Ergonomi

This page in English

Ergonomi handlar om samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån individens behov och förutsättningar är en viktig del i arbetet.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls. Arbetsgivaren skall också se till att arbetstagaren har möjligheter  att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet, så att tillräckligt rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 3 kap. 4 §). Arbetstagaren ska följa givna instruktioner för att minska risken för olycksfall eller ohälsa. Om en arbetsuppgift medför hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren.

Förebygga

För att främja god ergonomi och förebygga uppkomsten av ohälsa kan följande insatser göras:

utbildning och information för att främja fysisk aktivitet och återhämtning
anpassning av arbetsplatsens utformning med stöd från företagshälsovårdens ergonomer
utprovning och beställning av stol, bord, styrdon eller annan arbetsutrustning
​utbildningskonceptet Ergo Move - ett samarbete mellan Previa och Friskvården KI

Risker

Arbetsmiljöverkets hemsida finns en temasida om ergonomi, där du bl a kan läsa om risker som orsakar belastningsbesvär:

  • påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
  • manuell hantering, som tunga lyft, bärande, skjuta- dra-arbete
  • ensidigt upprepat arbete
  • starkt styrt och bundet arbete
  • dåliga synförhållanden

Dator- och bildskärmsarbete

Läs mer om datorarbete i Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Arbete vid bildskärm". Ett exempel på vad arbetsgivaren bekostar är synundersökning och vid behov arbetsglasögon. Läs mer i Personalhandboken.

Arbetsmiljö