Forskargrupp Kristina Broliden

This page in English

 

Medarbetare

Kristina Broliden, Professor i Infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna, gruppledare

Professor och överläkare, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet och Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Prefekt, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

Professor/överläkare

Kristina Broliden

Telefon: 08-517 760 45
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Kristina.Broliden@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för infektionssjukdomar
171 76 Stockholm

Carl Aust, Doktorand, Forskar-AT

Forskar-AT

Carl Aust

E-post: carl.aust@ki.se

Frideborg Bradley, Doktorand

Forskarstuderande

Frideborg Bradley

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: frideborg.bradley@ki.se

Adam Burgener, Forskare, anknuten

Anknuten

Adam Burgener

Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: adam.burgener@ki.se

Gabriella Edfeldt, Doktorand

FOU-praktikant

Gabriella Edfeldt

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: gabriella.edfeldt@ki.se

Mariethe Ehnlund, BMA

Laboratorieansvarig

Mariethe Ehnlund

E-post: Mariethe.Ehnlund@ki.se

Anna Gibbs, Postdoc

Doktorand

Anna Gibbs

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: anna.gibbs@ki.se

Gökçe Günaydın, Postdoc

Postdoc

Gökce Gunaydin

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Gokce.Gunaydin@ki.se

Taha Hirbod, Docent, anknuten

Anknuten

Taha Hirbod Alexandersson

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Taha.Hirbod@ki.se

Andrea Introini, Postdoc

Postdoc

Andrea Introini

Enhet: Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
E-post: andrea.introini@ki.se

Anna Lindblom, Postdoc, anknuten

Maria Röhl, Doktorand
Doktorand

Maria Röhl

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: maria.rohl@ki.se
Martina Söderman, Doktorand
Doktorand

Martina Söderman

Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: martina.soderman@ki.se
Annelie Tjernlund, FoAss
Forskare

Annelie Tjernlund

Telefon: 08-517 703 59
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Annelie.Tjernlund@ki.se

Thomas Tolfvenstam, Forskare, anknuten

Forskare

Thomas Tolfvenstam

Telefon: 0102052017
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Thomas.Tolfvenstam@ki.se

 

Lars Öhrmalm, ST-Läkare, Postdoc

Postdoc

Lars Öhrmalm

Telefon: 08-517 703 59
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: lars.ohrmalm@ki.se

Projekt

Kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV infektion i genitalslemhinnan

Idag är över 30 miljoner människor smittade med HIV och den fortsatta spridningen är explosionsartad i flera världsdelar. Trots många års forskning är det fortfarande oklart hur och var HIV tar sig in via genitalslemhinnan vid sexuell smitta. Vissa typer av hormonella preventivmedel kan öka känsligheten för HIV samt smittsamheten hos de som redan är infekterade. Mekanismerna för detta är okända. Oklarheter kvarstår också om vilken typ av lokalt immunförsvar i slemhinnorna som ska eftersträvas vid designen av ett nytt vaccin eller av lokal profylaktisk terapi. Dessa centrala frågor belyses i vår forskningsgrupp ur ett molekylärt perspektiv genom att studera vävnadsbiopsier från genital slemhinna från riskutsatta kvinnor. Vi avser att med sk proteomik-metodik kartlägga vilka naturliga HIV-inhiberande molekyler som finns i genitalsekret hos kvinnor som är resistenta mot HIV infektion. Cervixprover från genitalslemhinnan har för detta ändamål samlats in från svenska och kenyanska HIV-seropositiva, HIV-resistenta samt lågrisk HIV-seronegativa kvinnor. Dessa studier kompletteras med immunhistokemisk analys av de definierade proteinerna i tillhörande vävnadsprover. Biopsierna färgas även för olika epitelcellsmarkörer, HIV-receptorer och målceller i cervixvävnaden och analyseras därefter med konfokalmikroskopi. Dessa resultat ska relateras till de kliniska parametrar vi har samlat in för att förstå betydelsen av förändringar i genitalslemhinnan till följd av obalans i den naturliga bakteriefloran, förekomsten av andra sexuellt överförbara infektioner samt hormonella variationer (p-piller användning, stadium i menstruationscykeln). Dessa faktorer har i epidemiologiska studier visats påverka känsligheten för smitta. Genom dessa studier hoppas vi öka förståelsen för HIV-patogenesen samt definiera viktiga parametrar som man kan reglera med framtida immunmodulerande terapier.

NIH-anslag på 14.7 miljoner dollar till University of Louisville i samarbete med professor Broliden

Internationellt samarbete för att utvärdera ett förebyggande proteinbaserat läkemedel mot sexuell överföring av HIV-infektion. Framställandet av det aktiva proteinet sker i tobaksplantor vilket ger en unik möjlighet till låg produktionskostnad – en nödvändighet för framtida lansering i utvecklingsländer.

Professor Kristina Broliden och gästforskaren Adam Burgener vid CMM har beviljats ett 5-årigt forskningsanslag från the National Institutes of Health (NIH) tillsammans med professor Kenneth Palmer vid University of Louisville i Kentucky, USA.  Projektet är ett integrerat prekliniskt/kliniskt program för att utvärdera en ny gelbaserad microbicid* för att förebygga HIV-infektion. Kristina Brolidens grupp har under många år arbetat med kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV- infektion i genitalslemhinnan hos riskutsatta kvinnor och anslaget avser studier av Griffthsin, ett protein som visat stark HIV-hämmande effekt redan vid mycket låga koncentrationer. Projektets ansvarige forskare professor Kenneth Palmer har med samarbetspartners designat en kostnadseffektiv process som kan framställa Griffthsin i tobaksplantor. Detta tillsammans med tekniker för att undersöka vävnadsprover från riskutsatta kvinnor som Brolidens grupp tagit fram i samarbete med Adam Burgener har utvecklats till ett samarbete som nu leder fram till kliniska prövningar för HIV-prevention.

* Mikrobicider = vaginala substanser som genom att appliceras lokalt gradvis utsöndrar sin aktiva substans och därigenom förhindra sexuell överföring av HIV och ev andra sexuellt överförbara sjukdomar.

 

Publikationer

Progesterone-based intrauterine device use is associated with a thinner apical layer of the human ectocervical epithelium and a lower ZO-1 mRNA expression.
Tjernlund A, Carias A, Andersson S, Gustafsson-Sanchez S, Röhl M, Petersson P, et al
Biol. Reprod. 2015 Mar;92(3):68

Depot Medroxyprogesterone Acetate Use Is Associated With Elevated Innate Immune Effector Molecules in Cervicovaginal Secretions of HIV-1-Uninfected Women.
Guthrie B, Introini A, Roxby A, Choi R, Bosire R, Lohman-Payne B, et al
J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2015 May;69(1):1-10

Respiratory viruses associated with community-acquired pneumonia in children: matched case-control study.
Rhedin S, Lindstrand A, Hjelmgren A, Ryd-Rinder M, Öhrmalm L, Tolfvenstam T, et al
Thorax 2015 Sep;70(9):847-53

Correction: Non-Cationic Proteins Are Associated with HIV Neutralizing Activity in Genital Secretions of Female Sex Workers.
Birse K, Cole A, Hirbod T, McKinnon L, Ball T, Westmacott G, et al
PLoS ONE 2015 ;10(7):e0134196

MAIT cells reside in the female genital mucosa and are biased towards IL-17 and IL-22 production in response to bacterial stimulation.
Gibbs A, Leeansyah E, Introini A, Paquin-Proulx D, Hasselrot K, Andersson E, et al
Mucosal Immunol 2016 Apr;():

In Situ Staining and Laser Capture Microdissection of Lymph Node Residing SIV Gag-Specific CD8+ T cells--A Tool to Interrogate a Functional Immune Response Ex Vivo.
Tjernlund A, Burgener A, Lindvall J, Peng T, Zhu J, Öhrmalm L, et al
PLoS ONE 2016 ;11(3):e0149907

Improving Adherence to Post-Cervical Biopsy Sexual Abstinence in Kenyan Female Sex Workers.
Lajoie J, Boily-Larouche G, Doering K, Cheruiyot J, Oyugi J, Broliden K, et al
Am. J. Reprod. Immunol. 2016 Jul;76(1):82-93

Kontakt

Anne Rasikari, Administratör

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Adress:Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2