Professor emeritus Suad Efendic

Professor emeritus i endokrinologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Forskargrupp: Diabetes typ 2

Suad Efendic är född 1937. Han erhöll gymnasie- och läkarutbildning i Zagreb, Kroatien. Han har sedan 1967 arbetat vid Karolinska sjukhuset, där han 1974 fick svensk legitimation. 1972 blev han specialist i endokrinologi och 1974 specialist i invärtesmedicin.

Efendic disputerade 1970 och blev docent 1972 i endokrinologi vid Karolinska Institutet. Han utnämndes till professor i diabetesforskning 1985. Under åren 1988-1995 var han chefsöverläkare vid kliniken för endokrinologi och diabetologi, Karolinska sjukhuset. 

Han är medlem i Medicinska Klassen i Kungliga Vetenskapsakademin och i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Han är adjungerad professor i fysiologi vid universitetet i Toronto, Kanada, tillika professor i medicin vid universitetet i Zagreb, Kroatien. 

Suad Efendic utnämndes till professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet i juni 1995. Han är emeritus sedan 2006.

Om forskningsämnet

Merparten av Efendics forskningsverksamhet är inriktad på cellulära mekanismer som kontrollerar hormonfrisättningen från pankreas och på patogenesen och behandlingen av typ 2 diabetes. 

1. Regleringen av lipolysen och patogenesen i det metabola syndromet

Han har visat att den katekolamininducerade lipolysen i human fettväv stimuleras av beta- och hämmas av alfaadrenerga receptorer. Den accentuerade lipolysen i bukfett är en av de viktigaste rubbningarna vid det metabola syndromet och kan hänföras till en ökad aktivitet av beta- och en minskad aktivitet hos alfareceptorer.

2. Somatostatin som hormon och neurotransmitter

Efendics grupp har gjort ett pionjärarbete beträffande kartläggandet av effekt och lokalisation av somatostatin. En viktig upptäckt var att somatostatin syntetiseras och frisätts från deltaceller i endokrina pankreas för att genom direkta, lokala effekter hämma insulin- och glukagonfrisättningen. Efendic var den förste som visat att somatostatin hämmar aktiviteten hos carcinoida tumörer och påverkar blodflödena i abdominella kärl. Därtill har han i samarbete med läkemedelsindustrin framställt specifika somatostatinanaloger. Dessa insatser har resulterat i en introduktion av somatostatinanalog i behandlingen av såväl endokrina tumörer, inklusive carcinoider, som blödningar från esophagus varicer.

3. Nya peptider som bland annat reglerar insulinfrisättning

Suad Efendic har tillsammans med V. Mutts och H. Jörnvalls grupp identifierat pankreastatin i betacellerna och fyra nya peptider i tarm och CNS: diazepam binding inhibitor (DBI), polypeptide with N-glu(e), C-Cys and 60 residues in length (PEC 60), pancreatic secretory trypsin inhibitor (PSTI) and Daintain/Allograft inflammatory factor.

4. Pre- och perioperativ optimisering av substratflöden

Tillsammans med sin doktorand, Olle Ljungqvist har Suad Efendic visat att preoperativ fasta icke är motiverad och att kolhydrattillförsel före operation minskar den postoperativa insulinresistensen samt förbättrar och förkortar det postoperativa förloppet. Tillsammans med nutritionsföretaget Nutricia har man i Sverige och ett flertal andra länder introducerat preparatet preOP, som innehåller komplexa koldhydrater, vilket ges på kvällen innan och morgonen före operationen. 

5. Patogenesen och behandlingen av typ 2-diabetes 

Efendic har visat att glukosintolerans utvecklas på basen av komplexa hormonella rubbningar (minskad insulin-, somatostatin- och GLP-1 samt ökad glukagonfrisättning) och insulinresistens i lever, muskel och fettväv. SE har dessutom publicerat ett flertal mycket viktiga bidrag till förklaringen av cellulära mekanismer bakom rubbningen i insulinfrisättningen och insulinresistensen i muskel och lever. Av speciellt intresse är upptäckten av en ökad aktivitet hos enzymet glukos-6-fosfatas både i lever och b-cellen vid typ 2-diabetes. Efendics grupp har gjort en banbrytande upptäckt som visar att tarmpeptid GLP-1 har en markant antidiabetogen effect genom att korrigera de flesta av honom beskrivna rubbningar vid typ 2-diabetes. GLP-1 stimulerar insulin-, somtatostatin- och hämmar glukagonfrisättningen samt fördröjer tömningen av magen, minskar aptiten och ökar insulinkänsligheten. Långverkande GLP-1 analoger och exendin 4 är i fas två och tre kliniska prövningar och väcker stora förhoppningar att avservärt förbättra behandlingen av typ 2-diabetes. 

Sammanfattningsvis har hans forskning varit och är nyskapande och har lett fram till utvecklingen av nya behandlingsprinciper och nya läkemedel. 

 

Professor