Bedömning av KID-ansökningar

This page in English

Ambitionen är att varje ansökan ska bli bedömd av personer med god kompetens inom området. Sökorden som anges fyller en viktig funktion inom denna matchningsprocess.

Bedömning

Beroende på forskningsprojektets inriktning anger sökande huvudsakligt forskningsområde, metodik och nyckelord i en särskild bilaga, Bilaga D. Denna information avgör vilka sakkunniga som kommer att bedöma ansökan.

Bedömningspanel

Våren 2013 infördes en gemensam bedömningspanel för bedömning av KID-ansökningar.

Alla prefekter vid KI har uppmanats att nominera förslag till bedömare i KID-processen för perioden 2012-2014. Dessa bedömare anlitas inför varje sökomgång.

Bedömningskriterier

Vid bedömningen ska alla ansökningar bedömas på lika grunder. Ingen ansökan får särbehandlas på grund av sökandens kön, ålder, ursprung, eller annan ovidkommande grund. Varje ansökan bedöms utifrån fyra kriterier:

 • projektets vetenskapliga kvalitet och potential
 • projektets genomförbarhet
 • projektets lämplighet som doktorandprojekt
 • handledningens kvalitet och potential

Viktningen av nedanstående kriterier sker på KID-kansliet och är: 1 + 1 + 2 + 1 (Projektets lämplighet som doktorandprojekt ger dubbla poäng).

Projektets vetenskapliga kvalitet och potential

 • Är projektet originellt, nydanande och ifrågasättande av förhärskande åsikter eller praxis?
 • Omfattar det en innovativ hypotes eller söker det lösa viktiga hinder för fortsatta framsteg inom forskningsområdet?
 • Innefattar projektet nya idéer, behandlingar eller tolkningar?
 • Om målen med projektet uppnås, berikar det väsentligt kunskapen inom forskningsområdet och vår kunskap om hälsa, sjukdom, vård och omsorg?
 • Har projektet klinisk relevans och är resultaten implementerbara?

Projektets genomförbarhet

 • Är de totala ekonomiska resurserna realistiska i förhållande till doktorandprojektets omfattning?
 • Finns nödvändiga utrymmen, apparatur och tid för projektets genomförande?
 • Finns metodologiskt kunnande att genomföra projektet på det sätt som beskrivs?
 • Finns det andra erfarenheter som tillsammans med de sökandes olika kompetenser förstärker genomförbarheten i projektet?
 • Är material, patienter och metoder väl avpassade för den aktuella hypotesen eller frågeställningen?
 • Vilka är styrkorna och svagheterna med den valda väg?
 • Är projektet etiskt försvarbart?
 • Finns det tillräckligt med ekonomiska resurser för; a: projektkostnader, b: handledartid, c: kompletterande doktorandförsörjning?

Projektets lämplighet som doktorandprojekt

 • Är doktorandprojektet upplagt att passa KI:s allmänna studieplan för studier på forskarnivå?
 • Är forskningsmiljön lämpad för utbildning på forskarnivå?
 • Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander, t ex genom nätverksaktiviteter?
 • Finns stöd för doktorandens studier, t ex i form av post-docs, statistiker, BMA och andra forskare?
 • Finns möjligheter till internationella utbyte/kontakter?
 • Finns alternativa vägar att nå målet beskrivna om den valda inte leder till framgång?
 • Finns det beskrivet hur generella och specifika kunskaper inom projektet skall uppnås, t ex genom förslag på lämpliga kurser?
 • Är delprojekt var för sig motiverade och väl integrerade med projektets övergripande målsättning?
 • Finns en adekvat tidplan?
 • Finns lärandemålen beskrivna?

Handledningens kvalitet och potential

 • Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs huvud- och bihandledare? Finns formell handledarkompetens?
 • Hur många doktorander handleder de sökande för närvarande? Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid , fysisk arbetsplats etc)?
 • Hur väl beskrivs synen på handledning och motiveras hur man vill organisera handleningen i det aktuella fallet?
 • Vid bedömning av sökandes kompetens ska särkild vikt läggas vid de senaste fem årens utveckling och aktivitet i form av anslag, publikationer och handledning.
 • Hur avser de sökande att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer de sökandes olika kompetenser projektet till godo)?

Graderingsskala

5 poäng = enastående
4 poäng = utmärkt
3 poäng = mycket bra
2 poäng = bra
1 poäng = otillräcklig

Skriftlig återkoppling till sökande

KID-styrgrupp har i december 2013 beslutat att implementera skriftlig feedback till alla sökande i KID-processen. Detta innebär att från och med våren 2014 kommer alla sökande att få korta skriftliga återkopplingar på sina ansökningar efter att beslut om tilldelning fattats.

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se