Söka medel för fristående forskarutbildningskurser

This page in English

Forskarutbildningskurser ska i första hand ges inom ramen för ett eller flera forskarutbildningsprogram eller inom forskarskolor och därmed finansieras via dessa. För övriga s.k. fristående kurser finns möjlighet att ansöka om medel från Styrelsen för forskarutbildning. Detta sker en gång per termin via Kurs- och programkommittén.

Aktuella datum för att ansöka om medel för fristående kurser

Blankett för ansökan om medel för fristående kurser (skickas till doctoralcourses@ki.se)

Budgetmall vid ansökan om medel för fristående kurser utöver schablonbelopp eller för kurser som överstiger 3 hp.

Kurser som kan beviljas finansiering från kommittén

Typ av forskarutbildningskurser som kan beviljas finansiering av Kurs- och programkommittén under Styrelsen för forskarutbildning

 1. Allmänvetenskapliga kurser enligt allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå (märkta med * i LADOK).
 2. Kurser som stödjer tillämpning av statistiskt kunnande (t ex statistik med R och diverse stora statistikprogram) över forskarutbildningsprogrammens gränser.
 3. Kurser som behövs för vissa doktorander enligt allmänna studieplanen: inom försökdjurskunskap, människans biologi eller sjukdomslära, och grundläggande laboratoriesäkerhet.
 4. Kurser som inte passar in i ett eller flera av KIs program på forskarnivå men som uppfyller följande kriterier:
  a. Det finns ett doktorandunderlag på KI för kursen.
  b. Kursen är av betydelse för doktorander från ett flertal forskargrupper.

Att kriterierna 4 a-b uppfylls ska kunna styrkas/motiveras.

Schablonbelopp och villkor för medelstilldelning

För kurser som ges från och med HT 2014 gäller schablonbelopp enligt tabellen nedan upp till 3 hp (motsvarande upp till två kursveckor på heltid). Observera att schablonbeloppen är justerade och nu inkluderar INDI. För längre kurser bedöms medelsansökningar utifrån redovisad lärarinsats och budget.

Kurser som ges direkt på styrelsens uppdrag (t ex allmänvetenskapliga kurser) ges en högre schablon eftersom institutionens egenintresse i sådana kurser kan antas vara lägre.

Ersättning ges för de tre första kategorierna sökande enligt urvalskriterierna, nämligen KI-doktorander, doktorander från andra nationella eller internationella lärosäten, samt KI-post docs*.

I beslutet om tilldelning av medel anges det beviljade beloppet med ett villkorat minimiantal doktorander och KI post docs* som måste uppfyllas för att ge full ersättning. Om färre än fastställt minimiantal genomfört kursen och examinationen (dock inte nödvändigtvis med godkänt resultat) reduceras medelstilldelningen enligt en viss princip, se Rekvirering av medel.

*Nytt från och med VT 2014 är att ersättning även ges för deltagande KI post docs.

Schablon för medelstilldelning till KIs institutioner (inkl. INDI) för anordnande av forskarutbildningskurser från och med HT14:

Kursens omfattning Kurser som ges på institutionens initiativ Kurser som ges på uppdrag från Styrelsen för forskarutbildning
1,5 hp 65 000 kr 80 000 kr
3 hp 130 000 kr 155 000 kr

Vad tilldelade kursmedel kan användas till

Kursgivande institution har möjlighet att ansöka om medel för att täcka vissa kurskostnader såsom:

 • Lärarkostnader (interna och externa)
 • Administration
 • Undervisningsmaterial (ej kurslitteratur)
 • Undervisningslokaler

Utöver schablon kan kurskommittén ersätta extraordinära kostnader, till exempel kostnader för externa lärare med unik kompetens, laboratorieverksamhet som kräver extra resurser och särskilt material. Kursmedel kan ej användas för kostnader rörande catering/förtäring.

Särskilda förhållanden som gäller forskarutbildningskurser:

 • ger inte ersättning enligt håp-systemet
 • ingår inte i fördelning av fakultetsmedel enligt den s.k. aktivitetsnyckeln
 • ska följa kursplan som fastställs av Styrelsen för forskarutbildning
 • kurser som finansieras genom Styrelsen för forskarutbildning via forskarutbildningsprogrammen eller som fristående kurser ska annonseras brett via forskarutbildningens kurskatalog 

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

ForskarutbildningKursLärare