Hjärnavbildningsforskning

This page in English

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre diagnostik. Vid sektionen för klinisk geriatrik, bedrivs forskning om de vanligaste demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontotemporal lobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Vi har ett starkt fokus på olika magnetisk resonanstomografi (MRI) tekniker, såsom strukturell MRI, funktionell MRI , diffusion tensor imaging (DTI), arterial spin labeling (ASL) och suceptibility  weighted  imaging (SWI). Forskningen bedrivs även på forskning med hjälp av positronemissionstomografi (PET) amyloid och glukos och datortomografi (DT). Olika automatiserad program för bildanalys används (Freesurfer, FSL och SPM etc.), såväl som egenutvecklade program. Vi har också en stark tradition och stor erfarenhet av manuell utlinjering och visuell skattning. Ett starkt fokus läggs också på olika multivariata och maskininlärningstekniker(support vector machines (SVM) och ortogonala PLS (OPLS) etc.) för att analysera de stora mängder data som kommer från de olika teknikerna.
Det är viktigt att använda de senaste teknikerna inom hjärnavbildning för att få en bättre förståelse för de bakomliggande mekanismerna för de olika sjukdomarna, förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnos . Dessa metoder måste noggrant valideras i stora forsknings kohorter såsom AddNeuroMed och ADNI samt i en heterogena minnesklinik kohorter och populationsbaserade kohorter.

Soheil Damangir

Forskarstuderande

Soheil Damangir

Telefon: 08-585 893 97
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: soheil.damangir@ki.se

Mitt forskningsintresse är bland annat utveckling av metoder som kan användas för att undersöka magnetröntgen (MR) bilder av hjärnan. Sådana metoder kan bidra till att man på ett snabbare sätt kan diagnosticera och följa sjukdomar i hjärnan (t.ex. Alzheimer´s sjukdom).

Jag är doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik under handledning av professor Lars-Olof Wahlund och dr Gabriela Spulber. Förutom mina PhD-studier, är jag också involverad i utvecklingen av ett europeiskt nät baserad på bildanalysplattform (neugrid4you.eu).

Under mitt arbete på KI, har jag utvecklat CASCADE (github.com/Damangir/Cascade), för segmentering av den vita substansen skador i hjärnan. Programvaran används nu av flera grupper i Sverige, Norge, Finland, Spanien och Nederländerna.

För studenter som vill göra examensarbete kan jag erbjuda ett antal olika projekt som involverar tillämpning av maskininlärning och datorseende inom medicinsk bildbehandling. För mer information besök den engelska versionen av denna sida eller kontakta mig.

Farshad Asrami Falahati

Forskarstuderande

Farshad Falahati

Telefon: 08-585 893 97
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: farshad.falahati@ki.se

Mina huvudsakliga forskningsintressen är tillämpning av olika multivariata metoder i kombination med magnetresonanstomografi och andra avancerade bildgivande metoder. Målet för min forskning är att diagnostisera Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium. Jag bedriver även forskning med data från svenska demensregistret (SveDem), som är ett nationellt kvalitetsregister för demenssjukdomar. Jag har en BSc inom elektroteknik och en MSc inom medicinsk teknik. Jag är för närvarande doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik.

Projekt:

 • Develop and investigate multivariate classifiers to create an AD diagnostic index using multiple biomarkers (MRI, PET, CSF etc.)
 • Baseline and longitudinal evaluation of the multivariate-based diagnostic index for early detection of AD

Daniel Ferreira

Postdoc

Daniel Ferreira Padilla

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: daniel.ferreira.padilla@ki.se

Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om normalt åldrande och neurodegenerativa tillstånd som kan orsaka Mild Cognitive Impairment och Alzheimer’s disease. Jag är också engagerad i forskning om Multipel Skleros. Tyngdpunkten ligger på kognitiv funktion och MRI, men vi inkluderar också andra variabler till exempel genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och sociodemografiska. För närvarande är jag Postdoc vid sektionen för Klinisk Geriatrik där jag samarbetar med Eric Westman och Lars-Olof Wahlund.

Projekt:

 • “Cognitive functioning and neuroanatomical correlates from MRI in Normal Aging and Mild Cognitive Impairment” (University of La Laguna, Spain + KI)
 • “NGF Treatment in Alzheimer´s Disease: Effects on Brain Structures” (KI)
 • “Impact of OCB, HLA-DRB1 genotypes and clinical variables on brain structure in Multiple Sclerosis” (KI)

Xiaozhen Li

Anknuten

Xiaozhen Li

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: xiaozhen.li@ki.se

Neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom (AD), Parkinsons sjukdom (PD), multipel skleros (MS) är relativt vanliga. Tyvärr vet vi mycket lite om de bakomliggande mekanismerna och det finns för närvarande inga effektiva behandlingar. Syftet med mitt projekt är att undersöka strukturella och funktionella förändringar i AD och MS med hjälp av olika MRI-tekniker för att få en bättre förståelse för de underliggande mekanismerna.

 

Olof Lindberg

Anknuten

Olof Lindberg

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: olof.lindberg@ki.se

Min forskning handlar framför allt om att studera volymförändring i kortikala och subkortikala regioner i hjärnan, dels till följd av åldrande men också vid olika former av neurodegenerativa sjukdomar men också. Under min PhD-student tid jobbade jag framför allt med att manuellt mäta olika hjärnvolymer. Den stora utmaningen med sådant arbete är att det krävs ganska mycket neuroanatomiska kunskaper för att klara av att avgränsa den struktur man vill mäta på ett rätt sätt. Med dagens teknik är detta vanligen inte nödvändigt att göra manuella mätningar eftersom automatiska verktyg oftast klarar av att avgränsa regionerna. Den praktiska delen av min forskning har därför förskjutits till att i högra grad granska och ibland korrigera mätningar som gjorts automatiskt.

Pågående forskning just nu:

 • Formförändring i hippocampus vid normalt åldrande och hos patienter med mild kognitiv svikt med eller utan patologisk betaamyloid upplagring i hjärnan
 • Ålders relaterade formförändringar i hippocampus vid normalt åldrande
 • Forskning om förmågan till en empatisk reaktion hos patienter med beteendevarianten av frontallobs demens (en funktionell och strukturell MRI-studie)

Alejandra Machado

Anknuten

Alejandra Machado

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: alejandra.machado@ki.se

Min forskning är inriktad mot normalt åldrande och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom (AD). Jag är särskilt intresserad av den flerdimensionella och integrerade studien av kognitiva, emotionella, funktionella och strukturella neuroradiologiska förändringar. Syftet med detta tillvägagångssätt är att undersöka hur olika mönster av beteendemässiga, neurologiska eller kognitiva förändringar under normalt åldrande kan föregå demens på olika sätt. Jag är för närvarande postdoc vid avdelningen för klinisk geriatrik där jag arbetar tillsammans med Dr Eric Westman och Dr Lars-Olof Wahlund.

Projekt:

 • Neurologiska förändringar hos AD-patienter med implantet Encapsulated Cells Releasing Nerve Growth Factor
 • Segmentering av vitsubstansskador på en populationsbaserad kohort från Sverige
 • Använvda multivariat analys för att undersöka mönster av kognitiv försämring och hjärnförändringar kohort av normalt åldrande individer​

Gustav Mårtensson

Forskarstuderande

Gustav Mårtensson

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: gustav.martensson@ki.se

Min forskning handlar om att studera strukturella och funktionella förändringar av hjärnan vid prekliniska stadier av Alzheimers sjukdom. Jag utvecklar numeriska metoder för att analysera MRI- och fMRI-data genom att kombinera grafanalys och multivariata metoder. Målet med mitt projekt är att bidra till ökad förståelse för hur hjärnan förändras under sjukdomsförloppet och med hjälp av detta utveckla predikationsmodeller för hur Alzheimers sjukdom utvecklas hos individer för användning på kliniker.

Jag har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik och är numera doktorand på sektionen för klinisk geriatrik.
 

Joana Braga Pereira

Postdoktor, marie curie

Joana Pereira

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: joana.pereira@ki.se

Mina forskningsintressen avser mätningar av kortikala tjocklek, funktionell avbildning (resting-state fMRI) och diffusionsmätningar med MRI hos patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. För dataanalys använder jag mig av univariata och multivariata metoder. För närvarande jobbar jag  som postdoc vid sektionen för klinisk geriatrik med Dr. Eric Westman och professor Lars-Olof Wahlund. I mina nuvarande projekt studerar jag resultat av neuropsykologiska tester, proteinnivåer i cerebrospinalvätska, strukturella och diffusionsmätningar, med syftet att undersöka sambanden mellan dessa biomarkörer.

Gabriela Spulber

Anknuten

Gabriela Spulber

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Gabriela.Spulber@ki.se

Jag är läkare vid Geriatriska Kliniken,  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och jag gör min Postdoc vid Sektion för Klinisk Geriatrik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är användningen av strukturella MRT parametrar för att beteckna AD-relaterade specifika förändringar i hjärnan, särskilt vitsubstansförändringar. Från 2011 arbetar jag inom N4U (www.neugrid4you.eu) som ”work package leader”. N4U är ett webbaserat projekt för MRI bildanalys, med mål att underlätta forskningen om stora databaser.

Jag är också ansvarig för ett projekt som undersöker förändringar som sker i hjärnstamskärnan locus coeruleus eftersom aktuella studier påvisar att de tidigaste Alzheimerspecifika förändringar sker där, och inte i temporalloberna.

Pågående projekt:

 • White matter lesion segmentation using the CASCADE software on different datasets
 • The relationship between AD-related brain atrophy (volume loss and cortical thinning) and white matter lesions

Lars-Olof Wahlund

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Lars-Olof Wahlund

Telefon: 08-585 854 19
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

Mitt övergripande intresse är forskning kring demenssjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom. Fokus ligger på imagingbaserad forskning och rör i huvudsak diagnostik men även studier som vill öka förståelse för hur demenssjukdomar uppstår och utvecklas. Jag har även projekt där man prövar nya behandlingsmetoder vid Alzheimers sjukdom. Just nu pågår en stor studie där fleromättade fettsyror som tillskott testas vid tidig Alzheimer, en annan studie vill man pröva antiviral behandling mot Alzheimers sjukdom.  Flera studier syftar till att studera hur olika imagingmodalitet kan användas vid tidig diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Anslaget är brett med syfte att försöka implementera metoderna i klinisk praxis och så automatiserat som möjligt. Även kombinationer av olika diagnostiska hjälpmedel studeras, till exempel MRT med volymetri och CSF diagnostik.

 Jag samarbetar med många andra forskningscentra i Sverige och runt om i världen och deltar i flera EU-finansierade projekt.  Flera medarbetare, både doktorander och postdoktorer är finansierade av NIH respektive EU-Marie Curie.

Just nu pågående projekt:

 • Relationen mellan olika MRT baserade parametrar, såsom spektroskopiska data, diffusionsparametrar samt volumetri  relateras till CSF-baserad neurokemi och psykometriska parametrar.
 • Antiviralbehandling vid Alzheimers sjukdom. Tillskott av multivitamin, och nutritionsämnen vid tidig Alzheimers sjukdom.

Eric Westman

Forskarguppsledare

Forskare

Eric Westman

Telefon: 08-585 868 70
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Jag har en bakgrund som ingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, och jag fick min doktorsexamen år 2009 vid Karolinska Institutet. Jag var postdoc på Institute of Psychiatry, Kings College London. Jag är nu sektionschef för sektionen för klinisk geriatrik, och jag har min egen forskargrupp inom sektionen. Jag är huvudhandledare för tre doktorander och tre postdocs samt bihandledare för fem doktorander.

Målet med min forskning är att kombinera olika biomarkörer med multivariatanalys och därigenom kunna monitorera sjukdomsförlopp och behandling inom olika neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer (AD). Jag arbetar med olika bildgivande tekniker så som MRI, PET, datortomografi (DT). Men även mätningar i CSF och blod är mycket viktiga för att hitta tidiga biomarkörer för sjukdomen.  Multivariatanalys kan reducera komplexiteten i de stora mängder data som erhålls från de olika metoderna. På detta sätt kan mönster ses i data vilket i vanliga fall skulle vara svårt att observera med traditionella statistiska metoder. Genom att kombinera multivariatanalys med olika biomarkörer, hoppas vi kunna diagnostisera AD och andra sjukdomar på ett säkert sätt, samt att kunna förutsäga vilka personer som kommer att insjukna i framtiden. Dessa metoder kan på sikt få ett högt diagnostiskt värde.

Olga Voevodskaya

Forskarstuderande

Olga Voevodskaya

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: olga.voevodskaya@ki.se

I min forskning använder jag mig av olika hjärnavbildningstekniker och multivariata statistiska metoder för att kunna hitta tidiga biomarkörer för diagnos och utveckling av Alzheimers sjukdom. Förutom att studera strukturella förändringar tittar jag även på koncentrationer av vissa hjärnmetaboliter som förändras under sjukdomens förlopp med hjälp av magnetresonansspektroskopi (MRS). Med hjälp av MRS kan man på ett icke-invasivt sätt mäta nivån på kemikalier som avspeglar bland annat det allmänna hälsotillståndet hos neuronerna, ämnesomsättning och eventuell förekomst av en inflammatorisk process. Jag är doktorand på sektionen för klinisk geriatrik med Dr. Eric Westman, Prof. Lars-Olof Wahlund and Dr. Andrew Simmons (King’s College, London).

 

GeriatrikRadiologi, medicinsk teknik och bildbehandling