Projekt Samordnad IT-drift

This page in English

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI har sedan en tid pågått i projektet Samordnad IT-drift. Det syftar till att mer aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en mer enhetlig IT-drift och stabilare hantering av IT-miljön på Karolinska Institutet. Projektet leds av den centrala IT-avdelningen på uppdrag av KI:s ledning. 

Bakgrund till projektet

Ansvaret för IT-hantering inom KI är idag splittrat vad gäller såväl verksamhetsnära IT-stöd och infrastruktur som drift, lagring och nätverk. IT-avdelningen (ITA) har främst ansvarat för grundläggande nätverksstruktur och nätåtkomst samt drift av centrala, administrativa system som till exempel HR- och lönesystem, ekonomi- och inköpsapplikationer, e-post och kalenderfunktioner.

De lösningar som erbjudits institutionerna centralt vad gäller behov av servrar, lagring, backup, lokala nätverk och klienter har varit begränsade eftersom ansvaret för merparten av IT-relaterade frågor formellt sett har legat hos respektive institution. Detta har lett till att IT-miljön på KI ser väldigt olika ut på institutionerna och det har saknats samordning inom IT. Många institutioner har dessutom behövt köpa hårdvara och underhålla servrar och mjukvara på egen hand - något som krävt resurser i form av både tid och dyra investeringar.

Under 2013 fattade Konsistoriet beslut om att genomföra projektet Samordnad IT-drift. Detta gjordes bland annat för att få en bättre överblick över KI:s IT-investeringar och därmed kunna dra nytta av samordningsvinster samt på grund av de ökade krav som ställs på IT-säkerhet. Dåvarande universitetsdirektör gav ITA i uppdrag att verkställa genomförandet.

Några mål med projektet Samordnad IT-drift

  • Att erbjuda institutionerna ett övertagande av lokal IT-drift i form av till exempel server- och lagringshantering.
  • Att öka säkerheten för behörigheter, åtkomst, internettrafik och skydd av känslig data.
  • Att erbjuda standardiserade bastjänster och minska kostnader för hårdvaruinköp för institutionerna.
  • Att etablera en ändamålsenlig förvaltningsmodell som klarar att hantera institutionernas varierande krav och behov.


Successivt avser ITA att bredda sitt utbud av tjänster. Inledningsvis ligger fokus främst på grundläggande infrastrukturella tjänster som:
 

  • Virtuella servrar, som Windows och Open source
  • Lagring, i form av hemkataloger och avdelningsgemensamma ytor samt lagring av stora datamängder, främst forskningsdata
  • Backup, i form av servrar och klienter
  • Nätverk
  • Databashotell
  • Printserver

Dessutom erbjuds standardklienter, KI-dator, med central support och distribution av programvaror. Olika modeller erbjuds, både PC och Mac.

Fas 1: Pilotprojektet

Projektet Samordnad IT-drift genomfördes först som pilotprojekt på två institutioner; institutionen för laboratoriemedicin (LabMed) och institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa). Syftet med piloterna var att förbättra och komplettera de processer och rutiner som ITA behöver för att kunna leverera IT-baserade tjänster på ett effektivt sätt. Detta berör både inledande behovsanalys och den därpå följande leveransen. Pilotprojekten omfattade hela cykeln från inventering till färdig leverans av tjänster.

Pilotprojektet hos LabMed var begränsat i sin omfattning och berörde främst servertjänster, lagring och Active Directory. Hos FyFa gjordes ett mer fullständigt övertagande av all serverdrift och även etablering av nätverk för datorer i labben.

Fas 2: Huvudprojekt 

Hos PHS har ITA sedan 1:a februari 2016 ansvaret för all IT-drift, inklusive användarsupporten. PHS IT-ansvarige tillhör numera organisation på ITA. PHS övergår successivt också till att beställa sina datorer, både PC och Mac, via ITA.

För Campus Flemingsberg är arbetet med klientmigrering är i full gång. Leveransen omfattar både support, serverdrift och klienthantering. För DentMed tillhandahåller ITA serverdrifttjänster.

Mer information om projektet IT Service Syd på Campus Flemingsberg.

För Biomedicuminstitutionerna är inventering gjord och migreringar av datorer är igång på flera institutioner. 

Även KM, Komparativ Medicin, har nu serverdrift och klienthantering via ITA. SÖS, Södersjukhuset, är också igång med både serverdrift och arbete med att låta ITA hantera klientsupporten. Här har ITA ett samarbete med SLL, som äger det fysiska nätverket till vilket alla användare är anslutna.

Många medarbetare från KI flyttar in i U2-labbet på sjukhussidan. ITA har en koordinatörsroll för att säkerställa att IT-miljön kommer att fungera för KI-anställda.

Frågor och svar

Se sidan Frågor och svar för mer information om projektet.

Kontakt

Kontakta gärna IT-direktör Gustaf Risling eller projektledare Jan Värmon om du vill veta mer om projektet.

Avdelningschef

Gustaf Risling

Telefon: 08-524 860 95
Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
E-post: gustaf.risling@ki.se

Konsult

Jan Värmon

Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
E-post: jan.varmon@ki.se