Din anställning på LIME

APT

Arbetsplatsträff (APT) ska hållas regelbundet med närmaste gruppen / enheten. Vänd dig till närmaste chef för att få veta när nästa APT är inom din grupp. 

Personal/HR

I personalsystemet PA-webben (Primula) registrerar du själv det mesta som rör din anställning; tjänstledighet, semester (om du inte har schablonsemester, se nedan), reseordrar och utlägg samt hämtar lönespecifikationer och friskanmäler dig (sjukanmälan görs dock via epost till hr@lime.ki.se).

Schablonsemester

För vissa anställningar (lärare, forskare, doktorander & forskningsassistenter) gäller att semestern läggs ut baserat på en schablon vilket betyder att halva antalet dagar dras under sommarhalvåret och resten under vinterhalvåret. Om du har schablonsemester ansöker du inte om semester i PA-webben utan du kommer överens med närmaste chef om hur du tar ut semesterdagarna under året.

Om du blir sjuk

Sjukanmälan görs till LIME HR (och förstås kontaktas närmaste chef och berörda kollegor). Från och med åttonde sjukdagen ska läkarintyg lämnas till LIME HR. Friskanmälan gör du själv i PA-webben

Lön

Anette Söderlind är lönehandläggare för LIME. Till henne kan du vända dig med frågor om skatt och andra frågor som rör löneutbetalning.

Lönehandläggare

Anette Söderlind

Telefon: 08-524 880 63
Enhet: Lön
E-post: Anette.Soderlind@ki.se

Utbetalningsdatum

Lönekörningen sker i mitten av varje månad för utbetalning omkring den 25:e, samt för resor/utlägg även runt den 5:e i månaden (med en extra utbetalning omkring den 10:e). Tidsplan över stopptider, körningsdagar och utbetalningsdagar finns på startsidan i PA-webben. Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till LIMEs lönehandläggare Anette Söderlind. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverket.se

KI har bytt bank - anmäl kontonummer för löneutbetalning

Den 1 april 2017 bytte Karolinska Institutet bank för löneutbetalningar från Nordea till Swedbank. För att du ska få din lön in på ditt konto i fortsättningen måste du anmäla in ditt kontonummer till Swedbank. Det gäller även om du redan har Swedbank som bank. Här anmäler du ditt kontonummer till Swedbank. Läs mer om bytet av bank på Internwebben

Har du frågor om bankbytet kan du kontakta bankbyte@ki.se

Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppen vid LIME jobbar med övergripande arbetsmiljöfrågor och består av skyddsombud, ombud för lika villkor och hälsoinspiratör med Therese Wahlström, LIME HR, som sammankallande.

Friskvård

LIMEs hälsoinspiratör heter Agnes Elmberger och har en egen sida med information om friskvård och hälsa.

Mer om friskvården vid KI på internwebben.ki.se.

Institutionsrådet (IR)

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller av institutionsövergripande karaktär. Dess funktion är att vara rådgivande och att utgöra ett forum för prefektens förankring av sina beslut. Läs mer på KIs internwebb

LIMEs institutionsråd består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger / termin:

  • Prefekt, Administrativ chef, stf prefekter (och prefektassistent)
  • Grundutbildningsansvarig
  • Studierektor för forskarutbildning
  • Adjungeras: HR, Ekonomi
  • Representanter för de olika personalkategorierna:

Lärare

Clas Rehnberg, suppleant: Vasilis Hervatis
Ann-Kristin Sandberg, suppleant Maria Kvarnström

TA-personal

Erik Attoff, suppleant Maria Appelgren
Liisa Olsson, suppleant Marie Lind

Doktorander

Mairi Savage, suppleant: Emma Granström

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika villkor/Equal rights

Till sidan för likavillkorsfrågor

Skyddsombud/Safety delegates

Om du behöver prata med någon om din arbetsmiljö så kan du alltid kontakta skyddsombuden. De har tystnadsplikt.

Docent

Niklas Juth

Telefon: 08-524 835 71
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: niklas.juth@ki.se

Ekonomihandläggare

Ernesto Moutáfov

Telefon: 08-524 852 53
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: ernesto.moutafov@ki.se

Mer om rollen som skyddsombud på internwebben.ki.se

Samverkansgrupp

Den lokala samverkansgruppen som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganisationerna, träffas varje månad. 

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra

För doktorander

På vår externa webbplats finns allt du behöver veta som doktorand vid LIME; övergripande information om de olika momenten inom doktorandutbildningen tillsammans med viktiga regler, blanketter och checklistor:

Information för doktorander på LIME

Annonsera halvtidskontroll/disputation

För att annonsera halvtidskontroll och disputation, vänd dig i första hand till din närmaste webbredaktör och i andra hand till info@lime.ki.se

  • Obligatoriska uppgifter: Titel på avhandlingen, Namn, Plats, Datum och Tid
  • Frivilliga uppgifter: Handledare, Betygskommitté, Övrig information (länkar, bilagor)

Det finns även möjlighet att annonsera på informationstavlan i entrén i Widerströmska huset (se Kommunikation och webb). För detta finns en särskild mall som återfinns i Common/LIME-Intra.

Personlig profilsida

Alla anställda och anknutna vid KI har automatiskt en egen profilsida som man själv ansvarar för att fylla med innehåll och hålla uppdaterad.

Adressen är uppbyggd enligt principen "ki.se/people/KI-ID"

För hjälp med din profilsida kontakta i första hand din lokala webbredaktör.

För mer information om profilsidor, se internwebben.ki.se

Medarbetarundersökning 

Resultatet från medarbetarundersökningen 2014 för hela LIME finns på Common/LIME-intra. Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper. Nästa medarbetarundersökning vid KI är planerad till hösten 2017. 

Kontaktperson LIME: Therese Wahlström
Läs mer om medarbetarundersökningen på internwebben.ki.se