Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning har ett övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta innebär ett särskilt ansvar för strategiska frågor för utbildningen på KI som; kvalitetssäkring, pedagogisk utveckling, verksamhetsutveckling, studentinflytande, information och omvärldsbevakning.

Övergripande mål

Styrelsen för utbildning är en av Karolinska Institutets tre centrala verksamhetsstyrelser. Följande övergripande mål är fastställda i Strategi 2018 och i verksamhetsplanen för åren 2016-2018:

  • KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamheten i samverkan med andra professioner.
  • Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har en mycket hög kvalitet och en tydlig forskningsanknytning.
  • KI är ett attraktivt universitet för de främsta studenterna (nationellt och internationellt) samt lärarna.

Läs mer om styrelsens mål och aktiviteter för år 2016-2018 i verksamhetsplanen.

För nyheter och ledare från dekanen för utbildning, läs nyhetsbrevet Utbildningsnytt.

Dekanen har ordet 

Ledare i nyhetsbrevet Utbildningsnytt 5, 2017

Ett nytt läsår har startat! Det är alltid lika roligt att välkomna nya studenter till våra nybörjarprogram och till våra magister- och masterprogram. Att svenska studenter och studenter från världens alla hörn möts på KI är en stor tillgång som vi ska ta tillvara i vår strävan att ha ett internationellt perspektiv i all undervisning.

Att starta upp samarbetet med vår nya rektor har också varit väldigt stimulerande. Jag har under flera möten haft möjlighet att beskriva vår breda utbildningsverksamhet, våra framgångsfaktorer och viktigaste utmaningar.

I början av september fick jag också möjlighet att presentera och diskutera avgörande frågor om våra utbildningar på konsistoriets internat.

Bakom våra framgångar finns sådant som hårt arbetande lärare och handledare som gör ett fantastiskt arbete, ett högt söktryck till programmen, väl utvecklad interprofessionell utbildning, systematiskt arbete med internationalisering, och goda förutsättningar för forskningsanknytning. Men vi har flera utmaningar som vi måste driva med full kraft för att utveckla och säkra kvaliteten på vår utbildning nu och i framtiden. Flera av dessa är utmaningar som styrelsen för utbildning inte kan lösa själva utan som kräver åtgärder på ledningsnivå.

Här en sammanfattning av de utmaningar som jag tagit upp inom KI:s fyra strategiområden:

Medarbetare – Rekrytera fler lärare (professorer och lektorer) för utbildningens behov och skapa bättre pedagogiska karriärvägar.

Infrastruktur – Skyndsamt inrätta en ny enhet för pedagogisk fortbildning och utveckling.

Finansiering – Skapa starkare ekonomiska incitament för att arbeta med utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Samverkan – Skapa bättre samverkan med SLL så att kvalitet och omfattning på VIL säkerställs i nätverkssjukvården.

Såväl rektor som ledamöterna i konsistoriet har visat stort intresse för våra utmaningar och vi har haft bra diskussioner där bl.a. goda erfarenheter från andra universitet lyfts fram. Jag tror att detta har varit en bra inledning i vår dialog med ledningen för att stärka och lyfta fram utbildningen på KI.

En mycket angelägen fråga är arbetet med anledning av det ändrade verksamhetsinnehållet på Karolinska Universitetssjukhuset, och risken att vi inte klarar att nå examensmålen för främst läkarprogrammet. Landstinget och KI har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att säkerställa att läkarutbildningens behov av VFU-platser tillgodoses. Arbetet ska ske snabbt då vård flyttas från sjukhuset, och den högspecialiserade akutmottagningen ska vara implementerad i maj 2018.

Det pågår intensiva diskussioner om hur vi ska införa och övergå till en ny lärplattform (LMS) då Ping Pong måste avvecklas. Implementeringen av ett nytt LMS kommer att ta tid och måste löpa parallellt med en successiv avveckling av Ping Pong som åtminstone kommer finnas kvar under 2018. Redan nu kan vi börja arbete med en översyn och rensning av det material som finns i Ping Pong för att underlätta övergången. Mer information om detta kommer efterhand när olika beslut tas.

Om du har synpunkter på styrelsens arbete eller bra idéer, mejla mig gärna!

Bästa hälsningar

Annika Östman Wernerson
Dekan för Utbildning

Kontakt

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse