Utbildningsdatabasen Selma

Selma är KI:s utbildningsdatabas för utbildning på grund- och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner, utbildningsplaner samt de program- och kurstillfällen som visas på ki.se och antagning.se/universityadmissions.se. 

Logga in i Selma här

Ansökan om behörighet i Selma

För att få behörighet att arbeta med kursplaner i Selma måste du delta i en användarutbildning samt skicka in en ansökan om behörighet. Ska du arbeta med övriga funktioner i systemet räcker det med att du skickar in ansökan om behörighet. För att kunna logga in i Selma måste du ha ett KI-ID. 

 Behörighetsansökan GUA

För dig som arbetar som grundutbildningsansvarig (GUA) finns det en behörigetsansökan oavsett vilken funktion i Selma som du vill ansöka om behörighet för. 

Behörighetsansökan kursplan

Behörighetsansökan utbildningsplan

Behörighetsansökan kurstillfälle

Behörighetsansökan programtillfälle

Användarutbildning 

För att få tillgång till funktionen för kursplan i Selma måste du delta i en användarutbildning. Du anmäler dig till utbildningen genom att mejla selmasupport@ki.se.

 Ange datum för utbildningstillfälle, namn, institution samt kontaktuppgifter. Ange också om du är kursansvarig lärare, administratör, handläggare som i Selma ska dokumentera beslut om att fastställa kursplaner m.m.

Användarutbildning kursplan höstterminen 2017

Datum     Tid          Plats  

7/9     13.15- 16.30   Universitetsbiblioteket campus Flemingsberg,

lokal: Hypofysen 2 

26/9   13.15- 16.30   Universitetsbiblioteket campus Solna,

lokal: Synapsen 1

12/10 13.15- 16.30   Universitetsbiblioteket campus Flemingsberg,

lokal: Hypofysen 2 

17/10 13.15- 16.30   Universitetsbiblioteket campus Solna,

lokal: Synapsen 1

 

Utbildningen består dels av ett teoretiskt pass där KI:s riktlinjer för hantering av kursplaner gås igenom, dels av ett praktiskt pass där du själv får möjlighet att arbeta med en kursplan i vår testmiljö. Handläggare som i Selma ska dokumentera beslut om kursplan ska sedan delta i ett ytterligare utbildningtillfälle. Selmasupport tar kontakt med dig när du har skickat in blanketten för ansökan om behörighet. 

Deltagarantalet är begränsat till 10 deltagare per utbildningstillfälle. Det är först-till-kvarn-principen som gäller. Om antalet deltagare är färre än fem kan utbildningstillfället komma att ställas in, detta meddelas senast en vecka innan utbildningstilllfället. 

Användarutbildning program- och kurstillfälle samt utbildningsplan

Du behöver inte delta i någon utbildning för att få behörighet att arbeta med kurstillfällen, programtillfällen eller utbildningsplaner i Selma. Du måste dock skicka in en ansökan om behörighet för att få tillgång till Selma. I användarmanualerna finner du detaljerad information gällande processer och hur systemet fungerar. Skulle du vilja ha en individuell genomgång av systemet kontaktar du  selmasupport@ki.se

Kursplan

Skapandet av kursplaner styrs av såväl Högskolelagen som Högskoleförordningen men även av KI:s lokala regelverk Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet.

Ytterligare information om hantering av kursplaner för uppdragsutbildning finner du här.

Manual för arbetet med kursplan i Selma. 

Alla kursplaner som fastställs i Selma visas i KI:s kursplanearkiv.

Beställa kurskod

Innan du kan börja arbeta med en ny kursplan i Selma måste du beställa en kurskod från Selmasupport. Se till att du har läst igenom KI:s riktlinjer för hantering av kursplaner innan du beställer din kurskod. Av riktlinjerna framgår det t.ex. när du ska beställa en ny kurskod och när det räcker med att du reviderar en befintlig kursplan.

Beställning av en ny kurskod sker genom att du fyller i ett beställningsformulär och mejlar det till selmasupport@ki.se. Observera att det finns två olika formulär, ett för uppdragsutbildning och ett för all annan utbildning.

För alla kurser som inte ges inom ett av KI beslutad huvudområde måste SCB-ämnesgrupp anges på beställningsblanketten. En lista över SCB-ämnesgrupper finner du här.

Alla kursplaner som skapas i Selma har en kurskod. Alla kurskoder skapas enligt den kurskodsstruktur som är beslutad inom KI.

Information om inköp av kurslitteratur

Selma är kopplat till universitetsbibliotekets inköpsavdelning. När en kursplan fastställs i Selma skickas information om ingående kurslitteratur till biblioteket. Biblioteket köper in böcker enligt nedanstående principer, beroende på vilken rubrik i Selma som man har valt att placera litteraturposten under.

Obligatorisk litteratur: Till det campus där kursen ges köper biblioteket in fyra exemplar (två veckolån och två daglån). De köper även in ett daglån till det campus där kursen inte ges. 

Rekommenderad litteratur: Biblioteket köper endast ett utlåningsexemplar.

Fördjupningslitteratur: Biblioteket köper endast ett utlåningsexemplar.

Vid frågor om inköp av kurslitteratur, books@kib.ki.se.

Utbildningsplan

Enligt högskoleförordningen ska det för varje utbildningsprogram finnas en utbildningsplan. Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram inom KI ska dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma. Hur utbildningsplaner ska se ut inom KI regleras via Regler för utbildningsplaner för program

Manual för arbetet med utbildningsplan i Selma. 

Alla utbildningsplaner som fastställs i Selma visas i KI:s utbildningsplanearkiv

Kurstillfälle

I dagsläget är det endast fristående kurser och  valbara kurs inom Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen som ska dokumenteras i Selma. De fristående kurserna hanteras centralt, så därför är det endast handläggare som arbetar med Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen som har behov av behörighet för kurstillfällen i Selma.

Manual för arbetet med kurstillfällen i Selma. 

Kurstillfällen för fristående kurser visas på ki.se/utbildning. Läs mer om arbetet med kurstillfällen för fristående kurser här.

Programtillfälle

Inför varje läsår ska uppgifter gällande KI:s program läggas in i programtillfällen i Selma för visning på ki.se/utbildning och antagning.se. Handläggare på institution och programhandläggare i programnämnderna är delaktiga i den processen. 

Manual för arbetet med programtillfällen i Selma.

Programtillfällen för KI:s program visas på ki.se/utbildning. En generell tidsplan för arbetet med programtillfällen finner du här.

Support

Selmasupport kan du kontakta via selmasupport@ki.se eller 08-524 864 59. Telefontid: alla vardagar 09-30 - 11.30. 

Selmasupport svarar främst på frågor gällande användarbehörighet, utbildningstillfällen, användarfrågor kopplat till Selma och kurskodsbeställningar.  

  • Har du frågor gällande riktlinjerna för kursplaner, reglerna gällande utbildningsplaner eller övriga frågor gällande utbildningsformalia kan du vända dig direkt till handläggare på avdelningen för styrelsesstöd och internationella relationer. Maria Bengtsson tel: 08-524 860 44, e-post maria.bengtsson@ki.se eller Bodil Lampén Helgesson tel: 08-524 860 61, e-post: bodil.lampen.helgesson@ki.se
  • För frågor gällande kurslitteratur som du inte kan söka fram via Selma, kontakta books@kib.ki.se.

Är du osäker på vem du ska kontakta, hör av dig till Selmasupport, så hjälper vi dig rätt. 

Driftinformation

Under 2017 kommer Selma att uppgraderas vid tre tillfällen. Under uppgraderingen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

Planerade driftstopp 2017 (med reservation för ändringar)

Datum för driftsättning      Tid      

2017-06-14                                   02.00 - 15.00

2017-11-08                                   02.00 - 15.00

Vecka 46, i samband med driftsättning av nya Ladok, exakta dagar och tid ännnu inte beslutat.

 

     

Observera att uppgraderingen även påverkar visningen av utbildningskatalogen samt Kursplane- och Utbildningsplanearkivet på ki.se.

     

 

     

 

Administration