Återrapportering av utbildningsuppdraget

Institutionerna ska årligen återrapportera utbildningsverksamheten till styrelsen för utbildning.

Syftet med frågeställningarna är att besvarandet av dem ska leda till en kvalitetsutveckling på institution och inom program. Vidare ska det ge US det underlag som US behöver för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra KI:s utbildningsverksamhet och som US inte har möjlighet att få fram på annat sätt. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen.

Områden för återrapportering

US har identifierat ett antal områden som är viktiga för utbildningens kvalitet. Varje område kan ses som en aspekt av utbildningens genomförande och återrapporteringen kommer att bestå av ett antal frågeställningar inom ett strategiskt urval av dessa områden. Vid besvarande av frågeställningarna inom ett område ska alla aspekter av utbildningen beaktas. Det innebär att vid besvarande av frågor inom forskningsanknuten utbildning ska även undervisning inom VIL beaktas i den mån institutionen ansvarar för sådan. Frågeställningarna kan variera mellan åren. Över tid kan nya områden tillkomma.

 • Utbildningsorganisation
 • Lärartillgång
 • Studentinflytande
 • Forskningsanknuten utbildning
 • Pedagogisk utveckling och förnyelse
 • Internationalisering
 • Verksamhetsintegrerat lärande - VIL
 • Interprofessionell utbildning – IPE
 • Etik
 • Lika villkor
 • Hållbar utveckling
 • Entreprenörskap
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling

Information om vad som ska återrapporteras kommer att skickas ut i november inför verksamhetsåret. Arbetet med återrapporteringen och eventuell verksamhetsutveckling med anledning av frågeställningarna och de uppgifter som efterfrågas ska inarbetas i institutionens ordinarie verksamhetsplanering.  Återrapportering av verksamhetsåret, inklusive kvalitetsplan för kommande verksamhetsår ska skickas till US i februari efter verksamhetsårets slut.

Återrapportering av verksamhetsåret 2016

Prioriterade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Lärartillgång
 • Studentinflytande
 • Forskningsanknuten utbildning
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuella nyutveckling

Återrapportering av verksamhetsåret 2017

Återrapportering av verksamhetsåret 2017 ska skickas in till styrelsen för utbildning senast den 15 februari 2018.

Prioriterade områden:

 • Utbildningsorganisation
 • Lärartillgång
 • Studentinflytande
 • Forskningsanknuten utbildning
 • Pedagogisk utveckling och förnyelse
 • Internationalisering
 • Verksamhetsintegrerat lärande
 • Lika villkor
 • Etik
 • Hållbar utveckling
 • Dimensionering av befintlig utbildning och eventuella nyutveckling
 • Fördelning av utbildningsuppdrag avseende programkurs
 • Återrapportering avseende studieavgiftsfinansierad verksamhet

Återrapportering av verksamhetsåret 2018

Begäran om återrapportering ska skickas till institutionerna i november 2017 och ska vara återrapporterat till styrelsen i februari 2019. 

Kontakt 

Samordnare

Lena Atterwall

Telefon: 08-524 839 77
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Lena.Atterwall@ki.se