Utlysning av KID-medel

This page in English

Här finns information om den senaste utlysningen. Nästa utlysning av KID-medel sker 2018. 

Vänligen observera att allt som är obligatoriskt kommer att visas på ansökan under fliken "Registrera". Kan ansökningen registreras är alla krav uppfyllda.

Det här är första gången Prisma används till utlysning av KID-medel och vi har noterat några felaktigheter i formuläret. Vi ber om ursäkt för eventuell förvirring.

Utlysningen öppnar 8 augusti – sista ansökningsdag är 26 augusti 2016!

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering av doktorander vid KI. Utlysningen 2016 omfattar 62 ramanslag om 320 000 kr, inklusive indirekta kostnader, per år i maximalt fyra år, vilket ska användas som utfyllnad av lönemedel till doktorander.

Särskild satsning 2016 på KI:s forskarutbildningssamarbeten med National University of Singapore och Nanyang Technological University

I årets utlysning riktas två av ramanslagen till sökande med projekt inom KI:s forskarutbildningssamarbeten med National University of Singapore eller Nanyang Technological University (Singapore).

För dessa två KID-medel gäller att:

 • Ansökan ska avse ett samarbetsprojekt som utvecklats tillsammans med en tilltänkt bihandledare på partnerlärosätet.
 • Det ska tydligt framgå av ansökan, bl.a. av projektplanen, hur samarbetet ska genomföras.
 • Doktorand som rekryteras till tänkt projekt förväntas ingå i det gemensamma doktorandprogrammet (dvs. antas till båda lärosäten)

Process för tilldelning av KID-medel:

 1. De 60 högst rankade ansökningarna tilldelas KID-medel
 2. De två högst rankade bland de återstående som i ansökan angett att de ingår i denna satsning tilldelas KID-medel under förutsättning att de uppfyller punkterna ovan och har minst 17,5 poäng.
 3. Om det inte finns några som kvalificerar sig för de riktade KID-medlen beviljas istället medel till de projekt som rankats som nr 61 respektive 62.

För mer information om samarbetet med National University of Singapore: http://ki.se/en/collaboration/ki-and-national-university-of-singapore och samarbetet med Nanyang Technological University (Singapore): http://ki.se/en/collaboration/singapore-nanyang-technological-university.   

Behöriga att söka KID-medel

 • Huvudhandledare ska vara verksam vid Karolinska Institutet och vid den institution där man planerar att anta doktoranden.
 • Huvudhandledare kan endast medverka som huvudhandledare i en ansökan per utlysningstillfälle, däremot kan man söka som bi-handledare på flera.
 • Om en huvudhandledare förekommer som huvudhandledare på två ansökningar om medel anses båda dessa vara ogiltiga.
 • Sökande handledare ska vara samma handledare som kommer att anges i den individuella studieplanen när doktoranden antas till forskarutbildning.
 • Huvudhandledare som beviljats fakultetsmedel för doktorandförsörjning, dvs inom KID, CSTP eller Forskarskolan i vårdvetenskap, under 2015 är ej behörig att söka KID som huvudhandledare under 2016.
 • En person som söker fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare parallellt i flera pågående utlysningar (KID, CSTP och Forskarskolan i vårdvetenskap) kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna (huvudhandledaren kan själv välja vilken).

Samtliga regler som gäller för handledarskap och forskarutbildning vid KI gäller även för de som får KID. Läs mer om regler för forskarutbildning på KI: https://internwebben.ki.se/sv/regler-och-allman-studieplan.

Instruktioner för utlysningen

KID-medel kommer 2016 att för första gången sökas elektroniskt genom ansökningssystemet KI Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågor. Ta gärna del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma (https://prisma.research.se/) där du sparar dina personuppgifter och ditt CV (om du redan har ett konto i Prisma kan du använda detta för att söka KID-medel). Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom en del av KID-granskarna inte har svenska som modersmål, ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina CV-uppgifter.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella bihandledare som ska medverka i utformningen av ansökan behöver läggas till som medverkande forskare. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Registrera ansökan

När du går in under fliken Registrera ansökan kontrollerar systemet om någon obligatorisk information saknas och informerar om vad som eventuellt behöver kompletteras. Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Ansökan

Då en del av KID-granskarna inte har svenska som modersmål, ska KID-ansökan skrivas på engelska och bör vara skriven på ett sådant sätt att den även kan bedömas av forskare utanför det specifika ämnesområdet.

Det är inte tillåtet att lämna in tidigare beviljad ansökan till ny KID-omgång och två snarlika ansökningar kan komma att beaktas som ogiltiga.

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Forskningsplan (max 5 sidor, inklusive referenslista, Times New Roman 12 p.)
 • Huvudhandledarens och bi-handledarnas meriter
 • Huvudhandledarens publikationslista de senaste fem åren (pdf, max 4 MB)
 • 10 utvalda vetenskapliga arbeten för varje handledare (pdf, max 4 MB)

Endast fullständiga ansökningar kommer kunna registreras och (därefter) behandlas. Det är inte tillåtet att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag kl 23:59. KID-kansliet har ingen möjlighet att ge specifik återkoppling på ofullständiga ansökningar efter sista ansökningsdagen.

Observera! Ansökan ska tillstyrkas elektroniskt av institutionens prefekt. Observera att denna signering sker automatiskt i ansökningsportalen Prisma efter att ansökningsperioden är avslutad. Därmed tillstyrks att både handledare och arbets-/studiemiljön är godkända av institutionen.

Mål för doktorsexamen

Hur doktoranden ska uppnå målen för doktorsexamen enligt högskoleförordningen ska finnas beskrivna i ansökan.

Läs mer om målen för doktorsexamen

Rekrytering av doktorander

Endast personer som ännu inte antagits till utbildning på forskarnivå vid tidpunkten för beslut om tilldelning av KID-medel kan antas till ett KID-projekt.

Observera! Krav på utlysning av doktorandplats gäller alla KID-doktorander. Undantag gäller endast om utbildningen planeras ske helt eller delvis inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än Karolinska Institutet. Sökande anger i ansökan (särskild kryssruta) om obligatoriet inte gäller.

Riktlinjer för utlysning av doktorandplats

Bedömning av ansökningar

Beroende på forskningsprojektets inriktning anger sökande huvudsakligt forskningsområde, metodik och nyckelord. Denna information avgör vilka sakkunniga som kommer att bedöma ansökan.

Bedömningskriterier

Varje ansökan bedöms utifrån fyra kriterier:

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet och potential
 2. Projektets genomförbarhet
 3. Projektets lämplighet som doktorandprojekt
 4. Handledningens kvalitet och potential

Läs mer om bedömning av KID-ansökningar

Ansökningar som poängmässigt hamnar under en fastställd lägstanivå, oavsett ranking, kommer ej att beviljas KID-medel. Lägstanivån är 15 poäng.

Beslut

Beslut om beviljande av KID-medel kommer att fattas av Styrelsen för forskarutbildning i december.

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se