Selma och nya Ladok

Selma har anpassats för att fungera med nya Ladok. 

Vid frågor, mejla selmasupport@ki.se 

Förändringar i Selma 

Här listas de största förändringar som kommer att ske i Selma. Förändringarna beror till stor del på att Selma har anpassats till nya Ladok. Användarmanualerna kommer att uppdateras under dagen (20/11). 

Överföring av kursplan från Selma till Ladok 

Anpassade Selma: Kursen kommer inte att föras över till Ladok när en kursplan fastställs, utan överföringen kommer att ske först när det finns ett kurstillfälle skapat i Selma. Kurstillfällen för alla programkurser för vårterminen 2018, förutom för valbara kurser inom sjusköterskeprogramen, kommer att skapas centralt av Systemförvaltningsgruppen (UFS). Visningen av kursplaner i Kursplanearkivet kommer dock fortsatt att ske i samband med att kursplaner fastställs i Selma. 

Fliken för moment förändras och får benämningen modul

Gamla Selma: Om en kurs är indelad i moment (poängsatta delar som examineras var för sig) läggs momenten in i kursplanen i fliken Moment i Selma. Dessa moment läggs sedan manuellt (av Systemförvaltningsgruppen, UFS) in i kursen i Ladok, som provuppsättning och prov. Vid revidering av moment i kursplanen i Selma läggs en ny provuppsättning upp i kursen i Ladok.

Nya Selma: I nya Ladok ersätts begreppet prov av begreppet modul. Därför har flike Moment i Selma ersättas av fliken Modul. Uppgifterna gällande modul i en fastställd kursplan kommer per automatik att föras över till kursen i nya Ladok. I kursplanen som visas i kursplanearkivet på ki.se kommer rubriken dock fortsatt att vara Moment, så du behöver inte ändra löpande text där du har skrivit moment i kursplanen. 

Även i de fall en kurs inte är indelad i moment kommer nya Ladok att kräva en modul. Därför kommer man i Selma alltid att behöva att skapa en modul med samma namn, omfattning och betygsskala som kursen. Vi arbetar för att få till en bättre lösning gällande detta, så att en modul skapas per automatik om man markerar att kursplanen inte är indelad i moment. En sådan lösning kommer tyvärr inte att vara på plats vid driftsättningen av anpassade Selma.  

Nytt fält i beställningsblanketten för kurskod

Om en kurs ges på grundnivå måste man på beställningsblanketten ange om det är en grundkurs (en kurs som endast kräver gymnasiebehörighet) eller en fortsättningskurs.  

Ändrat datum för deadline för fastställande av kursplaner

Sista datum för fastställande av nya kursplaner/revidering av kursplaner inom program för HT18  har ändrats till 15 april 2018. Sista datum för fastställande av nya kursplaner/revidering av kursplaner inom program för VT19  har ändrats till 1 november 2018.