Pågående projekt på IT-avdelningen

This page in English

IT-miljön på KI moderniseras

Det pågår flera stora projekt under ledning av IT-avdelningen (ITA) som syftar till att förbättra och modernisera IT-miljön på Karolinska Institutet. Med en modern och stabil IT-plattform kan ITA erbjuda institutioner och Universitetsförvaltningen kostnadseffektiva och funktionella tjänster inom IT.

Parallellt med detta arbete utvecklar ITA paketerade tjänster att erbjuda verksamheten, som till exempel standardiserade klienter, klientstöd och utökad support, lagring, backup, nätverk och övervakning.

Bland sådant som genomförts under 2016 kan nämnas:

  • KI Share: en plattform baserad på Microsoft Sharepoint för att stödja projektarbete och även dela dokument
  • En ny backuplösning för säkerhetskopiering av dokument och andra filer
  • Ny struktur på lagringsytor i den centrala datamiljön gör det enklare att tillhandahålla lagringsutrymme för institutionerna som även möjliggör delning av dokument med både interna och externa användare
  • En ny VPN-lösning, som först införts som en pilot på UF. Utrullning för hela KI sker under 2017
  • Paketering av lagrings- och andra tjänster, med tjänstebeskrivningar och beställningsformulär
  • Virtuellt KI-nät inom SLLs fysiska nät på sjukhussidan

Allt fler har dessutom anslutit sig till ITA:s ärendehanteringssystem Nilex. Bland användarna, förutom ITA själva, finns exempelvis Fastighetsavdelningen, Komparativ Medicin, Kommunikationsavdelningen och Ekonomiavdelningen.

Under 2016 slöts också två viktiga avtal. Dels med Keyman, som är en konsultmäklare, dels med Axians som är en driftpartner och ”förlängd arm” till ITA. Hela KI kan avropa IT-konsulter från avtalet med Keyman.

Stora projekt under 2017

Samordnad IT-drift

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI drivs i form av ett projekt kallat Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att mer aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en enhetligare IT-drift och stabil hantering av IT-miljön på KI. Leverans av grundläggande, infrastrukturella bastjänster med lagring, klienthantering, nätverk mm är i full gång hos institutionerna i Campus Syd och motsvarande arbete har inletts för Biomedicum.

Mer information om Samordnad IT

Microsoft Azure och Office 365 för anställda och doktorander

ITA för diskussioner med Microsoft för att påbörja arbetet med att ta fram den tekniska arkitektur som behövs för att kunna använda tjänster från Azure och Office 365.

ITA har fått frågor om möjligheten för institutioner, forskargrupper, anställda/doktorander att beställa dessa tjänster redan nu men det är alltså inte möjligt.

Planerat erbjudande av Azure på KI

ITA planerar att i ett första skede erbjuda institutionerna en stor valfrihet kring de tjänster som finns inom Azure. Genom att designa en lösning som är decentraliserad men som ändå sitter ihop på en aggregerad KI-nivå hoppas ITA kunna underlätta uppföljning av använda tjänster och kostnader för respektive institution.

För närvarande utvärderar KIB och Odonten designen.

Planerat erbjudande av Office 365

ITA planerar att i ett första skede migrera sin e-posthantering till Office 365 för att säkerställa stabil och säker drift samt erbjuda möjlighet till större lagring av e-post. Därefter kommer även möjligheten att ladda hem Officepaketet för privat bruk att aktiveras för KI:s personal och doktorander. Notera att studenter sedan tidigare har tillgång till Office 365.

I ett andra skede kommer de tjänster och funktioner som finns inom ramen för Office 365 att utvärderas och ITA tar då gärna emot feedback på tjänsterna från KI:s verksamhet.

ITA avser att vara klara med första skedet (migrera e-posthanteringen) under 2017 och därefter påbörja det andra skedet med tjänster och funktioner inom Office 365.


Har ni frågor eller funderingar kring Azure eller Office 365 eller har lust att vara med och utvärdera tjänsterna, vänligen kontakta ITA via it-support@ki.se.


Fortsatt arbete med förbättrat nätverk på KI:s båda campus

ITA moderniserar KI:s nätverksinfrastruktur genom att uppföra ett nytt nätverk på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Det nya nätverket skapar möjligheter att effektivt och snabbt kunna hantera stora datamängder, till exempel forskningsdata. Samtidigt med prestandaförbättringar kommer säkerheten och skydd mot intrång att förbättras. Det nya nätverket kommer att färdigställas successivt och införs både på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Integrationsplattform

Många IT-system är kopplade till varandra. I den befintliga miljön har dessa kopplingar skett med s.k. point-to-point-förbindelser. Vid behov av hopkoppling har kod specialskrivits vid varje tillfälle. Nu införs en integrationsplattform, vilket innebär att hopkoppling sker med standardiserade gränssnitt via plattformen. Regler för hur system tillåts kommunicera med varandra är därmed bestämda och kodningsbehovet minimeras. Bland viktiga effekter blir dels att arbetet går fortare, dels blir det markant enklare att uppgradera olika system utan att behöva koda om hela kopplingen. Ett av de första systemen att använda den nya plattformen blir Ladok3. Integrationsplattformen är beräknad att levereras under 2017.

Identitets- och behörighetshantering

Många personer på KI har mer än en roll och arbetar på mer än ett ställe. För att erhålla rätt behörigheter till IT-system behövs ett behörighetssystem som både baseras på både roller och olika attribut. Dagens system grundar sig enbart på organisationstillhörighet, vilket gör att vid sökning i KIMKAT kan en person återfinnas med flera organisationstillhörigheter, utan att det framgår var huvudanställningen eller anknytningen finns. Den nya plattformen, IDAC, beräknas att levereras under 2017.

Mer information om IDAC