Ruth och Richard Julins stiftelse

This page in English

Ruth och Richard Julins stiftelse utlyser härmed forsknings- och resebidrag.

Ändamål

Stiftelsen ändamål är att främja medicinsk forskning, företrädesvis inom gastroenterologi och hepatologi. Medel kan sökas för såväl forskningsprojekt som för resor till andra forskningsinstitut för att förvärva nya kunskaper och metoder. Ansökningar för resor till konferenser och liknande beviljas inte.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare samt doktorander som förväntas disputera under innevarande kalenderår. I det senare fallet skall intyg från handledare bifogas.

Bidrag för samma projekt kan utgå högst fem gånger. Den sökande som tidigare erhållit medel ur stiftelsen ska bifoga en progressrapport.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 100 000 och 150 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 24 januari – 7 februari 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i maj.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera bilagor bifogas:

  1. Handledarintyg, i det fall den sökande ännu inte disputerat. Intyget ska styrka tidpunkten för den planerade disputationen
  2. Progressrapport, obligatoriskt för den som tidigare tilldelats medel ur Ruth och Richard Julins stiftelse (max 2 A4-sidor).

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se