Forskarnivå

This page in English

Utbildning på forskarnivå

Vill du bli doktorand?

Vill du bli doktorand på Karolinska Institutet hittar du information på webbplatsen för forskarutbildning.

För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå, på heltid medan en licentiatexamen motsvarar två års utbildning på forskarnivå. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom fyra år för licentiatexamen och åtta år för doktorsexamen.

För att bli antagen som forskarstuderande krävs en ansökan av doktoranden tillsammans med handledarna. Antagning sker av institutionens prefekt på rekommendation av institutionens antagningsnämnd. Alla utbildningsplatser på forskarnivå utlyses med undantag för doktorander som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI eller om utbildningen på forskarnivå har påbörjats vid ett annat lärosäte.

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Beslutet om behörighet ska bifogas ansökan om antagning.

Grundläggande behörighet nås genom examen på avancerad utbildningsnivå eller genom sammanlagt 240 högskolepoäng (8 terminer) varav minst 60 poäng på avancerad nivå. Undantag och en övergångsbestämmelse finns.

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6 med godkänt betyg.

Vid institutionen krävs dessutom:

  •  Förutsättningar för god handledning
  •  Ett lämpligt forskarutbildningsprojekt
  •  En individuell studieplan som uppfyller Karolinska Institutets krav
  •  Godkännande från forskningsenhetschefen
  •  En realistisk finansieringsplan

För ytterligare information var god se ”Regler för utbildning på forskarnivå”.

Ansökan till forskarutbildning

När du har dina handledare och ett lämpligt forskarutbildningsprojekt kan du ansöka till utbildningen.

Grundläggande behörighet

Börja med att ansöka om prövning av behörighet. Prövningen görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning och adressen dit ansökan skickas finns på blanketten. Om du uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms du uppfylla kravet om kunskaper i engelska. I annat fall måste du styrka tillräckliga kunskaper genom ett godkänt TOEFL- eller ILTS-test (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=29411&a=29596&l=en).  Svar: Gammal sida, hittar PDF-dokument för TOEFL(länkad)  men inget för  ILTS på nya webben.

Har du svenska meriter för behörighet använder du Blankett 1: Ansökan om granskning av grundläggande behörighet

Har du utländska meriter för behörighet använder du Form 1: Application for assessment of eligibility


Ansökan om antagning

Ansökan om antagning till forskarutbildning med licentiat- eller doktorsexamen som mål ska göras en på en särskilt blankett. Läs de aktuella reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet innan du fyller i blanketten.

Blankett 2: Ansökan om antagning till forskarutbildning 

Individuell studieplan

I det som kallas ”Allmän studieplan” anges de utbildningskrav som gäller för alla under forskarutbildning. Din egen utbildning sker enligt en ”individuell studieplan” som förutom de allmänna kraven även innehåller din unika utbildningsplan.

Enligt den aktuella allmänna studieplanen gäller att samtliga doktorander vid Karolinska Institutet ska uppnå ett kunskapsmål motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng (1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka) för doktorsexamen, varav minst 7,5 högskolepoäng allmänvetenskapliga baskunskaper, minst 9 högskolepoäng ytterligare kurser på avancerad eller forskarnivå, samt minst 6 högskolepoäng andra poänggivande moment. Observera att det förutom poängen anges krav på kunskapsområden för baskunskaper samt att etik och statistik är obligatoriskt. Dessutom krävs deltagande i seminarier eller ”journal clubs” samt aktivt deltagande vid en internationell vetenskapskonferens.

Innehållet i den individuella studieplanen styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand får i sin utbildning på forskarnivå. Därmed är den individuella studieplanen ett viktigt dokument. Den individuella studieplanen ska följa en särskild mall.


Mall för blankett 3: individuell studieplan <>

Blankett 3: Individuell studieplan

Institutionens checklista

Institutionen har en egen checklista som ska lämnas ifylld tillsammans med övriga ansökningshandlingar för att förenkla hanteringen av ansökningar. Checklistan ska signeras av huvudhandledare och enhetschefen vid forskningsenheten!

Se under "Dokument" längs ner på sidan för Checklista

De ifyllda ansökningsblanketterna i enkelsidiga original (OBS!) samt 8 dubbelsidiga kopior lämnas till institutionens handläggare för forskarutbildning, Lillemor Melander, senast sista dag för inlämning (se inlämningsdatum).

På forskarutbildningens centrala webbplats finns utförlig information om regler för forskarutbildningen, kurser, forskarutbildningsprogram samt information till handledare.

Länk till forskarutbildningens centrala webbsida

Där finns även alla de blanketter du behöver (utom checklistan).

 Antagningsseminarium

Ansökningar bedöms av institutionens antagningsnämnd för forskarutbildning. Finansieringsplanen granskas av ekonomichefen och prefekten. Huvudhandledaren kontaktas i god tid före antagningsseminariet för att ordna eventuella formella fel eller andra problem.

Den sökande och huvudhandledaren kallas till ett antagningsseminarium. Seminariet hålls på engelska. Vid seminariet ska presenteras och diskuteras:

  • Bakgrund, upplägg och syfte med det forskningsprojekt som planeras inom den individuella studieplanen.
  • Tidsplan samt de lärandemål som ska vara uppfyllda vid halvtid respektive examen.
  • Beskrivning av hur handledare förväntas bidra till doktorandens utbildning på forskarnivå.

Syftet med seminariet är att få en väl sammanfattad beskrivning av forskarutbildningsplanen. Presentationen görs av den sökande. Huvudhandledaren ska närvara. Bihandledare och mentor kan närvara om möjligt. Vid antagningsseminariet ska doktorand uppvisa giltig identitetshandling.

Antagningsseminarier och nämndens sammanträden äger rum efter behov flera gånger per termin. För att skapa förutsättningar för en trevlig och givande diskussion kring de sökandes forskarutbildningsprojekt ska sökande och huvudhandledare vara närvarande vid hela seminariet. Inga seminarier hålls under januari, juli och augusti.

Antagning

Institutionens prefekt fattar beslut om antagning eller avslag. Prefektens beslut kan inte överklagas. Ett avslag hindrar inte att en ny ansökan om antagning lämnas in.

Om halvtidskontroll vid vår institution

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Information om halvtidskontrollen finns här.

Vid vår institution ansöker du om godkännande av halvtidskontroll på blanketten ”Ansökan om halvtidskontroll” som finns under "Dokument" längs ner på den här sidan. Lämna ansökan om godkännande till Lillemor Melander, Handläggare för forskarutbildning.

Forskarutbildningens centrala webbplats

På forskarutbildningens centrala webbplats finns utförlig information om regler för forskarutbildningen, kurser, forskarutbildningsprogram samt information till handledare.
Länk till forskarutbildningens centrala webbplats

Studierektor för forskarutbildning, Ordförande i antagningsnämnden

Michael Fored, michael.fored@ki.se

Besöksadress

Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad T2 (Eugeniahemmet)
171 76 Stockholm

Handläggare för forskarutbildningen

Lillemor Melander, lillemor.melander@ki.se

Besöksadress
Institutionen för Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad Z5
171 76 Stockholm

Antagningsnämnd

Lärarrepresentanter

John Andersson, Enheten för translationell immunologi

Michael Fored (ordf), Enheten för klinisk epidemiologi

Katarina Göransson, Enheten för internmedicin

Maria Klement, Enheten för experimentell kardiovaskulär forskning

Josefin Lysell, Enheten för dermatologi och venereologi

Klas Nordlind, Enheten för dermatologi och venereologi

Annelie Tjernlund, Enheten för infektionssjukdomar

Doktorandrepresentanter

Casper Wahlund, Enheten för translationell immunologi

Handläggare

Lillemor Melander, Administrationen, forskarutbildningen MedS

Handläggare

Lillemor Melander

Telefon: 08-517 706 61
Enhet: Administrationen
E-post: Lillemor.Melander@ki.se

Sammanträdesdatum för antagningsnämnden

Höstterminen 2015 Sista dagen för ansökan

2015-09-08

2015-08-17

2015-10-06

2015-09-14

2015-11-10

2015-10-12

2015-12-01

2015-11-02
Vårterminen 2016 Sista dagen för ansökan

2016-02-02

2016-01-11

2016-03-15

2016-02-22

2016-04-26

2016-03-29

2016-06-07

2016-05-16

OBS! Antagningsseminarium sker cirka 1-2 veckor efter sammanträdet

Dokument

Ansökan om halvtidskontroll

Checklista

Utbildningsprogram