Din anställning på LIME

This page in English

Arbetsmiljö

  • Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för arbetsmiljöfrågor som ska hållas regelbundet med närmaste gruppen / enheten. Vänd dig till närmaste chef för att få veta när nästa APT är inom din grupp. 
  • Arbetsmiljögruppen vid LIME jobbar med övergripande arbetsmiljöfrågor och består av skyddsombud, ombud för lika villkor, hälsoinspiratör och miljö- och hållbarhetsombud med Therese Wahlström, LIME HR, som sammankallande.
  • Medarbetarundersökning är ett systematiskt sätt att undersöka hur arbetsmiljön fungerar. Vid KI äger medarbetarundersökningar rum var tredje år. Resultatet för hela LIME finns på Common/LIME-intra. Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper.
  • Skyddsombuden kan alltid kontakta för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt.

Docent

Niklas Juth

Telefon: 08-524 835 71
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: niklas.juth@ki.se

Mer om rollen som skyddsombud på internwebben.ki.se

Personal/HR

I personalsystemet PA-webben (Primula) registrerar du själv det mesta som rör din anställning; tjänstledighet, semester (om du inte har schablonsemester, se nedan), reseordrar och utlägg samt hämtar lönespecifikationer och friskanmäler dig (sjukanmälan görs dock via epost till hr@lime.ki.se).

Schablonsemester

För vissa anställningar (lärare, forskare, doktorander & forskningsassistenter) gäller att semestern läggs ut baserat på en schablon vilket betyder att halva antalet dagar dras under sommarhalvåret och resten under vinterhalvåret. Om du har schablonsemester ansöker du inte om semester i PA-webben utan du kommer överens med närmaste chef om hur du tar ut semesterdagarna under året.

Om du blir sjuk

Sjukanmälan görs till LIME HR (och förstås kontaktas närmaste chef och berörda kollegor). Från och med åttonde sjukdagen ska läkarintyg lämnas till LIME HR. Friskanmälan gör du själv i PA-webben

Lön

Anette Söderlind är lönehandläggare för LIME. Till henne kan du vända dig med frågor om skatt och andra frågor som rör löneutbetalning.

Lönehandläggare

Anette Söderlind

Telefon: 08-524 880 63
Enhet: Lön
E-post: Anette.Soderlind@ki.se

Utbetalningsdatum

Lönekörningen sker i mitten av varje månad för utbetalning omkring den 25:e, samt för resor/utlägg även runt den 5:e i månaden (med en extra utbetalning omkring den 10:e). Tidsplan över stopptider, körningsdagar och utbetalningsdagar finns på startsidan i PA-webben. Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till LIMEs lönehandläggare Anette Söderlind. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverket.se

Anmäl kontonummer för löneutbetalning

Karolinska Institutet anlitar Swedbank för löneutbetalningar. För att du ska få din lön in på ditt konto måste du anmäla in ditt kontonummer till Swedbank. Det gäller även om du redan har Swedbank som bank. Här anmäler du ditt kontonummer till Swedbank. Läs mer om bytet av bank på Internwebben

Friskvård

LIMEs hälsoinspiratör heter Agnes Elmberger och har en egen sida med information om friskvård och hälsa.

Mer om friskvården vid KI på internwebben.ki.se.

Institutionsmöten

LIME har ett "stormöte" varje termin, i april (kortare möte om 1-2 timmar) och i november (halvdag).

Institutionsrådet (IR)

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas. Läs mer på KIs internwebb

LIMEs institutionsråd består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger / termin:

  • Prefekt, Administrativ chef, stf prefekter (och prefektassistent), Adjungeras: HR, Ekonomi
  • Grundutbildningsansvarig och Studierektor för forskarutbildning
  • Representanter för de olika personalkategorierna:

Lärare

Teknisk/Administrativ (TA)-personal

Doktorander

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika villkor/Equal rights

Till sidan för likavillkorsfrågor

Samverkansgrupp

Den lokala samverkansgruppen som består av prefekt, AC, HR och representanter för personalorganisationerna, träffas varje månad. 

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra

Grundutbildning

Institutionens grundutbildningsfrågor hanteras i utbildningsnämnden där grundutbildningsansvarig (GUA) är ordförande. Utbildningsnämnden tar hand om utbildning på grund- och avancerad nivå (fn fyra globala masterprogram, fristående och valbara kurser) samt uppdragsutbildning.

Material från utbildningsnämnden finns tillgängligt på Common/LIME-intra

Kontakt Grundutbildning: un@lime.ki.se

Forskarutbildning

På vår externa webbplats finns allt du behöver veta som doktorand vid LIME; övergripande information om de olika momenten inom doktorandutbildningen tillsammans med viktiga regler, blanketter och checklistor:

Information för doktorander på LIME

Annonsera halvtidskontroll/disputation

För att annonsera halvtidskontroll och disputation, vänd dig i första hand till din närmaste webbredaktör och i andra hand till info@lime.ki.se

  • Obligatoriska uppgifter: Titel på avhandlingen, Namn, Plats, Datum och Tid
  • Frivilliga uppgifter: Handledare, Betygskommitté, Övrig information (länkar, bilagor)

Det finns även möjlighet att annonsera på informationstavlan i entrén i Widerströmska huset (se Kommunikation och webb). För detta finns en särskild mall som återfinns i Common/LIME-Intra.

Kontakt Forskarutbildning: ingrid.smedberg@ki.se