Vad är nya Ladok?

This page in English

Större delen av Sveriges lärosäten använder idag Ladok och alla ska byta till det nya systemet. Det nya systemet införs på KI i november 2017, men arbetet med att förbereda för övergången är påbörjad och delar av det nya systemet används redan ute på institutionerna.

Nya Ladok kommer att ge utökad service till både studenter och lärare och en smidigare samt modernare utbildningsadministration för våra medarbetare. 

Varför behövs det?

Befintligt Ladok byggdes på 80-talet och har sedan dess byggts ut vartefter nya behov uppkommit och har därför blivit ett lappverk som blir allt svårare och kostsammare att underhålla. Tekniken är gammal och systemet är inte tillräckligt flexibelt för förändringar eller nya integrationer med andra system.

Hur tas det nya systemet fram?

De lärosäten som idag använder Ladok äger gemensamt systemet genom ett konsortium. Idag ingår 38 högskolor och universitet i konsortiet samt Centrala studiestödsnämnden. Konsortiet utvecklar det nya Ladok under vad som kallas för projekt Ladok3 (också kallat huvudprojektet).

De flesta lärosäten har personal som är eller har varit delaktiga i huvudprojektet vilket gör att systemet tas fram av både konsulter och användare. Under 2017 utvecklas systemet i nära samarbete med Lunds universitet som planerar att införa systemet i mars 2018. Lunds universitet har valts ut eftersom det är det största universitetet i Sverige. KI har även ett lokalt projekt för införandet av systemet.

Webbaserat och självinstruerande

Det nya Ladok kommer att få en helt ny kostym och helt ny teknisk lösning. Det nya systemet är webbaserat och utgår utifrån modern navigation och gränssnitt vilket betyder att man frångår det funktionsbaserade gränssittet helt.

Systemet blir fokuserat på självservice och ska vara i största möjligaste mån självinstruerande. Eftersom systemet förändras så kommer våra verksamhetsprocesser påverkas i olika grad vilket påverkar alla medarbetare som arbetar med utbildningsadministration.

Nya Ladok kommer att ge ett enhetligt stöd till all form av utbildning på samtliga nivåer. Många benämningar och begrepp förändras för att passa alla former av utbildning. Systemet kommer att ge en förbättrad möjlighet till planering och uppföljning av studenter och kurser.

När får KI nya Ladok?

På KI införs det nya systemet under v. 46 november 2017 (13 - 17 november ).

Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Musikhögskolan och Malmö högskola använder redan det nya systemet. Under våren 2017 och fram till vecka 40 kommer ytterligare sex lärosäten gå över till nya Ladok.

Utbildning i nya systemet

KI kan redan nu använda det nya gränssnittet av nya Ladok för resultatrapportering på grund- och avancerad nivå (för forskarutbildningsnivån finns tyvärr inte möjligheten förrän systemet implementeras i sin helhet i november). Genom den kan vi testa processerna kring rapportering av resultat tillsammans med er utbildningsadministratörer, lärare och examinatorer.

Det ger oss en möjlighet att lära känna systemet, utarbeta nya processer och förbereda utbildningsinsatser. Eftersom förändringen av resultathanteringen påverkar i grunden hur utbildningsadministratörer, lärare och examinatorer kommer att resultatrapportera kommer alla utbildningsadministratörer utbildas i nya systemet under vårterminen 2017. 

Lärare och examinatorer erbjuds en webbutbildning för att all rapportering ska kunna göras i nya systemet under höstterminen 2017. Syftet är att ge tid till diskussioner om arbetsätt och processer innan totalleveransen av systemet kommer.

Utbildning för alla användare under hösten 2017

Under hösten 2017 kommer KI erbjuda utbildning till alla nya och befintliga användare. Utbildningsadministratörer, studievägledare och programhandläggare kommer få utbildning i datorsal medan lärare och examinatorer erbjuds webbutbildning på distans.

Kontakt

Projektledare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se

AdministrationOrganisation