Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander

This page in English

Syftet med en kurs i medicinsk forskningsetik är att den forskarstuderande ska få en inblick i och förståelse av centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna forskningen.

Syftet är också att den forskarstuderande ska få en bättre förståelse av vad som är god vetenskap samt var gränserna går för vad som är etiskt oacceptabel forskning både vad gäller försök med människor och med djur, samt vad som gäller för forskarens egen hederlighet.

Lärandemål för kurserna

Kunskap och förståelse

Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen:

 • kunna redogöra för forskningsetiska teorier, principer och, i viss mån, riktlinjer
 • kunna visa kunskap angående vanliga forskningsetiska problemsituationer och de etiska verktygen för att hantera forskningsetiska konflikter

Färdigheter

Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen:

 • kunna analysera forskningsetiska konflikter
 • kunna ge hållbara forskningsetiska argument för eller mot ett förfarande

Förhållningssätt

Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen:

 • ha utvecklat ett forskningsetiskt förhållningssätt till andra forskarstuderande, handledare och seniora forskare
 • ha förståelse för hur ett etiskt förhållningsätt uppfattas hos allmänheten

Innehåll

En kurs i medicinsk forskningsetik ska som minimikrav innehålla följande element:

 • Centrala forskningsetiska principer, teorier och argument
 • Försök med människor, innefattande det informerade samtyckets historik och komponenter
 • Försöksdjursetik, innefattande argument för och emot att använda olika djur för forskningsändamål samt de 3 R:en
 • Etikprövningar och forskningsetiska riktlinjer, såsom Helsingforsdeklarationen, deras funktion, tillämpning, möjligheter och begränsningar
 • Grundläggande värderingar för empirisk forskning samt normer för god vetenskaplig sed; i detta ingår vad som är avvikelser från dessa värderingar och normer och som därmed kan klassas som avvikelser från god sed i forskningen
 • Hantering av vetenskapligt författarskap (medförfattarskap, författarordning)
 • Intressekonflikter i forskningen

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

 

Forskarutbildning