Karolinska Institutets Forskningsstiftelser 2018 - 2019

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag för forskning ur Karolinska Institutets Forskningsstiftelser.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på yngre forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor per år och behöriga att söka dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren (från 2011 och framåt). Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, x – xx april 2018. Ansökan stänger klockan 14.00.

Projektbeskrivningen i ansökan ska vara max 3 500 tecken, vilket motsvarar cirka 1 A4-sida. Inga bilagor ska bifogas i denna utlysning.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och avser finansiering under 2 år. Beslut meddelas samtliga sökande via e-post i mitten av november.

Bedömningskriterier

Varje individuellt projekts kvalitet bedöms enligt följande kriterier:

  1. Forskningsprogrammet
  2. Publikationer
  3. Den sökandes roll som handledare för aktiva doktorander och postdocs under de senaste 2 åren.