Rapporter om lika villkor

Här hittar du rapporter som berör området lika villkor inom Karolinska Institutet.

Not the chosen one - gender, ethnicity and power in research careers

KI har erhållit medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan för projektet "Mentor4Equality". Inom ramen för ett mentorsprogram har adepterna (16 doktorander och postdoktorer) undersökt villkoren för att göra forskarkarriär vid KI utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det huvudsakliga målet med projektet är att generera kunskap om mekanismer och strukturer som motverkar jämställdhet och jämlikhet i samband med forskarutbildningen och postdoktorsperioden. Kunskapen tillvaratas genom att förslag till åtgärder utarbetas. Utifrån projektet har även ett kunskaps- och diskussionsunderlag ”Not the chosen one - gender, ethnicity and power in research careers” producerats. 

Kunskaps- och diskussionsunderlag: Not the chosen one - gender, ethnicity and power in research careers

Arbetsmiljö och funktionshinder - eller den komplexa arbetsförmågan

Under 2013 genomfördes en satsning enligt KI:s handlingsplan för lika villkor 2012-2015 med fokus på diskrimineringsgrunden funktionshinder. Det övergripande syftet var att förebygga arbetslöshet och utanförskap genom att kartlägga behov av möjliga åtgärder på arbetsplatser för anställda med funktionsnedsättning. Pilotprojektet var ett samarbete med institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterap. Rapporten presenterades och diskuterades vid två möten med HR-ansvariga m.fl. i december 2013. 

Rapport: Arbetsmiljö och funktionshinder

Föräldraskap och akademisk karriär? 

En studie om föräldraskap bland doktorander på KI enligt handlingsplanen för likabehandling. Genomförd under hösten 2011 och våren 2012. 

Rapport: Föräldraskap och akademisk karriär

Passa och passa in. Om manlighet, fotboll och utbildningsval

”Spelar roll – fotboll och utbildning i samverkan” är ett sam­arbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och AIK pojkfotboll. Projektet handlar om att försöka förstå de mekanismer som styr unga killars utbildningsval med bakgrund i att 76 procent av grundutbildningsstudenterna på Karolinska Institutet är kvinnor och alla utbildningar är könsmässigt snedfördelade. Denna bok visar resultat från en enkätstudie, intervjuer och en gruppdiskussion med spelarna i pojkfotbollslaget JA Tipselit i AIK. Utgiven 2011.

Rapport: Passa och passa in - om manlighet, fotboll och utbildningsval

Det ligger i vår profession att beakta likabehandling

En kartläggning av likabehandlingsperspektiv i Karolinska Institutets utbildningsprogram under 2009.

Kartläggning: Det ligger i vår profession att beakta likabehandling

Vidgade perspektiv i utbildningen

Sjuksköterske- och läkarstudenter granskar sin utbildning utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, religion och funktionshinder. Från 2006.

Rapport: Vidgade perspektiv i utbildningen

Studiemiljö och kön

En enkätundersökning om sexuella trakasserier bland grundutbildningsstudenter vid Karolinska Institutet. Genomförd vid Karolinska Institutet 2002 och bearbetad 2003.

Rapport: Studiemiljö och kön

Övriga rapporter

Diskriminering vid rekryteringsprocessen

Rapport