Styrdokument

KI är en statlig myndighet och verksamheten regleras av t.ex. högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Förutom dessa lagar och förordningar finns ett antal interna styrdokument. Här finns samlat de interna styrdokument som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

De dokument som finns på engelska finns på den engelska sidan (lägg till länk).

Antagning

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Disciplinärenden/fusk

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Läs mer om disciplinärenden

Etik

Minimimål för etikundervisning
Etikprövning av examensarbeten

Examensarbete

Handledarskap när studenter gör sitt examensarbete utanför KI
Bedömning av examensarbeten

Examination

Riktlinjer vid examination

Läs mer om examination och betygssystem

Förhållningssätt och uppförandekod ”code of conduct”

Förhållningssätt och uppförandekod

Internationalisering

Engelsk benämning av utbildningsnivåer
Handlingsplan för internationalisering av utbildning
Etiska riktlinjer för internationella samarbeten
Bedömningsgrunder vid samverkan med utländska universitet
Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grundnivå och avancerad nivå
Ansvarsfördelning internationella frågor

Läs mer om internationalisering

Klassificering av kurser

Klassificering av kurser vad avser utbildningsområde – anvisningar
Klassificering av kurser vad avser utbildningsområde – riktlinjer

Kvalitetsutvärdering

Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kursplaner

Riktlinjer för kursplaner

Kurswebb

Riktlinjer för kurswebbar

Studenträtt

Information till studenter om studenträtt

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanden

Utbildningsplaner

Regler för utbildningsplaner

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Handläggningsordning: avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

Överklaganden

Anvisningar för överklaganden av tillgodoräknande, undantag från behörighetsvillkor samt studieuppehåll

 

Interprofessionella kurser och andra programöverskridande kurser, anvisningar (lägg till länk)

Tillgodoräknandeordning (lägg till länk)

Tillgodoräknande (överklagande), undantag från behörighetsvillkor och studieuppehåll (lägg till länk

Klassificering av styrdokument

Vid KI delas styrdokument in i fyra olika dokumenttyper:

  • riktlinjer
  • handlingsplaner
  • regler
  • anvisningar

Läs mer i Regler för styrdokument vid Karolinska Institutet

KI:s övriga styrdokument

Här finns KI:s övriga styrdokument samlat.

Lagar och förordningar

Högskolelagen

Högskoleförordningen

Hälso- och sjukvårdslagen

Länkar till relevanta myndigheter och andra organisationer

Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet

Universitets- och högskolerådet

Socialstyrelsen

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)

Riktlinjer