Examination

På denna sida finns information om reglerna som styr betygsärendet, dvs när examinator sätter betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen. 

Regler för examination

För att du som examinator ska kunna fullgöra dina uppgifter på ett rättsäkert sätt behöver du känna till reglerna i högskoleförordningen, förvaltningsrättsliga regler  m.m. Du behöver också kunna KI:s riktlinjer vid examination. Ett mycket bra dokument är Universitetskanslerämbetes vägledning, Rättssäker examination, där det finns tolkningar och förtydliganden av hur reglerna ska tillämpas. 

Exempel på rubriker i vägledningen: 

  • examinatorns uppgifter och regelverket (höskoleförordning, förvaltningslagen m.m.)
  • kursplanens betydelse
  • examinationsformer
  • anonyma prov
  • val av examinationsdag

Examinator

Med examinator menas lärare som bestämmer betyg. Examinator utses av prefekt för en bestämd tid, tex. ett läsår, se nedan om utseende av examinator.

Examinatorn ska vara lärare. Den som är anställd som lärare vid ett annat svenskt lärosäte kan utses till examinator vid KI, men måste ha en anställning på detta andra lärosäte. För att andra personer ska kunna vara examinatorer vid
KI måste de vara anställda. För olika anställningsformer för lärare ta kontakt med insititutionens administrativa chef/personalansvarig.

Utseende av examinator

Styrelsen för utbildning  har delegerat till prefekt att utse examinator. Examinator ska utses för en bestämd tid, t.ex. ett läsår. Vidaredelegation kan ske till grundutbildningsansvarig på institutionen (GUA). Arbetet med att formulera eller rätta tentamensskrivningar, bedöma projektarbeten/ examensarbeten eller muntligt examinera studenter kan dock examinator överlåta åt en/flera andra lärare att göra (men examinatorn bestämmer betyget).  

För en kurs utses endast en examinator. Kurser med examensarbeten utgör dock ett undantag. Inom dessa kurser kan en examinator utses för varje examensarbete. 

Byte av examinator: Student som har underkänts två gånger har rätt att byta examinator. Då ska ett nytt beslut om utseende av examinator för denna student fattas.

Beslut av examinator

Examinatorn fattar många beslut, några av dessa är uttalade: 

  • Betyg: Enligt högskoleförordningens 6 kap § 18 är det examinator som beslutar om betyg för en student.
  • Beslut om tillgodoräknande: Styrelsen för utbildning har delegerat till examinator att besluta om tillgodoräknande mot kursplanens mål, dvs. tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs. Examinator kan överlåta åt en/flera andra lärare att bereda tillgodoräknanden av del av kurs.
  • Beslut enligt kursplan: T.ex. avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning. 

Relaterat

För dig som är kursansvarig
Tillgodoräknande
Studenträtt (sidor som vänder sig till studenterna)

Kontakt

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se