Suicidpreventiva nätverk

Regionala suicidpreventiva nätverk

I kampen mot självmord är det lätt att uppfinna hjulet två gånger. Orsaken är att problemet är spritt över alla landsändar och griper in i vitt skilda verksamheter och yrkesområden. För att föra alla de som arbetar med självmordsprevention närmare varandra startade vi ett nationellt nätverk för suicidprevention 1997.

I nätverken kan en praktiker från Malmö hålla sig à jour med forskning i Umeå. Dessutom kan någon som kämpar mot ett problem i Stockholm, få hjälp av någon som kanske löst liknande problem i Arjeplog. Nätverket delades upp i sex regionala nätverk som samlar representanter från såväl universitet, myndigheter och vårdgivare som frivilligorganisationer.

Det nationella nätverket består av följande regionala nätverk

Norra regionen

Lars Jacobsson, professor
Ellinor Salander Renberg, professor, leg. psykolog
Ingrid Ögren, SPES

Stockholm-Gotlandregionen

Danuta Wasserman, professor
Rigmor Stain, docent
Gunilla Zetterlund, SPES

Sydöstra regionen

Gunilla Jarkman-Björn, överläkare, klinikchef
Margit Ferm, SPES
Urban Pettersson, psykolog

Södra regionen

Kerstin Lindell, Medicinsk Rådgivare, ordförande 
kerstin.h.lindell@skane.se

Uppsala-Örebroregionen

Anna Baran, överläkare, ordförande
Wolfgang Rutz, professor
Britt Lindberg, sjuksköterska, kontaktperson för satellitnätverket Värmland
Per Munkhammar, ordförande för SPES krets i Dalarna

Västsvenska regionen

Else-Marie Törnberg - verksamhetschef SPIV
Evert Eggelind - ordförande SPIV
Ingela Skärsäter - vice ordförande SPIV
Jan Beskow - professor, vetenskapligt ansvarig SPIV
Sonny Wåhlstedt - ordförande SPES Västra Kretsen
Lovisa Bengtsson - kommunikationsansvarig SPIV
Filippa Ahlberg Gagnér - utvecklingssamordnare SPIV

Stöd som NASP ger till de suicidpreventiva nätverken

Varje nätverk arbetar med utbildning, metodutveckling och informationsspridning inom sin region. Forskare, kliniker och andra suicidpreventiva nyckelpersoner inom skolan, socialt arbete, kyrkan, räddningsorganisationer och medlemmar i patient-, brukar- och anhörigorganisationer deltar i de regionala nätverkens verksamhet. De är också öppna för journalister och den intresserade allmänheten. NASP samordnar verksamheter de sex regionala suicidpreventiva nätverken och bistår dem med kunskaps- och metodstöd.

NASP som kunskapscentrum

NASP förser fortlöpande de regionala nätverken med information om forskning inom det suicidologiska fältet. Samtliga medlemmar i de nätverken är prenumeranter på NASP:s elektroniska nyhetsbrev, som publiceras två gånger per månad. Nätverken har också tillgång till NASP:s bibliotek, såväl det fysiska vid NASP på Karolinska Institutet som det virtuella på webben.

Kontakt

Kontaktperson mellan NASP och de regionala nätverken är Rigmor Stain (rigmor.stain@comhem.se)

Metodstöd

Nätverken har möjlighet att få konsultationer och metodstöd från NASP. Exempel på uppgifter som kan vara aktuella för sådant stöd är:

  • Regionala och lokala analyser av den befolkningsbaserade statistiken gällande suicid och suicidförsök
  • Handlingsplaner och interventioner för att på befolkningsnivå förebygga psykisk ohälsa och självmord
  • Bearbetning av specifika självmordspreventiva frågeställningar
  • Information om Modellprojektet i Stockholms läns landsting, som syftar till att ge en gemensam kunskapsbas och vidareutbildning för alla som är verksamma inom självmordsprevention i ett avgränsat geografiskt område
  • Utbildning, certifiering av och stöd till instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) för ungdomar, vuxna och äldre
  • Information om vilka MHFA-utbildade instruktörer som kan ge kurser till första hjälpare i respektive region
  • Fördjupningsutbildning om händelseanalyser i samband med självmord i hälso- och sjukvården

Nationella suicidpreventiva nätverkskonferenser

Vartannat år anordnas en nationell suicidpreventiv nätverkskonferens. Platsen för arrangemanget roterar mellan de olika regionerna.

Rapporter från samtliga nätverkskonferenser finns utgivna i rapportserien "Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök". Här samlas all suicidologisk teori och metodstöd i Sverige tillsammans med presentationer av aktuella avhandlingar.

Prevention