Tidigare internationella forskningsprojekt vid NASP

MONSUE - Monitoring Suicidal Behaviour in Europe

MONSUE

Att sammanställa statistik, riskfaktorer, samt suicid- protektiva faktorer vad gäller suicidala beteenden och psykisk ohälsa i Europa. Att ringa in och fastställa riskgrupper, metoder, miljöer ("hot spots"), individer och sociala faktorer och hur dessa förändras över tid. Att utveckla implementeringsåtgärder för hur man kan reducera självmordsbeteenden samt att utvärdera effekterna av dessa implementeringar.

MONSUE: Final report