Digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander

This page in English

Under december 2017 kommer ett digitalt verktyg för att stödja skapande, godkännande och uppföljning av doktorandens individuella studieplan att implementeras vid KI. Användare av verktyget blir framför allt doktorander, handledare, studierektorer för forskarutbildningen och forskarutbildningsadministratörer.

Bakgrund

Enligt Högskoleförordningen ska varje doktorand ha en individuell studieplan som är fastställd i samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. För att kunna erbjuda ett bättre stöd för doktorander, handledare och studierektorer som arbetar med den individuella studieplanen så har Styrelsen för forskarutbildning beslutat att införa ett digitalt verktyg. Verktyget kommer att ge stöd till verksamheten genom att det förtydligar och förbättrar rapporteringen internt samt underlättar uppföljningen av doktorandens individuella progression och uppfyllnad av examensmålen.

Det valda ISP-systemet är utvecklat av Göteborgs universitet och används där sedan 2014. Under 2016 och 2017 har förutom KI, KTH samt två fakulteter vid Lunds universitet gått in i samarbete med Göteborgs universitet och börjat använda systemet.

Om ISP-systemet

Systemet bygger på ett formulär som fylls i av doktorand och handledare. Formuläret blir tillgängligt som studieplan i form av en pdf. Studieplanen granskas, godkänns och fastställs elektroniskt i systemet och formuläret blir vid fastställandet låst för redigering. Vid revidering öppnar handledaren en ny version av studieplanen som uppdateras och fastställs.

ISP-systemet är webbaserat och därför tillgängligt även om man befinner sig utanför KIs nätverk.

Några av de blanketterna som idag används vid skapande och revidering av en individuell studieplan kommer inte att behövas längre och andra kommer att behöva uppdateras i samband med att KI går över till elektronisk hantering av studieplaner. Av den anledningen kommer också dokumenthanteringsplanen för utbildning på forskarnivå att revideras.

Hantering av individuella studieplaner förbättras bl a genom att verktyget: 

  • stödjer det flöde och den bestämda ordning av användare för godkännande av studieplanen.
  • skickar ett mejl när en användare har en studieplan som ska godkännas.
  • har en meddelandelogg där användare kan skriva meddelanden till varandra, t ex kan studierektor skriva ett meddelande angående vad som ska åtgärdas för att studieplanen ska bli godkänd i de fall den returneras till doktoranden.
  • skickar en automatiskt genererad påminnelse till doktorand och huvudhandledare när det är dags för årlig revidering av studieplanen.
  • hämtar uppgifter om avklarade kurser och tillgodoräknanden från Ladok.
  • tillgängliggör den senast fastställda studieplanen samt tidigare versioner elektroniskt.
  • ger tillgång till samtliga studieplaner en användare har behörighet till, t ex har en huvudhandledare tillgång till alla studieplaner för doktorander som hen handleder och en studierektor för forskarutbildning har tillgång till alla studieplaner på sin institution.

Tidsplan

ISP-systemet är planerat att produktionssättas under december 2017 och testas först på några av de institutioner som representerats i projektgruppen. Från 1 mars 2018 ska det vara i bruk vid alla institutioner vid KI. Under första fasen av implementeringen kommer blivande och nya doktorander att använda verktyget. Därefter ska redan antagna doktorander lägga in sina studieplaner i systemet. Beslut om strategi för redan antagna doktorander fattas under våren 2018 av projektets styrgrupp.

Projektorganisation

Styrgrupp

Marianne Schultzberg Ordförande, dekan forskarutbildning
Lennart Nilsson Vice ordförande, vice dekan forskarutbilding
Kristina Broliden Prefekt, Inst f medicin, Solna
Elias Arnér Studierektor forskarutbildning, Inst f medicinsk biokemi och biofysik
Åsa Nandorf Objeksägare, Avd f utbildningsstöd- och forskarutbildningsstöd
Christopher Sönnerbrandt Enhetschef för studieadministrativa enheten
Leif Karlsson Representant MFs doktorandsektion

Projektgrupp

Maria Ankarcrona Studierektor för forskarutbildning, Inst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Matti Nikkola Studierektor för forskarutbildning, Inst f cell- och molekylärbiologi
Michael Fored Studierektor för forskarutbildning, Inst f medicin, Solna
Jan-Bernd Stukenborg Handledare, Inst f kvinnors och barns hälsa
Anna Sandberg Utbildningsadministratör, Inst f kvinnors och barns hälsa
Sofia Pettersson Utbildningsadministratör, Inst f fysiologfi coh farmakologi
Karin Vågstrand Samordnare forskarutbildning, Universitetsförvaltningen, Styrelsestöd och internationella relationer
Leif Karlsson Representant MFs doktorandsektion

Kontakt

Projektledare

Anna-Karin Kolseth

Telefon: 08-524 864 70
E-post: anna-karin.kolseth@ki.se

Dokument

Projektplan

Styrgruppsmöte 170117

Styrgruppsmöte 170327

Per capsulam 170419

Styrgruppsmöte 170608

Forskarutbildning