KI Konferenser

This page in English

Karolinska Institutet Conferences syftar till att utöka och professionalisera kommunikationsarbetet kring de vetenskapliga konferenser och symposier som anordnas av KI:s forskare.

Satsningen genomförs som ett led i att bejaka efterfrågan av ett strategiskt och praktiskt kommunikationsstöd till organisationens mötesarrangörer samt för att få en bättre spridning av KI:s högkvalitativa arrangemang och dess vetenskapliga innehåll. Till grund för initiativet står jubileumsårets lyckade satsning på att stödja arrangörerna av de så kallade ”200-årssymposierna”, som fick stort gehör såväl inom som utanför KI. En förebild för utvecklingen av konceptet är bland annat Nobelstiftelsens symposieserie som initierades 1965.

Vilket stöd erbjuds?

Kvalificerade mötesarrangörer erbjuds ett professionellt kommunikationsstöd inom:

  • marknadsföring
  • grafisk formgivning
  • pressbearbetning.

De möten som omfattas av konceptet utmärks bland annat genom användandet av Karolinska Institutet Conferences officiella stämpel samt särskilda kommunikationsinsatser i interna och externa kanaler. Dessa kommunikationsinsatser signalerar att arrangemanget är särskilt utmärkande för KI och ska vara en garant för att kravet om hög vetenskaplig standard är uppfyllt.

Hur fungerar det?

De medarbetare som planerar ett vetenskapligt arrangemang skickar in en ansökan till Karolinska Institutet Conferences beredningsgrupp. Inkomna ansökningar bedöms utifrån ett antal urvalskriterier, varefter de beviljas eller avslås av den dekanus inom vars ämnesområde mötet faller. Huvudkriterier:

  • Karolinska Institutet ska vara huvudorganisatör.
  • Programmet ska vara riktat mot en professionell publik inom forskning och/eller lärande.
  • Programmet ska bestå av ett antal punkter samt inkludera externa föreläsare.
  • Programmet ska ha en viss ”vetenskaplig höjd”.

Ansökan

Ansökan bör vara inlämnad cirka 3 – 6 månader före aktuellt datum och ska vara underskriven av prefekt eller motsvarande. Ansökningsformulär finns som pdf under rubriken "Dokument" nedan. 

Organisation

Karolinska Institutet Conferences genomförs på uppdrag av rektor i nära samarbete med dekanus och styrelsen för forskning, utbildning och forskarutbildning. Beredningsgruppen består av Katarina Sternudd, kommunikationsstrateg forskning och Ulrika Widegren, rektors vetenskapliga sekreterare. Handläggande organ är Kommunikationsavdelningen vid Universitetsförvaltningen. Det praktiska arbetet utförs av Akademikonferens

Kontakt

Akademikonferens
Tel: 08-524 833 00
E-post: akademikonferens@ki.se

Länkar