Selma och nya Ladok

Vid driftsättning av nya Ladok kommer Selma att stängas. Selma kommer också att anpassas för att fungera med nya Ladok. 

Vid frågor om detta, mejla selmasupport@ki.se 

Selma kommer att vara stängt under perioden 8 november till 17 november

Orsaken till stängningen är att KI ska byta ut studiedokumentationssystemet Ladok till ett nytt Ladok-system. Selma är stängt från och med den 8 november eftersom att det nationella Ladok-projektet rekommenderar att de integrationer som skriver till Ladok stängs ner veckan innan driftsättning. Selma är en sådan integration, bl.a. kursplaner som fastställs i Selma förs över till Ladok. Deadline för fastställande av kursplaner har på grund av detta ändrats till 7/11.  Läs mer om nya Ladok här:

Visningen av KI:s utbildningsutbud på ki.se/utbildning kommer dock att visas som vanligt under den period som Selma är stängt. 

Förändringar i Selma 

Här listas de största förändringar som kommer att ske i Selma. Alla förändringar beror på att Selma måste anpassas till nya Ladok. Användarmanualerna kommer att uppdateras, och viss information kommer även att skickas ut via Selma sändlista och till UN/PN-adresserna när vi närmar oss driftsättningen. 

Överföring av kursplan från Selma till Ladok 

Idag: När en kursplan fastställs i Selma skapas det per automatik en kurs i Ladok, med samma basdata som kursplanen har i Selma. Kursplanen visas även i Kursplanearkivet på ki.se.

Anpassade Selma: Kursen kommer inte att föras över till Ladok när en kursplan fastställs, utan överföringen kommer att ske först när det finns ett kurstillfälle skapat i Selma. Kurstillfällen för alla programkurser för vårterminen 2018, förutom för valbara kurser inom sjusköterskeprogramen, kommer att skapas centralt av Systemförvaltningsgruppen (UFS). Visningen av kursplaner i Kursplanearkivet kommer dock fortsatt att ske i samband med att kursplaner fastställs i Selma. 

Fliken för moment förändras och får benämningen modul

Idag: Om en kurs är indelad i moment (poängsatta delar som examineras var för sig) läggs momenten in i kursplanen i fliken Moment i Selma. Dessa moment läggs sedan manuellt (av Systemförvaltningsgruppen, UFS) in i kursen i Ladok, som prov. Vid revidering av moment i kursplanen i Selma läggs en ny provuppsättning upp i kursen i Ladok.

Anpassade Selma: I nya Ladok kommer begreppet prov att ersättas av begreppet modul. Därför kommer fliken Moment i anpassade Selma att ersättas av en ny flik som har benämningen Modul. Uppgifterna gällande moment/modul i en fastställd kursplan kommer per automatik att föras över till kursen i nya Ladok. I kursplanen som visas i kursplanearkivet på ki.se kommer rubriken dock fortsatt att vara Moment.

Även i de fall en kurs inte är indelad i moment kommer nya Ladok att kräva en modul. Därför kommer man i Selma alltid att vara tvungen att skapa en modul med samma namn och omfattning som kursplanen, även om kursen inte är indelad i moment. Vi arbetar för att få till en bättre lösning gällande detta, så att en modul skapas per automatik om man markerar att kursplanen inte är indelad i moment. En sådan lösning kommer tyvärr inte att vara på plats vid driftsättningen av anpassade Selma.  

Nytt fält i beställningsblanketten för kurskod

Om en kurs ges på grundnivå måste man på beställningsblanketten ange om det är en kurs som endast kräver gymnasiebehörighet eller inte. 

Ändrat datum för deadline för fastställande av kursplaner

Sista datum för fastställande av nya kursplaner/revidering av kursplaner inom program för VT18  har ändrats till 7 november. Datumet är när beslutet om att fastställa kursplanen ska vara dokumenterat i Selma av handläggare på programansvarig institution eller programhandläggare i PN. Att datumet har ändrats för denna termin beror på driftsättningen av nya Ladok.