Professor emeritus Per Renström

Professor ermitus i idrottsmedicin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Per Renström är född 1942 i Västergötland. Han avlade 1972 läkarexamen vid Göteborgs universitet och erhöll 1977 specialistkompetens i ortopedisk kirurgi.

1981 disputerade han på en avhandling om underbensamputerade patienter. Ett år senare blev han docent i ortopedisk kirurgi. Sedan 1970-talet har Per Renström haft ett intensivt intresse för idrottstraumatologi.

Tillsammans med Lars Peterson publicerades boken "Skador inom idrotten" 1977. Den har översatts till elva språk och är idag världens mest spridda bok inom ämnet.

Per Renström utnämndes till professor i ortopedisk kirurgi och idrottsmedicin vid ortopedkliniken vid University of Vermont, USA, 1988 och han arbetade där till 1997. Under denna tid utvecklade han bl a en titthålsteknik som möjliggjort mätningar av påfrestningar på främre korsbanden under olika rehabiliteringsåtgärder.

Per Renström är förste vice president i The International Sports Medicine Federation (FIMS), sekreterare i International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS) och medlem i medicinska kommittén i International Olympic Committee (IOC).

Per Renström utnämndes att från den 1 september 1997 vara professor i idrottsmedicin vid Karolinska Institutet. Han är emeritus sedan 2007.

(Texten nedan är från Cell och Samhälle 1998)

Främre korsbandsskador - vanliga och kontroversiella idrottsskador

Den mest svårbehandlade och samtidigt mest kontroversiella och vanligaste allvarliga skadan inom idrottsmedicin är främre korsbandsskador. Per Renström har tillsammans med en forskningsgrupp vid University of Vermont utvecklat en minimal trådtöjningsgivare som kan placeras på främre korsbandet via ett arthroskop, ett instrument med vilket man kan se in i knäleden. Uttöjningsgraden på korsbandet har på det sättet kunnat mätas då patienten utför ett stort antal rehabiliteringsaktiviteter. Genom dessa studier har man kunnat rangordna de olika rehabiliteringsövningarna efter hur mycket de påverkar korsbandet. Effekten av knäledsskydd, olika typer av muskelaktiviteter, funktionella aktiviteter, cykling, operativa tekniker etc har studerats.

Genom denna teknik har gruppen funnit att en främre korsbandsrekonstruktion ger likartad uttöjningskurva som ett normalt korsband, vilket betyder att man biomekaniskt väl kan ersätta ett korsband med kroppsegna ledband tagna från andra delar ev knäleden (så kallat graft). Studier av faktorer som graftets placering och dess fixation har genomförts. Ett stort problem med korsbandskirurgin idag är hur man skall applicera en korrekt spänning på graftet. Per Renströms forskning i Vermont har visat att mycket hög initial spänning vid tiden för korsbandsrekonstruktion leder till att graften blir svaga eller misslyckade efter ett år.

Tidig rörlighet efter operation är befrämjande för smärtlindring och för de biomekaniska egenskaperna av det opererade ledbandet och senan.

Aggressiv rehabilitering kan leda till uttänjning

Aggressiv rehabilitering efter främre korsbandskirurgi har därför blivit mycket populär utan att föreliggande risker är kartlagda. Per Renströms grupp har därför jämfört aggressiv rehabilitering med sedvanlig rutinmässig rehabilitering. Resultaten visar att en mycket aggressiv rehabilitering oftare leder till uttöjning av korsbanden jämfört med en sedvanlig rehabilitering utan att den kliniska funktionen märkbart påverkas.

Djurstudier i bland annat Vermont visar att främre korsbandsgraftet ofta töjs ut med ökad främre rörlighet av skenbenet relativt lårbenet utan graftets läkning, vilket ger graftet försvagade strukturella egenskaper.

Efter en korsbandsreaktion bör inte enbart styrkan tränas upp utan även uthålligheten, till exempel genom cykling. Per Renströms grupp har utfört en omfattande biomekanisk utvärdering av cyklingens effekt på främre korsbandet. Uttöjningsgraden av cyklingen var endast 1,7 procent vilket medför att det ur biomekanisk synvinkel är säkert att cykla. Så snart patienten har uppnått fullgod rörlighet i knäleden bör därför cyklingsaktivitet initieras vid främre korsbandsskador.

Knäledsskydd ger ett visst skydd

Stödjande knäledsskydd som tillåter full rörlighet används för att öka självförtroendet hos korsbandsopererade, som planerar att återvända till idrottsaktivitet. Knäledsskydd har enligt Per Renströms studier en viss skyddande effekt på främre korsbandet vid aktiviteter under 140 Newton, vilket ska jämföras med idrottsaktiviteter då patienten använder cirka 500 Newton. Knäledsskydd ger med andra ord ett visst skydd vad gäller den dagliga aktiviteten, men den skyddande effekten vid idrottsaktivitet är fortfarande okänd.

Fotledens främre draglåda avslöjad

Ledbandsskador i fotleden är de vanligaste skadorna inom ortopedin och idrottsmedicinen. Per Renström har ägnat många år till studier av fotledens biomekanik och funktion. Han har bland annat kartlagt vilka ledband som är inblandade i främre draglådeundersökning av fotleden, då man vid fotledsinstabilitet med ett enkelt handgrepp undersöker fotens rörlighet i förhållande till underbenet. Det har varit oklart vad man egentligen testar. Per Renströms studier har visat att främre draglådetest är test på en skada på det främre ledbandet mellan språngbenet och vadbenet på fotledens utsida (talo-fibulära ledbandet) och att testen bör utföras i 10-20 grader plantarflexion (foten böjs nedåt). Analyser av biomekaniken för de yttre ledbanden i fotleden har bl a visat att det talo-fibulära ledbandet har ökad uttöjningsgrad vid ökande plantarflexion. Detta är en av orsakerna till att detta är det vanligaste skadade ledbandet i fotleden.

Fotledens förmåga att ge läges-, rörelse- och spänningsinformation till hjärnan har även studerats. Forskargruppen har också visat att den snabbhet med vilken fotleden vrider sig åt sidan i skadeögonblicket är av stor betydelse vid tester av reaktionstiden hos fotledsmuskulaturen. I preventiva studier har ett flertal elitidrottslag följts under flera års tid och riskfaktorer för att få fotledsskador har framtagits och analyserats. Effekter av olika typer av stödjande behandling och träningsmodeller har också studerats.

Gruppen har visat att användandet av icke-anatomiska operationstekniker, det vill säga använda senor som ej placeras anatomiskt, vid fotledskirurgi inte kan ge normal fotledsbiomekanik. Därför bör anatomisk rekonstruktion, det vill säga att fästa ihop de två bristpunkterna (suturering) och förstärkning av det gamla ledbandet, användas.

Vermont-gruppen har också funnit att tidig rörelse- och belastningsträning av fotledens ledband är effektiv efter en skada. Biomekaniska egenskaper av tejp och fotledsskydd har studerats. Olika stabiliseringsmetoder av akuta och kroniska laterala ledbandsskador i fotleden har kontinuerligt utvärderats. Resultaten antyder att en kombination av fotledsskydd och elastisk binda ger bäst resultat.

publicerad i Cell till Samhälle 1998

 

IdrottsmedicinProfessor