Anställning som forskarassistent

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser upp till åtta anställningar som forskarassistent inom medicinsk vetenskap.

Annons (OBS sista ansökningdag var 2017-03-20)

Vad innebär anslaget?

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst fyra år. Dessa medel avser heltidsanställning och ska användas som lönemedel.

Anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst fyra år. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter styrelsens beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande från andra universitet som beviljats en ny anställning som forskarassistent genom utlysningen. Med sökande från andra universitet avses personer som inte har anställning eller verksamhet vid Karolinska Institutet vid ansökningstidens utgång. Bidraget är ett engångsbelopp på 750 000 SEK.

Behörighetskrav

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av mycket hög kvalitet och ska kunna visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av mycket hög kvalitet.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och senior författare. Sökande ska även ha stor potential att som huvudsökande erhålla god och företrädesvis extern finansiering.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens efter den 1 januari 2010. Den som avlagt doktorsexamen tidigare än 2010 kan vara behörig om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

Den sökande får inte ha varit anställd som eller vid tidpunkten för ansökan ha en pågående anställning som forskarassistent.

Så ansöker du

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

För sökande vid Karolinska Institutet finns instruktioner för hur man kan hämta ut en korrekt formaterad publikationslista från bibliometridatabasen.

Bedömningsprocessen och bedömningskriterier

Bedömningen av ansökningarna görs i fyra steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Prioritering av de cirka 40-50 ansökningar som ska skickas till externa sakkunniga utförs av en intern panel som baserar sitt urval på en sammanvägd bedömning av publikationsdata, sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet. Ansökningar som går vidare till extern granskning kommer att bedömas utan inbördes rangordning och samtliga publikationer kommer att bedömas (d v s inte bara publikationer med PMID).

3. Granskning av externa sakkunniga

Denna bedömning omfattar två bedömningskriterier och bedöms efter en 7-gradig skala:

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Av vilken kvalitet är den sökandes tidigare publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till hans eller hennes skede i karriären.
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med erfarenhet av forskning, kompetens, grad av självständighet och vetenskapligt nätverk för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrenskraftig finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Nationellt/internationellt erkännande. Har vederbörande bjudits in som talare, deltagit i anslagsbedömningar och andra evalueringar?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det några särskilt utmanande eller okonventionella aspekter i förslaget, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter. Kommer det att öppna upp nya perspektiv och möjligheter för vetenskapen?
 • Mål. Har projektet tydliga mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken i området?
 • Relevans och potential. Hur och varför är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka konsekvenser kommer det att få om framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av det föreslagna projektet rimligt? Finns lämplig expertis tillgänglig, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är i förekommande fall föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker i nya områden?

4. Intervjuer med de 12-16 högst rankade

Intervjuer görs av en panel bestående av ordförande och interna KI-ledamöter. Intervjuerna omfattar kriterierna (bedöms efter en 7-gradig skala):

 • Sökandes kompetens (inklusive självständighet)
 • Kvalitet på genomförd forskning
 • Framtida potential och finansiering

​Den interna bedömningen (intervju och ansökan) utgör 50 % av den totala bedömningspoängen.

Beslut

Styrelsen för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som forskarassistent på basis av sakkunnigutlåtandena och intervjuerna.

Preliminär tidsplan 2017

Ansökningstid: 20 februari - 20 mars
Behörighetsgranskning och prioritering av den grupp av sökande som ska granskas av externa sakkunniga: maj - juni
Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: juni - augusti
Intervjuer av de 12-16 högst rankade: 9-10 oktober 
Beslut i styrelsen för forskning: november

Länkar