Arbetsmiljödagen

På KI:s senaste arbetsmiljödag den 1 december 2016 var studenternas arbetsmiljö i fokus. Under temat ”Be safe and sound while studying for working(life)” möttes publik och paneldeltagare denna förmiddag på Campus Flemingsberg.

Professor Petter Gustavsson (CNS) inledde med en redovisning av forskning på området. Kortfattat kan nämnas att tre faktorer bidrar till studenters upplevelse av stress:

  1. låg (egen)kontroll
  2. höga krav
  3. brist på stöd från lärare och medstudenter

Studenter har en större förekomst av huvudvärk, trötthet och upplevd stress jämfört med arbetande population.

Dialog om dagens arbetsmiljö

Moderator Per Palmgren (LIME) ledde därefter dialogen mellan paneldeltagare och publik, kring dagens arbetsmiljö för studenter på KI.

Den fysiska arbetsmiljön upplevs god, det är den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön som behöver komma mer i fokus och utvecklas. Några begrepp som ofta återkom i dialogen var ”framförhållning” (t.ex. vid schemaläggning, inte minst när det gäller klinik ute i vården), ”förståelse, ”bygga broar” för lärares och studenters olika utgångspunkter och perspektiv i arbetet samt ”ömsesidig respekt” vid återkoppling och diskussioner. Dekan Annika Östman Wernerson återkom flera gånger till vikten av att KI mer systematiskt utvecklar och förbättrar arbetsmiljön i samarbete med studenterna och deras företrädare i kårerna.

Arbetsmiljödagen 2017

Arbetsmiljönämnden ser fram emot att anordna Arbetsmiljödagen för fjärde gången hösten 2017 och mottar gärna förslag på tema för dagen, mejla margareta.bratt@ki.se

Arbetsmiljö- och hälsopriset 2016 till Swetox

Mot slutet av dagen delade rektor Karin Dahlman-Wright ut årets Arbetsmiljö- och hälsopris till Enheten för toxikologiska vetenskaper (Swetox) och talade om vilken arbetsmiljö hon vill se både för studenter och medarbetare på KI. Enheten fick ett diplom och 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel samt att stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. 

Swetox är ett universitetskonsortium med hubb i Södertälje. Elva svenska universitet samverkar för att bedriva innovativ tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom toxikologi. Syftet är att utveckla ny kunskap och att bedöma säkerheten hos alla typer av kemikalier, till exempel hormonstörande ämnen, nanomaterial och läkemedel. Swetox startades med medel från Karolinska Institutet, FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting.

Swetox webbplats

Rektor bloggar om arbetsmiljöpriset 2016

Arbetsmiljö