Bisysslor

This page in English

En bisyssla kan bestå i att arbetstagaren har en annan anställning, ett uppdrag eller utövar annan verksamhet såsom eget företag vid sidan av sin anställning vid KI. Begreppet bisyssla omfattar varje syssla eller verksamhet – tillfällig eller permanent – som en arbetstagare har vid sidan av sin huvudanställning och som inte har med privatlivet att göra. 

Det saknar betydelse i vilken associationsform bisysslan bedrivs till exempel firma, aktiebolag eller stiftelse. Inte heller har det betydelse om den utförs åt en privat eller offentlig uppdragsgivare. Det förutsätts inte att bisysslan har en viss omfattning eller att det är fråga om förvärvsverksamhet. Det som inte utgör bisyssla är uppdrag som utförs i anställningen. Sådan verksamhet som typiskt sett får anses höra hemma på privatlivets område och det som har omedelbart samband med detta omfattas inte av begreppet bisyssla. En arbetstagare är skyldig att redovisa sin bisyssla för sin arbetsgivare. I KI:s regler för bisysslor ges några exempel.

KI utgår ifrån att alla uppgifter en anställd utför åt KI sker i anställningen. Om således en lärare utför exempelvis undervisning åt annan institution än den han eller hon är placerad vid, är det likafullt att betrakta som arbete utfört i KI-anställningen och är därmed inte en bisyssla.

En lärare vid en högskola får vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En sådan bisyssla ska hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. De bisysslor som avses är enligt förarbetena till högskolelagen är närmast t.ex. rådgivning i vetenskapliga frågor eller andra konsultuppdrag inom anställningens ämnesområde.

Otillåtna bisysslor

Under vissa förutsättningar kan KI förbjuda en bisyssla. De otillåtna bisysslorna brukar delas in i förtroendeskadliga bisysslor, arbetshindrande bisysslor och konkurrerande bisysslor. En och samma bisyssla kan samtidigt vara förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande. Samma bisyssla kan också bedömas olika beroende på vilken anställning den anställde har.

Regler angående bisysslor

För information om regler angående bisysslor, se dokumentet "Regler angående bisysslor".

I bilagan ”Tillämpliga bestämmelser om bisysslor” finns lagregler och paragrafer ur kollektivavtal. I ”Anvisningar om handläggning av bisysslor” finns förtydliganden om ansvar i den praktiska handläggningen och redovisningen.

Redovisning av bisysslor

Alla anställda ska göra en bisyssloredovisning till prefekten. Det finns olika lagregler och bestämmelser i lag och kollektivavtal kring när en anställd är skyldig att redovisa bisysslor. Samma skyldighet gäller vid förändringar i bisyssloinnehavet. Alla lärare har dessutom särskild skyldighet att hålla universitetet underrättat om sina aktuella bisysslor. Det samma gäller för chefer som omfattas av det statliga chefsavtalet. Redovisningen ska göras genom PA-webben. Även de som inte har någon bisyssla ska redovisa detta. Varje år görs en samlad insamling av alla anställdas bisyssloredovisning.  

Anknutna ska redovisa uppgifter om bisyssla till KI på begäran från prefekt. Sådan begäran ska alltid ske före anknytningsbeslut.

Blankett för redovisning av bisyssla för anknutna.

Uppgifterna i bisyssloredovisningen hanteras enligt PuL.

Tidplan för redovisning av bisysslor

Insamling av bisysslor äger rum i oktober, då alla anställda ska göra en bisyssloredovisning. Redovisningen ska göras i PA-webben. Det finns tre olika formulär att redovisa i:

 • Inga bisysslor (används av dig som inte har några bisysslor)
 • Bisyssla ej samarbete med KI (används för bisysslor där det saknas samarbete el. ekonomisk koppling till KI)
 • Bisyssla samarbete med KI. (används för bisysslor där det finns samarbete el. ekonomisk koppling till KI)

Har du flera bisysslor där något innehåller samarbete med KI och något annan inte innehåller samarbete måste du redovisa i båda formulären.

Bisysslor utan redovisningsplikt

Varje anställning, uppdrag eller engagemang som en arbetstagare har eller fullgör hos annan arbets- eller uppdragsgivare eller i egen regi är att betrakta som bisyssla. 

Från ovan nämnda grundregel föreligger några väsentliga undantag enligt nedan. En viktig förutsättning dock är att eventuell jävsproblematik prövats vid inrättandet av anställningen. 

 • För lärare med s.k. kombinationsanställning eller förenad anställning är anställningen hos den andre arbetsgivaren (landsting eller kommun) inte att anse som bisyssla som ska redovisas.
 • För adjungerad lärare är huvudanställningen inte att betrakta som bisyssla som ska redovisas.
 • Lärare som inom ramen för sin anställning och under arbetstid deltar i olika former av arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag som t.ex. opponent, sakkunnig, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t.ex. forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter samt deltagande i styr- och ledningsgrupper skall inte redovisa dessa aktiviteter som bisyssla. 
 • Verksamhet som typiskt sett hör till privatlivet är inte att betrakta som en bisyssla, exempelvis att utöva en hobby eller att sköta sin familjs privata angelägenheter.

Som exempel på bisysslor som vanligtvis är tillåtna kan nämnas:

 • Statliga och kommunala uppdrag
 • Politiska förtroendeuppdrag
 • Uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
 • Uppdrag inom fackliga organisationer
 • Förtroendeuppdrag inom andra ideella föreningar och sammanslutningar utan samband med anställningen (t.ex. idrotts- eller bostadsrättsförening)
 • Arbeten av enklare slag (t.ex. korrekturläsning, fastighetsskötsel).

Länkar