Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning inom geriatriken.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som disputerat under de senaste 7 åren inom ovanstående ämnesområde. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Bidrag beviljas vanligen maximalt tre gånger totalt ur Loo och Hans Ostermans stiftelse.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 150 000 kronor per person. 

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 10 – 24 januari 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Den sökandes roll i forskningsprojektet ska noggrant beskrivas. Medel kan beviljas för samma projekt i upp till 3 år. Sökande som tidigare fått medel för ett projekt under 3 år i följd, och nu söker för ett annat projekt, måste tydligt motivera hur aktuellt projekt på ett betydande sätt skiljer sig från det föregående.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post senast i april.

Bilagor

Den som tidigare har mottagit forskningsmedel ur Ostermans stiftelse för samma projekt som det nu aktuella, ska bifoga en progressrapport (max 3 A4-sidor). Observera att ansökan diskvalificeras från bedömning om sådan rapport saknas för den som tidigare fått utdelning för samma projekt.

Bilagor ska skickas in via KI Prisma.