga neurotrofiner skall undersökas hos patienter med AD och kognitiv svikt. 

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad

Anknuten

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad

Telefon: 08-585 893 97
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: sm.fereshtehnejad@ki.se

Jag är läkare (MD) och tog min examen år 2009. Tyngdpunkten i min forskning är på Neuroepidemiology av Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom, två vanliga neurodegenerativa sjukdomar. Multivariata modeller, diskriminantanalys och longitudinella dataanalyser och andra biostatistiska metoder används för att undersöka de faktorer som påverkar livskvalitet, sjukdomsutveckling och kognitiv nedgång i olika neurodegenerativa sjukdomar. 

Mer information finns på den engelska sidan

Vesna Jelic

Anknuten

Vesna Jelic

Telefon: 08-524 872 93
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Vesna.Jelic@ki.se

Jag är neurolog och geriatriker, verksam som överläkare och ledningsansvarig läkare på Minnesmottagningen, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Jag har också ansvar för grundläkarutbildningen på Geriatriska kliniken, moment åldrandet.

Min forskning är fokuserad på tidig diagnostik av kognitiv svikt, främst på kvantitativt EEG metod i diagnostik av demenssjukdomar. Jag disputerade 1999 med avhandling ”Early diagnosis of Alzheimer’s disease: focus on quantitative EEG in relation to genetic, biochemical and neuroimaging markers”.  Jag har ett brett internationellt samarbete som syftar till att validera metoden i en multicenter studie och etablera EEG i klinisk rutin på minnesmottagningen.  Dessutom har jag samarbete med experimentella forskare för att fördjupa kunskap om underliggande biologiska mekanismer förknippade med EEG förändringar vid kognitiva sjukdomar. Jag är bihandledare för två doktorander: Helga Eyjolfsdottir (projekt: Encapsulated cell biodelivery of nerve growth factor in Alzheimer’s disease: effects on EEG) och Daniela Enache (projekt: Markers of neurodegeneration in geriatric depression). 

Azadeh Karami

Forskarstuderande

Azadeh Karami

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: azadeh.karami@ki.se

Under mina universitetsstudier på Apotekarprogrammet i Uppsala universitet fick jag, via mitt examensarbete på Karolinska Institutet, en del kunskap och erfarenhet inom området Alzheimers sjukdom (AD). Jag uppskattade de utmaningar som forskningen erbjöd mig och för att fullfölja mitt stora intresse för detta arbetade jag som forskarassistent under ett år.

Denna erfarenhet inspirerade mig till att bli doktorand inom klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, ett forskningslaboratorium internationellt känt för forskning kring AD.

Min forskning går ut på att undersöka olika markörer i cerebrospinalvätska och plasma hos Alzheimer patienter. Målet är att få en mer fördjupad förståelse för mekanismerna kring sjukdomen och att studera effekten av olika läkemedelsbehandlingar. Vi har för första gången lyckats bevisa att Kolinacetyltransferas (ChAT) existerar extracellulärt, i cerebrospinalvätska och plasma. Vi har även kunnat sätta upp en enkel och känslig metod för att mäta både aktivitet och proteinkoncentration av ChAT.

Inga Klarin 

Anknuten

Inga Klarin

Telefon: 858585449
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Inga.Klarin@ki.se

Jag är specialist i geriatrik och internmedicin och är verksam som överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Jag är även ordförande i Expertrådet för geriatriska sjukdomar inom Stockholms läns läkemedelskommitté 2013-2015. Jag disputerade 2006 med en epidemiologisk avhandling om kvantitet och kvalitet i äldres läkemedelsanvändning.

Min forskning handlar främst om äldres läkemedelsanvändning i relation till njurfunktion hos geriatriska patienter i samarbete med kliniska farmakologer. Jag är också sidohandledare till doktoranden Katja Schubert Samuelsson i ett projekt om bättre förberedelse av patienter, 75 år och äldre, inför stor kirurgi av coloncancer, där optimering av läkemedelsbehandlingen ingår.

Johan Lökk

Professor, adj

Johan Lökk

Telefon: 08-585 854 07
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Johan.Lokk@ki.se

Huvudfokus för min forskning är neurodegenerativa sjukdomar med kognitiv svikt och Parkinsons sjukdom(PD) där jag handleder två doktorander som huvudhandledare(HH)  och tre som bihandledare(BH). Forskningen handlar om epidemiologi, nutrition, kognition, livskvalitet, stigma vid PD och ömsesidighet i parrelation över tid samt kontrollerade studier om effekten av fysisk träning hos PD patienter.

Jag forskar även på  olika aspekter på carpal tunnelsyndrom(CTS) i kombination med en kontrollerad studie med en ny behandlingsmetod vid CTS tillsammans med en doktorand, som jag är HH för.

Jag är också involverad som BH i ett gemensamt projekt med kirurger avseende kliniska aspekter på optimering av äldre patienter inför och efter colorectal cancer operation.

Som BH är jag involverad i ett gemensamt projekt med ortopeder avseende kliniska aspekter på optimering av äldre patienter inför och efter höftfraktur operation.

Jag är också involverad som BH i forskning om depression vid kognitiva törningar.

Sara García-Ptacek

Postdoc

Sara Garcia-Ptacek

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: sara.garcia-ptacek@ki.se

Sara García-Ptacek är neurolog och PhD från Madrid, Spanien. Hon arbetar med SveDem--svenska demensregistret och hennes handledare är Maria Eriksdotter. Forskningen handlar om dödligheten efter en demensdiagnos och vilka faktorer som påverkar detta. Samspelet mellan näring (body-mass index), kognition och dödlighet är av särskilt intresse. Lewykroppsdemens och kognition hos patienter med Parkinsons sjukdom är också intresseområde.

Una Smailovic

Doktorand, marie curie

Una Smailovic

E-post: una.smailovic@ki.se

Om mig

Jag är läkare med examen från School of Medicine, University of Zagreb med tidigare erfarenhet av forskning inom Alzheimers sjukdom och dess potentiella behandlingar. Eftersom jag är intresseserad av neurovetenskap och önskar att göra karriär inom forskning sökte jag en doktorandtjänst inom SyDAD, ett europeiskt utbildningsnätverk som sponsras av Marie Curie Fellowship, vid avdelningen för klinisk geriatrik på Karolinska Institutet.

Utbildning

Licentiate - Medical internship, Zagreb, Croatia (2015-2016)

MD - School of Medicine, University of Zagreb, Croatia (2009-2015)

Forskningbeskrivning

Målet med mitt doktorandprojekt är att utvärdera kvantitativa elektroencefalografiska mätningar (qEEG) som potentiella markörer för synaptisk dysfunktion under progressionen av Alzheimers sjukdom.

Patienter med mild kognitiv svikt och tidig Alzheimerspatologi har karakteristiska qEEG-fenotyper som korrelerar med sjukdomsförloppet och andra surrogatmarkörer för cerebral funktion. Vi ska studera patienter I olika prekliniska och kliniska stadier av Alzheimers sjukdom och undersöka relationen mellan qEEG-mått och ett stort antal parametrar som inkluderar CSF-värden topografiska markörer för neurodegeneration så som glukosmetabolism från FDG-PET. Syftet med experimetell studie är att validera nya CSF biomarkörer för synaptisk dysfunktion och hjärnavbildning av glukos metabolism genom att studera deras koppling till kognitiv försämring och molekylär neuropatologi i translational djurmodel av AD.

Huvudhandledare: Vesna Jelic, MD, PhD

Publikationer

Salkovic-Petrisic M, Knezovic A, Osmanovic-Barilar J, Smailovic U, Trkulja V, Riederer P, Amit T, Mandel S,

Youdim MB. Multi-target iron-chelators improve memory loss in a rat model of sporadic Alzheimer's disease. Life Sci. 2015; 136:108-119.

Smajilovic S, Schaal-Jensen R, Jabbari R, Smajilovic U, Haunso S, Tfelt-Hansen J. Effect of intermittent versus continuous parathyroid hormone in the cardiovascular system of rats. Open Cardiovasc Med J. 2010; 4:110-116.

 

GeriatrikNeurodegenerativa sjukdomar