Ergonomi

This page in English

Ergonomi handlar om samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån individens behov och förutsättningar är en viktig del i arbetet.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att rutiner för arbetsmiljöarbetets genomförande tas fram tillsammans med anställda och skyddsombud. Den anställde skall sedan medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder för en god arbetsmiljö (AML 3 kap 3§).

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls. Arbetsgivaren skall också se till att arbetstagaren har möjligheter  att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet, så att tillräckligt rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 3 kap. 4 §). Arbetstagaren ska följa givna instruktioner för att minska risken för olycksfall eller ohälsa. Om en arbetsuppgift medför hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren.

Förebygga

För att främja god ergonomi och förebygga uppkomsten av ohälsa kan följande insatser göras:

  • anpassning av arbetsplatsens utformning/stöd från företagshälsovårdens ergonomer
  • utprovning och beställning av stol, bord, styrdon eller annat arbetsverktyg
  • stöd vid arbetet med SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • utbildningskonceptet Ergonomi & Träning - ett samarbete mellan Previa och Friskvården
  • utbildning och information för att främja fysisk aktivitet och återhämtning

Risker

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om följande risker som orsakar belastningsbesvär:

  • påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
  • manuell hantering, som tunga lyft, bärande, skjuta- dra-arbete
  • ensidigt upprepat arbete
  • starkt styrt och bundet arbete
  • dåliga synförhållanden

Datorarbete

Läs mer om datorarbete i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbete vid bildskärm". Ett exempel på hjälpmedel som arbetsgivaren bekostar är terminalglasögon - läs mer i Personalhandboken.

Arbetsmiljö