Din anställning på KI DS

Arbetsgrupper och forum

Arbetsmiljögrupp KI DS

Arbetsmiljögruppen är sammansatt av personer från olika verksamhetsområden, både arbetsgivare och skyddsombud. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs i
arbetsmiljöarbetet. Då KIDS verksamhet bedrivs i sjukhusets lokaler är vi inordnade i skyddsverksamheten vid Danderyds sjukhus. Skyddsronder bedrivs både av KI DS och Danderyds sjukhus. Anställda på KIDS får delta i sjukhusets utbildningar, så som brandutbildning och första hjälpen.

Ledarmöter
Erik Näslund, prefekt
Åsa Misic, administrativ chef
Kristian Hagfors, SACO samt skyddsombud
Vakant OFR
Nina Ringart, adjungerad

Doktorandföreningen

KI DS doktorandförening bildades i nuvarande form 2014 efter initiativ av två doktorander. Tillsammans med representanter i Forskningsrådet planerar och genomför de tre seminarier per termin. Dessa seminarier genererar dessutom forskarutbildningspoäng inom forskarutbildningen.

Alla doktorander på KIDS bjuds in till seminarierna. Doktorandseminarierna inleds med att diskutera aktuella frågeställningar som gäller doktorandernas vardag på KI DS och därefter hålls en föreläsning av en intern eller extern föreläsare.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är bl.a. att hantera forskningsfrågor som spänner över olika verksamheter, bistå FoUU-kommittén med expertkunskap i forskningsrelaterade frågor samt att vara utredande och rådgivande expertgrupp för sjukhusets FoUU-frågor. Ledamöterna är utsedda av FoUU-kommittén

Ledamöter
Thomas Kahan, ordförande
Kristian Borg
Claes Frostell
Charlotte Iacobaeus
Marie-Louise Schult
Olof Sköldenberg
Håkan Wallén
Nina Ringart, adjungerad

FoUU-kommittén*

FoUU-kommittén träffas två gånger per termin och består av representanter från KI DS och Danderyds sjukhus och har till syfte att stärka forskning, utbildning samt utveckling inom institutionen och DS AB.

I FoUU-kommittén fattas framför allt gemensamma ekonomiska beslut såsom fördelning av sjukhusets FoUU-budget, utdelning av extra FoUU-medel, tilldelning av KIDS/DS AB:s forskningspris samt anställning av gemensamma resurser, strategiska satsningar etc.

Läs mer på DS AB:s intranät:
Medlemmar
Erik Näslund, prefekt KI DS
Stefan Jacobson, VD, DS AB
Kristian Borg, KI DS
Jenny Bäcklund
Anna Kiessling, KI DS
Sara Tehrani, medicinkliniken DS AB
Håkan Wallén, KI DS
Karin Knudsen Malmqvist, hjärtkliniken DS AB
Jan Jakobsson, anestesi-och intensivvårdskliniken DS AB
Mårten Rosenqvist, KI DS
Åsa Misic, KI DS
Tanja Semenyuk
Per Wahlenius, Clinicum DS AB
Olof Sköldenberg, ortopedkliniken DS AB
Staffan Gröndal, kirurgi- och urologkliniken DS AB
Nina Ringart, adjungerad KI DS
*FoUU= Forskning Utbildning och Utveckling

Handledarforum

På Forskningsrådets initiativ har ett handledarforum bildats på institutionen. Detta forum vänder sig till etablerade handledare på KI DS, nydisputerade doktorander och eventuella framtida handledare.

Handledarforumet har två handledarmöten per termin då både interna och externa föreläsare bjuds in och man diskuterar olika frågor/situationer som handledare vid en klinisk institution kan stöta på.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Institutionsrådet vid KI DS

Institutionsrådet har en övergripande funktion med inriktning på strategiska verksamhetsfrågor.

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell art eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och förankring innan prefekten fattar beslut.

Ledamöter

Erik Näslund, ordförande
Annika Kärnekull
Kristian Borg
Lena Gabrielsson
Kristian Hagfors
Anna Kiessling
Åsa Misic
Emin Mailian, studentrepresentant
Nina Ringart, adjungerad

Staffan Gröndal

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen har fokus på de angelägenheter som rör personalen vid institutionen

Samverkan ersätter arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL med de undantag som framgår av 5 § (lokalt samverkansavtal). Samverkan innebär att ledning och anställda har en helhetssyn där medinflytande, personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter integreras i verksamhetsfrågorna.

Samverkansgruppen är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och personalen. Prefekten (ordförande), administrativ chef, fackliga representanter (SACO och OFR) och skyddsombud.

Medlemmar:

Erik Näslund, prefekt
Åsa Misic, administrativ chef
Kristian Hagfors, SACO samt skyddsombud
Vakant OFR
Nina Ringart, adjungerad

Arbetsmåltider

Riktlinjer, för att undvika förmånsbeskattning, är satta till 100 kr/person inkl moms (80 kr exkl. moms). Det gäller inköp av lunch eller fika, inkl dryck och leveranskostnad, som intas under arbetstid. Arbetsmåltid får endast ske med ett mellanrum om minst tre veckor.

Betalkort

Institutionen har inget gemensamt betalkort. KI har avtal med Eurocard (och American Express) för företagsupphandlade privatkort. Kortinnehavaren, som har personligt betalningsansvar, får fakturan för betalning. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto så att du ska ha.  

Friskvård

Alla anställda vid KI erbjuds friskvårdsbidrag upp till 1500kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Utlägget redovisas som ”förebyggande hälsoarbete” i PA-webben. Blanketten lämnas, tillsammans med originalkvitto, till Nina Ringart.

Företagshälsovård

KI har avtal med Previa som erbjuder medarbetarstöd i form av telefon¬rådgivning via på telefonnummer 0771-23 00 00. Läs mer http://ki.se/medarbetare/previa-foretagshalsa Ki erbjuder även personalstöd som är ett komplement till Previas företagshälsovård. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor (psykosociala frågor, juridik eller privatekonomi med mera). Det kan röra till exempel familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik, personliga kriser.

Löneväxling

Som tillsvidareanställd vid KI har du möjlighet att löneväxla till pension. Kontakta Åsa Misic om du är intresserad eller läs mer om löneväxling https://internwebben.ki.se/sv/lonevaxling-infors-pa-ki 

Medarbetarsamtal

Målsättningen är att erbjuda varje anställd två medarbetarsamtal med sin närmaste chef varje år.

Semester

Antalet semesterdagar (28, 31 eller 35 dagar) varierar och beror på hur gammal du är. 
Lärare/forskare
Professorer, lektorer, postdoktorer, doktorander m.fl. har schablonsemester vilket innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet med en period på sommaren och en period i december då semestertillägget utbetalas.
T/A personal
Semesterplaneringen görs tillsammans med din närmsta chef och dina kollegor. Minst 20 dagar av årets semester måste tas ut under året. Maximalt får en anställd ha 35 sparade semesterdagar. Du ansöker om semester i PA-webben https://ppw.ki.se 

Sjukdom/VAB

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från jobbet sjukanmäler du dig till Nina Ringart på telefon 08-123 564 12 eller e-post nina.ringart@sll.se Det gäller alla anställda. Det är viktigt att du gör sjukanmälan den första sjukdagen. När du är tillbaka i tjänst friskanmäler du dig själv i PA-webben. Det är av stor vikt att du gör friskanmälan så sjukavdraget blir korrekt. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod ska du lämna ett läkarintyg som visar att du helt eller delvis är oförmögen att arbeta. Intyget lämnas till Nina Ringart.


Vård av barn registreras i PA-webben https://ppw.ki.se för den tid du har varit hemma. Löneavdrag görs för motsvarande period.

Terminalglasögon


Anställda har möjlighet att genomgå synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. KI DS bekostar standardbåge och glas. KI har upphandlat avtal med Synoptik. Kontakta Nina Ringart innan besök hos optiker så utfärdar hon en rekvisition som du tar med dig.