Hållbar upphandling

This page in English

Enligt LOU finns möjlighet för upphandlande myndigheter beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Exempel på social hänsyn kan vara social integration eller etiska principer för handel. Exempel på miljöhänsyn kan vara miljö- och hälsoegenskaper hos laboratoriekemikalier eller vissa bromerade flamskyddsmedel.

Om krav ska ställas med avseende på dessa hänsyn får avgöras från fall till fall och bör avgöras i samband med behovsanalysen. Vägledning i dessa frågor finns bland annat på Miljöstyrningsrådets hemsida. I arbetet med sådan hänsyn ska du ta hänsyn till följande punkter:

  • krav som ställs måste vara förenliga med grundläggande principerna
  • krav måste bedömas som rimliga och ha ett naturligt samband med det som ska upphandlas
  • krav måste vara mätbara och möjliga att kontrollera följa upp för den upphandlande myndigheten.