För dig som är chef på LIME

Checklistor

På filservern Common/LIME-intra finns checklistor som är tänkt som ett stöd för dig som chef när en medarbetare börjar eller slutar.

Medarbetarsamtal - nya riktlinjer 2016

Från och med 2016 gäller nya riktlinjer för medarbetarsamtal. De ersätter tidigare riktlinjer för utvecklingssamtal. Riktlinjerna för lönesättning (Lönen som styrmedel) har uppdaterats och bland annat tillförts en tydlig skrivning om jävssituationer.

Syftet med de nya riktlinjerna är att förenkla och förtydliga processen (performance management) och kopplingen mellan samtal om förväntat resultat och faktiskt resultat kopplat till lön. Förhoppningsvis medför detta att fler medarbetare har dessa samtal framöver (70 % i snitt för hela KI i senaste medarbetarundersökningen).

Nedan finns de nya riktlinjerna inklusive bilagor samt preliminärt PP material:

Arbetsmiljö

Ny föreskrift (2016) om organisatorisk och social arbetsmiljö

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.