Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning, företrädesvis inom flygmedicin.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja medicinsk forskning företrädesvis inom flygmedicin och närliggande ämnesområden. Det kan exempelvis röra sig om kroppens reaktion på syrebrist, ändringar av atmosfärtrycket eller förändringar av tyngdkraftens riktning och storlek. Detta utesluter inte frågeställningar som saknar direkt koppling till flygmedicin, men som har betydelse för detta område.

Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander antagna vid Karolinska Institutet och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet. 

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 200 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 21 februari – 7 mars 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av maj.